שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מטאטא שהתפרק בשבת האם מותר לטלטלו בשבת

המקל והמברשת מוקצה שמא יחזור ויחברנו בשבת.

מקורות: ראה ספר ארחות שבת יט, קעג, וע"ש שדן לענין נתפרק בע"ש, וכן כתב בספר וביום השבת עמ' קמד לגבי המקל והמברשת.

מק"ט התשובה הוא: 2259

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות