שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

הנוהגים בקריאת שמע להחזיק רק בשתי ציציות שלפניהם כדעת הגר"א האם יחזיקו כמנהג העולם משעה שאומרים והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ

אין צריכים.

מקורות: הנה המנהג להחזיק ד' ציציות כשאומר והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ,
היינו שבאנו לרמז ולהעלות זכרון לטובה שזכות ד' ציציות יעמדו לנו לגאלינו מד'
כנפות הארץ, אולם מאידך גיסא יעוי' בשו"ע סי' כד דהמזלזל במצות ציצית יתקיים
בו לאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה, ומבואר דעצם הציצית רומז לד' כנפות
הארץ מחמת שצורת הציצית בד' כנפות, וכן במימרא דעבדים והחזיקו וגו' ג"כ חשבי'
בחשבון ד' כנגד ד' כנפות, א"כ מצות ציצית עומדת לד' כנפות הארץ רק שמחמת שלא
לבטל המצוה אין אנו מחזיקין בד' ציציות ומ"מ ארבעתם מצוה אחת כדתנן במנחות.

אולם בשם הגרח"ק בסידורו ראיתי כתוב שמי שנוהג כנ"ל ב' ציציות אם בא להחזיק
מוהביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ הר"ז חוכא ואיטלולא, וצ"ל דמכל מקום נחזי אנן
שטעם השתלשלות המנהג הוא כשנהגו להחזיק ד' כנפות, אבל בלא זה לא היו אבותינו
מביאין עצמן לנהוג כן, א"כ בלא שמחזיק ד' כנפות א"צ להחזיק מוהביאנו לשלום,
ועדיין מה שנקט בלשונו בחריפות צע"ק.

מק"ט התשובה הוא: 3281 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/3281

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות