שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

גרעיני משמש (גוגואים) מפירות שנפתחו בשבת האם הם מוקצה

דעת גדולי הפוסקים שיש לדון בהם משום מוקצה.

מקורות: ראה שבות יצחק מוקצה ה עמ' פא מהגריש"א, חוט שני ח"ג סב, וארחות שבת יט קנד וכן הנהיג אאמו"ר בבית.

מק"ט התשובה הוא: 2250

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות