שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם נשים מחוייבות במאה ברכות והאם יכולות להשלים בדברי שבח

הפוסקים נחלקו האם נשים מחוייבות במאה ברכות או לא (עי' בביאורים ומוספים וכן בהערות אליבא דלהכתא סי' מו על משנ"ב סקי"ד המ"מ המרובים שהובאו בשניהם יחד מהגרשז"א והמנח"ש והגריש"א והגרח"ק ועוד), ורהיטת הגמ' במנחות מג ע"ב שנשים מחוייבות כדין ברכות השחר שלא עשני גוי ועבד, ואיני יודע אם אפשר לומר שיש מנהג בזה שנשים אינן מקפידות, משום שישנם גם גברים רבים שאינם מקפידים ויש גם נשים צדקניות שנהגו להקפיד.

ולענין אם יכולות להשלים במיני שבח לפי מה שביארתי בתשובה הסמוכה שאינו ברור שיש לזה מקור ברור שנפטר על ידי דברי שבח, ולרווחא דמילתא תמיד הוא טוב.

ולענין אם נשים שטרודות בילדים ואינן יכולות לומר מאה ברכות אלא על חשבון גידול הילדים בודאי שאינו חמור מן התפילה שנקטו כמה פוסקים שמעיקר הדין פטורה באופן כזה.

ורק אציין שגוף דברי המהרי"ל לענין השלמת ק' ברכות בדברי שבח, יל"ע אם מצינו שלא תקנו בנשים אין כאלהינו ואם כן אולי יש להביא ראיה מזה שאינן מחוייבות, אבל יש לדחות הראיה משם דלא תקנו אלא לרווחא דמילתא לאנשים ששרויין בבהכנ"ס דאפשר בהכי.

מק"ט התשובה הוא: 4507

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות