שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

עד מתי אפשר לומר תיקון חצות בלילה

העת הראוי לזה הוא קודם חצות מעט ומחצות ואילך יעסוק בתורה, ואם לא אמר אפשר לומר גם אחר כך, ובמשנ"ב א ט נראה שנקט שזמנה עד הנץ החמה, שכתב שאם הוא קרוב כבר להנץ החמה יאמר המזמורים לבד וידלג הקינות, היינו כדי להספיק לומר העיקר לפני הנה"ח, וציין לבאר היטב ונו"כ, והבאר היטב ציין לספר דרך חכמה.

ויש לציין דפשטות דברי הגמ' בברכות ג ע"א לפי אחד מהתירוצים שזמן שהקב"ה שואג כארי בלילה הוא עד זמן שאפשר לקרוא ק"ש, עי"ש, אלא דענין תיקון חצות שם אתיא כאידך תירוץ בגמ' שם כמ"ש באמרי נועם שם.

אולם הבא"ח [וישלח ח] נקט שאפשר לומר עד עה"ש וחלק על האומרים שאפשר לומר עד זמן הנחת תפילין, ועי' בספרו רב פעלים ח"ג סי' ב' שהחמיר יותר עד חצי שעה קודם עה"ש.

מק"ט התשובה הוא: 4468

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות