שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

הנוטע בעציץ שאינו נקוב האם חייב בערלה

יש בזה מחלוקת ראשונים אם חייב מדאורייתא או מדרבנן, והחזו"א הכריע כהרא"ש המחלק בין עציץ של חרס לעציץ של מינים אחרים, שבחרס הוא מדאורייתא ובשאר רוב מינים הוא מדרבנן.

מקורות: עי' תמצית הסוגיא והדעות בזה בבהירות נפלאה בדרך אמונה ערלה פ"י ה"ח ובביאור ההלכה שם, דלהרמב"ם נקטו כמה אחרונים שסובר שהוא מדאורייתא כהירושלמי (ואינו מוסכם לכו"ע כך בדעתו), ולהאו"ז הבבלי חולק על זה, והרא"ש חילק בין המינים וכך נקט החזו"א דיני ערלה אות לב, ולענין כלי גללים ואדמה הביא הדרך אמונה שם מהמל"מ פ"ב מהל' בכורים ה"ט דלכו"ע הוא מה"ת.
ולענין הנידון אם יש להחשיבו כערלת דרבנן דא"י או חו"ל נקט הדר"א שדינו כערלת א"י.

מק"ט התשובה הוא: 3715

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות