שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מי שמסופק כמה נרות היום האם ידליק כמו הצד הקטן או כהצד הגדול

היה מקום לומר שידליק כהצד הקטן יותר, שהרי למה ידליק נר אחד מספק דהרי אין להדליק יותר מן היום שבזה אין היכר עי' בבה"ל תרעא ד"ה כדי וברמ"א שם, וא"כ שב ואל תעשה עדיף.

ומצד שני יש לומר שידליק יותר כמ"ש החכ"ש ע"פ הרמ"א סי' רסג דבדבר שהוא במנין יכול להוסיף, אולם נראה שכאן א"א להוסיף מחמת שצריך היכר בהוספה בכל יום וכנ"ל ורק אם ידליק נרות במקום נפרד יצא יד"ח.

אבל למעשה נראה שידליק את הנר המותנה בריחוק מעט או באופן שאינו בשווה עמהם שיהיה נראה ואינו נראה ויעשה תנאי, כיון דמשמע ברמ"א שבהיכר שהדבר אינו חלק מהנרות סגי בזה להניח עוד נר אחר שם.

ויעוי' ברמ"א שלא ליתן הנרות בעיגול אף שמוכח מדבריו ומדברי הגמ' שיוצא יד"ח באופן זה, מ"מ יש לומר שאם הנרות בשווה ונר אחד קצת סמוך להם הוא די בשביל היכר לעניננו.

ואף אם לבו נוקפו וחושש מלעשות תנאי זה בשאר הימי חנוכה אבל מ"מ אם מסופק אם הוא יום ראשון או שני בזה ודאי אין לחשוש, יעוי' בשעה"צ תרעא סקט"ז ודוק.

מק"ט התשובה הוא: 4162

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות