שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

כלי חדש שהטבילו אותו רק לאחר ההגעלה האם אפשר להשתמש בו

מכיון שהגעלת כלים חדשים שלנו (שלא ידוע שהשתמשו בהם לאיסור) הוא חומרא בלבד, ומכיון שגם כלים שצריכים הגעלה מן הדין אינו מוסכם שצריכים להטבילם שוב אחר ההגעלה במקרה שהטבילום לפני ההגעלה, לכן בזה יש להקל ושלא להצריך שוב הגעלה.

מקורות: כ"כ בקובץ מבית לוי ניסן עמ' מא סק"ו, וכן מסתבר שכן ישנם הרבה צירופים בזה, חדא שאינו ברור שיש איסור, ויש שטענו שכהיום ידוע שהמצב יותר טוב (עי' בספר הבית בכשרותו), ועוד שהאיסור מסתמא כבר נתלבן בחום עצום כמ"ש במשנ"ה י קז, ועוד שי"א שאין צריך להטביל שוב אפי' באיסור גמור כמ"ש ביו"ד סי' קכא ס"ב, ועוד שהאיסור אינו בן יומו, וי"א שבאיסור שאינו בן יומו לכו"ע א"צ להטביל שוב לאחר ההגעלה, כמ"ש הדגול מרבבה ביו"ד שם, ואמנם הדרכי תשובה שם הביא שיש חולקים, אבל עכ"פ יש כאן הרבה מאוד צירופים שלא להצריך שוב טבילה.

ויעויין ברמ"א סי' קיד ס"ד דאין לחוש למה שמושחין הגוים כלי השכר שלהם בשומן של חזיר דהו"ל נותן‬ ‫טעם לפגם וגם בטל בששים - ואע"ג דכאן מיירי לכתחילה ושם מיירי לענין דיעבד - וכמש"כ הראשונים והובא בשו"ע לעיל לענין מרדה של גוים שדינו כבדיעבד משום דלא אפשר ושעה"ד כדיעבד דמי - והרי סברות של נטל"‬‫פ‬ וביטול איסורין הם סברות רק בדיעבד - מ"מ גם לענייננו עכ"פ חזי לאצטרופי ועוד דאחר הצירופים גם בענייננו שהטביל קודם הגעלה יש כאן צד של בדיעבד לענין נטל"פ ע"ד דברי הראשונים הנ"ל.

עוד לענין בליעות בכלים עי' ברמ"א סי' קכא ס"א בשם הריב"ש סי' שמט שהקיל עוד בכה"ג אלא ששם הקולא היא בצונן כבוש וכאן מיירי ברותח, וגם א"א ללמוד משם לכל דבר עי"ש.

מק"ט התשובה הוא: 4204

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות