שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

כלי צונן שהיה בו בשר צונן ולאחר מכן נגע בכלי זה גבינה או בחלב צוננים מה דין המאכל השני

המאכל השני, דהיינו הגבינה או החלב חייב בהדחה, ולכן לכתחילה אסור להניחו שם שמא לבסוף יאכלנו בלא הדחה, ודבר שדרכו בהדחה כגון בשר חי מותר להניחו מכיון שודאי ידיחנו, ולענין להניח מאכל לח או יבש בכלי נקי של המין השני - דנו בזה הפוסקים.

מקורות: ראה יו"ד צא, ב.
ולענין כלי נקי עי"ש ברמ"א וש"ך וט"ז דלהרמ"א מותר להניח יבש בכלי נקי בלא הדחה, ולהש"ך מותר גם דבר לח, אא"כ הוא של חרס שאז תליא בפלוגתא, והט"ז כ' שם בדעת הרמ"א לחלק אם הכלי קיבל מתחילה בחמין או בצונן, שאם קיבל בחמין מותר להניח בו מהמין השני רק יבש צונן, ואם קיבל בצונן מותר להניח בו מהמין השני לח צונן או יבש חם וצונן, ואסור רק בלח חם, עי"ש כל פרטי הדינים בזה.

מק"ט התשובה הוא: 3310

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות