שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם קטן כשר לקבוע מזוזה

קטן אינו יכול לקבוע מזוזה לבית שהגדול דר בו, אבל יכול לקבוע מזוזה לבית עצמו, ולכשיגדיל יקבענה מחדש.

מקורות: פוסקי זמנינו פסלו מזוזה שקבעה קטן, כהגרח"ק והשבה"ל והגרנ"ק, ולא מי שהכשירה בשופי, ראה באחרונים המובאים באליבא דהלכתא יו"ד רפט, א, ולגבי בית של קטן כ' הגרח"ק בשם נחלת שבעה שכשר.
, וכן יש ללמוד מד' הב"י בהל' מגילה בשם המרדכי בשם הראבי"ה דמי שהוא באותו דרגת חיוב יכול להוציא אפי' במידי דבעי' לשמה עי"ש, ואפשר לענייננו.
ומש"כ שכשיגדיל וכו' ראה באליבא דהלכתא.
הנ"ל רצא, ב.

מק"ט התשובה הוא: 1921

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות