שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

כשאומר ויכולו אחרי תפילת ערבית של שבת עם עוד מישהו כדי לקיים דוגמת עדות, האם את כל הנוסח צריך לומר מילה במילה שניהם יחד

די שאחד יאמר והשני יתחיל תוך כדי דיבור של חבירו, דלא חמור כאן מעדות דעלמא דמועיל שם תוך כדי דיבור, ואמנם אם אומר ויכולו עם הציבור ורוצה להרויח המעלה של הציבור יש מקום לומר שלכתחילה יאמר ההתחלה תוך כדי דיבור של התחלת הציבור כמ"ש המ"ב והפוסקים לענין שמונ"ע, ובדיעבד מועיל כל עוד שאומרים הציבור, כמו שהורה החזו"א לענין שמונ"ע ועי' משנ"ב קכה לענין קדושה, וגם כשסיימו תוך כדי דיבור יתכן שעדיין יש בזה מעלת הציבור כמו שמצינו שמועיל תוכ"ד לעדות ולעניית אמן ולחזרה ובהרבה מקומות כמ"ש בגמ'.

מק"ט התשובה הוא: 2504

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות