שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר לפתוח ולסגור בשבת את המיטה המתקפלת בבית החולים שיבא

מותר, דאיסור עשיית אוהל אין בזה, מאחר שיש כבר שטח פתוח מהמיטה שמיועד לשבת עליו לפני שפותחים את המיטה, ואפילו בלא שהיה פתוח קצת היה מותר באופן זה, משום שהאוהל שהמיטה מייצרת אינו עשוי לאוהל ואין לו מחיצות, ואיסור מיטה של פרקים אין כאן משום שיש כאן קיפול בלבד ואין כאן שום דבר שתקוע בחוזק.

מדובר על מיטת האורחים, אבל מיטת החולים יש בעיה של שימוש בחשמל.

מקורות: או"ח סו"ס שיג וסי' שטו, ג לענין מיטות שלנו שאין להם מחיצה, וראה שם ה, וראה שם במג"א על ס"ג שרק באוהל חשוב כגון העשוי לצל מחמרינן כשאין מחיצות להצריך טפח פרוס מבעוד יום.

מק"ט התשובה הוא: 2725

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות