שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

בן ספרד הנוהג כדעת המחבר האם מותר לו לאכול בשבת תבשיל שחימם בן אשכנז באופן שהיה מותר רק לדעת הרמ"א

התבשיל מותר גם לנוהג כדעת המחבר.

מקורות: אמנם המחבר החמיר לכתחילה לחשוש למחמירים, ואמנם חימום הוא סיבה לאסור התבשיל [עי' רנז א וע"ע רנג א] אולם הכלל הוא שלענין מעשה שבת נוקטים להקל [עי' סי' שיח], ומכיון שיש כאן מחלוקת ראשונים המחבר מודה שלענין מעשה שבת מקילים, והרחבתי בזה עוד בעם סגולה חלק א' סי' ד סק"ב.
ובפרט אם בכניסת שבת היה על האש עי' רמ"א רנג ב.

מק"ט התשובה הוא: 2439

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות