שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

חלב של גוי שחלבו גוי לצורך עצמו לפני קטן ישראל האם הקטן נאמן בזה שהוא חלב כשר כדי להתירו לישראל

הנוהגים להקל במצלמות לגבי חלב גוי בודאי שיכולים להקל בזה, וגם המחמירים במצלמות מעיקר הדין יכולים להקל בזה, ומצינו מי שהקפיד בזה ואולי הוא ממידת חסידות.

מקורות: יעוי' ברמ"א סי' קטו ס"א לגבי גוי שחלב בפני קטן ישראל דמבואר שם שהקטן נאמן, והיינו מבן ט' שנים כמבואר שם בד"מ וש"ך וט"ז בשם הארוך.

אולם הנידון העיקרי ברמ"א שם הוא באופן שהגוי חולב בבית ישראל והנידון מה הגדר של מירתת בזה, דלענין זה מועיל מירתת מן הקטן כיון שהקטן עלול לגלות מעשהו, וכמו שמצינו גדרים דומים לזה בדיני ייחוד, אבל באופן שאין מירתת, כגון במקרה של השאלה שלך שהגוי חולב במחלבה פרטית שלו ונתן מעצמו חלב לקטן, בזה כבר נכנסים לנידון של נאמנות בקטן.

ויעוי' בש"ך סי' קיח סקל"ג דגדר מירתת הוא תקיף מגדר נאמנות שמירתת מועיל בקטן אפי' בדאורייתא אע"פ שקטן אין לקטן נאמנות בדאורייתא חוץ מעדות אשה.

ויעוי' בפתחי תשובה סק"ב בסוגריים, שהביא בשם החכמת אדם כלל סז ס"ד שכתב דנראה לו אפילו אין הגוי יודע שאסור לישראל ולא שייך מירתת מ"מ נאמן דאין בו חשש אלא מדרבנן שמא יחליף ובדרבנן קטן נאמן ואמרו בשם הגמו"ה יאסקי ז"ל שלא סמך על קטן וצ"ע עכ"ל החכ"א, וסיים הפתחי תשובה דיש לתלותו בנידון האם חלב גוי נאסר בדבר שבמנין.

ובס"ק שאחר זה הביא פלוגתת האחרונים דלהרדב"ז ח"ד סי' אלף קמז ופר"ח סי' הנ"ל סק"ו אין דין חלב גוי כדין דבר שבמנין, ואילו להחת"ס יו"ד סי' קז החלב נאסר במנין כיין נסך ועכ"פ לבני אשכנז אסור מדינא וקרוב כנדר דאורייתא עכ"ד, והיינו שהבין המגיה בפתחי תשובה (ויש ראיה שיתכן שיש מן הסוגריים שהם ממוה"ר איסרלן מוילנא בעל תוספת ירושלים) שלפ"ד החת"ס שהוא דבר שבמנין ההגדרה של קטן שרואה אינו כדין ישראל רואה שלא חלה הגזירה אלא שחלה הגזירה ויש כאן בירור חיצוני שהחלב כשר, ולכן אע"ג דבדרבנן סומכים על קטן כמבואר ברמ"א סי' קכז סוף ס"ג באופן שלא אתחזק איסורא, מ"מ אין כאן בירור שאין איסור דרבנן משום שהאיסור דרבנן כבר חל, והוא כעין נידון מחלוקת הפוסקים לגבי מצלמות היום.

ונמצא שלפ"ד המגיה בפתחי תשובה המחמירים לאכול מוצרי חלב כיום רק מכשרויות כגון הבד"ץ עדה"ח ובד"ץ בני ברק שמקפידים שלא להסתמך רק על מצלמות, יצטרכו להחמיר גם במקרה של השאלה שלך, אבל המקילים לאכול מכשרויות שסומכים על מצלמות יתירו גם באופן שלך, דחלב גוי לא חשיב אתחזק איסורא כלל לענין להחזיקו כחלב טמא.

אולם קביעתו זו של מגיה הפת"ש תמוהה מאוד, דהרי זה כבר מבואר בהרמ"א ופוסקים שבאופן של מירתת קטן נאמן כמו גדול, וא"כ בפני קטן אין גזירת חלב גוים כמו בפני גדול, א"כ מחמת מאי ניחוש לה, אם מחמת דבניד"ד הגוי אינו מירתת, ומחמת כן חשיב כחלבו שלא בפני ישראל, א"כ גם באופן שיש שם ישראל גדול לא יועיל, וצד כזה לא עלה על דעת הפוסקים והח"א כלל ואפי' הפת"ש גופיה לא היה לו צד כזה, וא"כ הדרא קושי' למה בשומר גדול אינו בכלל הגזירה ובשומר קטן חשיב רק בירור.

לכך יתכן לומר דהקפדת החכם הנ"ל הוא לעצמו כדי להתרחק מכל חשש איסור, ושמא מיירי שם בקטן שלא הי' חריף כ"כ, יעוי' בל' הרמ"א הנ"ל לגבי עדות קטן, אבל א"א ליישב כן, דחזי מאן גברא רבה דמסהיד אבתריה הוא החכמת אדם.

מק"ט התשובה הוא: 5796 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/5796

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות