שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

הדליק נרות וראה שלקח את נרות חברו, מה דינו?

עי' במשנ"ב שיכול להשתמש במי חבירו לנט"י של שחרית אם יתן לו מים אחרים, ואף ששם אינו יכול ללכת למלאות מכיון שאינו הולך ד"א, מ"מ גם כאן חבירו נותן לו זכות שימוש אם יחזיר לו, כמ"ש הפוסקים על שימוש במצוות באופן שאינו מזיקו, והש"ך סובר דגם שלא במצוות, ואף ששם לענין דברי חול הקצה"ח חולק, עכ"פ יש ללמוד לעניננו מדברי המשנ"ב כנ"ל, ואף מה שהחמירו בספרים הוא מחמת שמזיקו, ובשימוש ארעי בספרים נקטו הבתראי שאין מקפיד.

ולענין אם אינו משלם והטעות היתה שחשב שזה שלו, באופן כזה הרי זה מצוה הבאה בעבירה בשוגג שלא יצא ידי חובתו.

מק"ט התשובה הוא: 4173

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות