שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מי שהוצרך לנקביו בין ישתבח ליוצר האם מברך אשר יצר אז או רק אחר התפילה

קודם ברכו יברך אז ואחר ברכו ימתין כבר עד סוף התפילה.

מקורות:
במשנ"ב הכריע כן בסנ"א ח לענין פסוד"ז כהדה"ח דלא כהח"א, כ"כ בבה"ל שם, וכתב דעדיף לומר בין הפרקים, ובין ישבח ליוצר הוא קל מבין הפרקים של פסוד"ז כדמוכח שם סקי"א, ובין ברכו ליוצר נקטו הפוסקים נח ב דחמור והו"ל כהתחיל ביוצר אור וכן מבואר בהרב המגיד משנה והגר"א ורמ"א ומשנ"ב נז סק"ו, וכ"כ א"ר ופמ"ג הובאו בשעה"צ נד טז, אף שיש מפוסקי זמנינו שצידדו להקל בזה ע"פ תשובת הרי"ף הנדמ"ח, ואע"פ שדבריהם מכוונים כמ"ש הרמ"א בחו"מ סכ"ה על תשובות גאונים שלא היו לפני האחרונים עי"ש, אעפ"כ מ"מ סוגיין דעלמא לאסור, ולענין ש"צ אע"פ שהפסק שלו בין ישתבח לברכו חמור משל יחיד, מ"מ לעניננו אין נפק"מ שכבר הפסיק ביציאתו לבית הכסא וצריך לומר פסוקים לפני ברכו, א"כ גם אשר יצר יוכל לומר בינתים קודם אותם הפסוקים, עי' סנ"ב ג ומ"ב יב.

מק"ט התשובה הוא: 3279 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/3279

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות