שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם עבד עברי מותר בשפחה כנענית כשרבו לא מסר לו

נראה שיש סתירות בזה.

מקורות: במכילתא דרשב"י שהו' ברמב"ם עבדים ג ורמב"ן משפטים שאין מוסר שתים לעבד אחד משמע דזה פשיטא שאין מותר בלא שימסור לו ולכך נקטו בכל מקום רבו מוסר, וכן דייק המהרש"ל מהרמב"ם שם, אולם בספ"ג דקידושין משמע שאין תנאי כזה עי"ש ובתוס', וכן ציין הצ"פ לתמורה ד, וכן ציין הישועת דוד לדברי הרמב"ם במקום אחר דמשמע שאין תלוי בדעת רבו.

מק"ט התשובה הוא: 1561

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות