שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

זוג החיים באיסור בלא חו"ק האם האשה יוצאת יד"ח בהדלקת הבעל

לענין דין אשתו כגופו זה ודאי שאין כאן, אך דין בן בית לכאורה יש כאן, שהרי דין בן בית אינו תלוי בקורבה כלל, ולכן יוצאת ידי חובה.

ואע"פ שמצאנו שיש קנסות לגבי כהונה בנשים אסורות לו באיסורי כהונה, מ"מ היכן שלא קנסו לא קנסו.

ואע"פ ששהותה בבית אסור מחמת ייחוד עמו, מ"מ מכיון שאם היה שם מי שמציל מן הייחוד היה מותר לה לגור שם לכן האיסור שלה להתייחד שם הוא ענין נפרד ממגוריה, ואינו מפקיע ממנה להיחשב בן בית, וגם אינו פשוט שמה שנעשה באיסור אינו נחשב בן בית ועי' בתמורה בסוגי' דאי עביד אי מהני או לא ועי"ש בפרטי הסוגי'.
ואולם שוב נראה דגם בלא ייחוד אסורה לגור שם דלא עדיפא מגרושתו, וצל"ע בזה, אבל לא מסתבר שדיני נר חנוכה תלויים בהיתר דירה ומעין זה מצינו שהביאו הפוסקים שא"צ ד' אמות כשאר דיני בית.

מק"ט התשובה הוא: 4168

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות