שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

חלמתי שנשרו שערות ראשי בחלום מה זה בא לרמז (שאלה שהגיעה למערכת)

הוא סימן טוב על סילוק הדינים.

מקורות: עי' ברכות נו ע"ב שהובא שם כמה פתרונות לטובה על איברים שנשרו (והחלום שם היה צדיק) אבל על שיער לא נזכר שם אבל נזכר להלן בגמ' שהמגלח ראשו בחלום הוא סימן טוב וראשו וזקנו הוא סימן טוב גם למשפחתו, ואף שיש לדחות דגילוח הוא דרך נוי כדפרש"י שם, ולא נשירה, מ"מ בזוהר פ' בהעלותך אי' שהשער הוא מצד הדין ולכך הלווים שהם מידת הדין העבירו תער, ועי' עוד בזוהר פ' יתרו דמי שנשר שערו חוץ ממקום תפילין הוא סימן טוב, ולכך גם בחלום יש לפרש כן שהוא סילוק הדינים, ואף שהחזו"א הורה שחלומות בזמנינו אין בהם כ"כ ממש מ"מ יש לחלק בין חלום טוב לחלום רע, כדאמרי' בברכות נה ע"ב שמואל כי הוה חזי חלמא בישא וכו', עיין שם, ולכן בחלום טוב יוכל לפותרו לטובה, וכן א"צ להימנע במי שאינו זוכר החלום שלא לומר רבש"ע בשעת נשיא"כ כמבואר להחזו"א גופיה והיו מגדולי הדורות שלא נמנעו מלעשות הטבת חלום בכל עת צורך, ולכן אפשר לקבל החלום כדבר טוב ויפתרוהו לו בפה כי עיקר הפתרון בפה כמבואר בברכות שם (ואע"פ שכ' התוס' שרק מי שנולד במזל יכול לפתור אבל כל מאי דאפשר למיעבד עבדינן).

מק"ט התשובה הוא: 2462

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות