שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

כובע שטריימל שהחלק הגבוה באמצעו גבוה טפח משאר הכובע האם מותר לכסותו בניילון בשבת

יעוי' במשנ"ב סי' שא סקקנ"ב שהביא מנהג שיש שנהגו שלא לכסות הכובע בטלית, והביא בזה פלוגתא בין המג"א למחה"ש אם יש מקום למנהג זה או לא, דלפי המג"א ממ"נ אם הכובע הוא אוהל האיסור בלא הטלית כבר קיימת, ואם הכובע אינה אוהל, האיסור אינו קיים בלא הטלית.

אמנם טענת המג"א אינה שייכת כאן לגבי לכסות את השטריימל, משום שכאן באמת יש מקום באמצע השטריימל שנוצר שם גג חדש על ידי הכיסוי שלא היה קודם לכן.

ויעוי' במשנ"ב שם באחד מהטעמים שכ' ליישב מנהג העולם להקל בכובע, שהביא אחד מהטעמים בזה משום שהשוליים רכים מידיי ונכפפים וממילא אינם יוצרים צורה של אהל, אמנם כל זה באופן שאין גג, שייך לטעון טענה שהשוליים רכים, אבל באופן שנוצר גג לא שייך לטעון שהסדין המכסה הוא רך מידי, שזה מוכח בסוגיות בגמ' ובסי' שטו לענין כילה שאם יש ד' עמודים יציבים ומכסה אותם בכילה שמקבלת צורה על ידי שהם משמשים כיסוי לעמודים הרי יש בזה אוהל.

וצריך לברר המציאות בזה לגבי החלק עצמו בשטריימל שבאמצע אם הוא רכיך ונכפף כשמניחים עליו הכיסוי, שבזה יהיה אפשר לטעון את הסברא הנ"ל שהביא המשנ"ב כא' הטעמים ליישב המנהג לענין כובע, וכן משמע בס"ק שלפני זה [סי' שא סקקנ"א] שתפס להלכה שאם שולי הכובע נכפפים ואינם יציבים אין בזה איסור אוהל.

ויש להוסיף עוד שאם השקית ניילון שמכסה את הכובע מלמעלה אינה יציבה, כגון שלוקח שקית אחסון גדולה ומכניס בה את הכובע ואינה צמודה לכובע, בזה בודאי שאין שום חשש בשבת, מכיון שהשקית העליונה אינה מקבלת שום צורה של אוהל ואינה גג לשום דבר, יעוי' בל' המשנ"ב שם ס"ק קנא.

אבל באופן שכיסוי הניילון קבוע ומהודק ומקבל צורה של אהל יל"ע מה ההיתר בזה, וגם באופן שאין החלק האמצעי של הכובע רחב טפח יל"ע מה ההיתר בזה, יעוי' בסי' שטו ס"ח ובמשנ"ב שם סי"א סקמ"א שלעשות אוהל ארעי חדש בשבת אסור אפי' בפחות מטפח.

אמנם שו"ר שהחזו"א (עי"ש או"ח סי' נב ס"ק ב י) נקט שדבר שדרכו למותחו גם אם אינו מותחו אסור, ויל"ע בזה.

וגם אם פורס קודם את כיסוי הניילון ורק אח"כ משחיל מתחתיו את הכובע אינו פשוט להתיר כלל, דהרי ניילון זה עשוי להגן מפני הגשמים, ובזה אסור אפי' גג בלא מחיצות, עי' משנ"ב סי' שטו סקי"ז וסק"כ, ולהחזו"א שם דבר הנמתח חמור יותר ואסור אפי' אם לא בא להגן.

ולימוד הזכות שאולי יש ללמד בזה הוא טעם הא"ר המובא במשנ"ב סי' שא סקקנ"א בטעם היתר הכובעים האידנא משום שהוא דרך מלבוש, והוא חידוש לומר שהיתר זה יחול גם על כיסוי הכובע, שהרי זה פשוט שלא כל מה שהאדם נושא עליו אין לו דין אוהל כדמוכח בסוגיות בסוכה ועירובין לענין מחיצה ודופן באדם, ויש לציין דהכרעת המשנ"ב שם שבמקום שלא נהגו להקל בזה אין להקל, ויש לציין עוד דהוא רק לדעת רש"י שם ולא לשא"ר שפירשו דברי הגמ' שם באופן אחר, עי"ש בשעה"צ ס"ק קפז.

כ"ז כתבתי מקופיא בינתיים, ואם אמצא זמן בלי נדר אעיין בשאלה זו עוד.

מק"ט התשובה הוא: 5572 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/5572

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות