שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מילאו הרבה כלים החייבים בהגעלה בתוך כלי אחד והגעילו כולם יחד האם ההגעלה כשרה

ההגעלה פסולה ולא הועילה.

מקורות: ראה שו"ע או"ח סי' תנב ס"ג, לא יניח כלים הרבה לתוך כלי ויגעילם יחד (ובהג"ה שם הוסיף אם נוגעים זה בזה), ובמשנ"ב סק"ב שם כתב הטעם דבמקום נגיעתן לא מעלים הרתיחה, ואע"ג דלענין טבילה אין חוצצין אבל לענין רתיחה שאני, ושם סק"א כ' שאפי' אם הכלי החיצוני מנוקב, דבתוך כלי שאינו מנוקב אינו מועיל אפי' כשהוא צף אא"כ הכלי שרוצה להגעיל המים מעלים בו רתיחה.

ות"ח אחד שליט"א טען שאם אינם מהודקים המים נכנסים וכשר, אבל זה אינו, שהרי אין כאו דין של כניסת מים אלא הרתחת הכלי ומעט רפיון של מגע מים אינו מרתיח הכלי כמבואר במ"ב ע"פ הרעק"א, ועוד שהרי מבואר במ"ב שהחמירו כאן יותר מטבילת כלים והרי לגבי טבילת כלים כ' הש"ך דמה שמטבילין כלי בתוך כלי הוא רק ברפוי ולא בכבד א"כ מבואר דבהגעלה אפי' רפוי לא מהני, ותו לא מידי.

מק"ט התשובה הוא: 4208 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/4208

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות