שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר להשיב שלום בין הפרקים בק"ש כשהשני לא יודע שהוא בק"ש

ירמז ויסמן לו שהוא באמצע ק"ש.

מקורות: מעיקר הדין היה להתיר שעד כאן לא כתב המשנ"ב אלא שהיום אין רגילות להשיב בעת התפילה, אבל למעשה מכיון שאם השני היה יודע שהוא בק"ש לא היה מפה ממנו לשלום, ולכן יסמן לו בידיו שהוא אוחז בק"ש.
ומ"מ בדיעבד אם השיב שלום במקרה זה א"א לומר שעבר בזה איסור.

מק"ט התשובה הוא: 1897

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות