שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

בהנ"ל בשאלה הקודמת על הסגולה של האבוקדו האם מותר לעשות זאת בשבת

הגרעין של האבוקדו הוא מוקצה, ולכן אסור לעשותו, אולם אם מטלטלו ע"י גופו להסוברים להתיר בזה (הרחבתי בתשובה אחרת ואכמ"ל), לפי הדעות שמותר לעשות זאת, (או באופן שעשה מעשה לייחדו עי' בתשובה דלהלן), יהיה מותר מצד הכנסת הגרעין למים, אם היה בו מבעוד יום מכיון שאין כוונתו לשותלו.
ובדיעבד גם אם לא היה מבעוד יום בתוך המים יש מקום להקל אם לפחות המים היו מוכנים מבעוד יום ואינו מוסיף עליהם.

מקורות: לענין הכנסת הגרעין עי' או"ח שלו ה, ושם סעיף י' ושעה"צ סקמ"ח, וסי' תרנד א.

ויעוי' בשש"כ כו סק"ט בשם הגרשז"א, ולמעשה גם בדבריו נתבאר כעין הנ"ל שרק להצמיח שרשים יש בזה האיסור הברור.

מק"ט התשובה הוא: 3316

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות