שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

ילד הגונח מאוד מכאבי עצירות האם מותר לתת לו תרופה בשבת

מותר, מכיון שתינוק יש לו דין של חולה שאין בו סכנה שהותרו לו ענייני רפואה בשבת, ובפרט באופן כזה שיתכן להחשיב אפי' בגדול כנפל למשכב לפי הענין.

מקורות: לענין רפואה לחולה שאב"ס בשבת עי' משנ"ב ר"ס שכח, ולענין הגדרת חולי דקטן עי' שו"ע ס"ס רעו, והיינו אם צריך הרבה כמ"ש בביהגר"א שם, וכן עי' ברמ"א שכח יז.

ויש כמה דעות בפוסקים מה הגדרת ההיתר בקטן (ראה ביאורים ומוספים בסי' רעו שם), ומ"מ אנו נקטנו בפשטות להתיר באופן כזה, כהגדרת ביהגר"א בסי' רעו סי"ז שחכמים התירו צרכי קטן, וכמו שהכריעו כדבריו הרבה אחרונים ופוסקי זמנינו.

ולענין גילו של הקטן עי' ביאורים ומוספים הנ"ל, ויש מקום לצדד דבדבר כזה גם בגדול קצת יש מקום להקל, כל עוד שהקטן צריך לזה הרבה, שכן אפי' גדול יש מקום להתיר באופן שקשה עליו מאוד כדין נפל למשכב, וכל שאינו יכול לעשות תפקידיו וצרכיו כבר נחשב נפל למשכב כמ"ש החוט שני.

מק"ט התשובה הוא: 3300

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות