שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מעיל שיש בו שני כנפות מחודדים למעלה האם מותר ללובשו

הרמ"א פטרו מציצית כיון שהם ד' כנפות כולם רק מלפניו והמשנ"ב מחמיר בזה ליר"ש שיעשה בזה קרן אחת עגולה כדי לצאת מידי החשש.

ולמעשה כשיש עוד סניף להתיר יתכן שיש להתיר גם להמשנ"ב כגון בלילה וכן כשנודע לו בשבת שיש בזה בעיה שלדעת הר"י שהיא הדעה העיקרית שבמרדכי אין איסור ללובשו בלא ציצית, וכן בקטן יש מקום להקל בפרט כשהנידון לגבי החיובים של הקטן עצמו, כיון שלדעת כמה ראשונים ומהם רש"י והרמב"ן החיוב אינו מוטל על הקטן עצמו.

ולענין לתפור אין מועיל לתפור כנפי הבגד אלא רק אם יחתכנו באופן שיהיה עגול הניכר כמבואר בשו"ע.

מק"ט התשובה הוא: 4362

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות