שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר לפנות את השקית מהאשפה בבית בשבת

אם הדבר מפריע לו כגון שעושה ריח רע או כגון שהאשפה מלאה ומפוזרת ועושה הרגשה רעה מותר להוציא את זה משום גרף של רעי.

ומ"מ גרף של רעי הוא רק במקום שנמצאים ומפריע לנמצאים.

מקורות: דין גרף של רעי בשו"ע או"ח סי' שח סל"ד, והגדרת גרף של רעי מבואר ברמ"א סי' רעט ס"ב ובמשנ"ב שם סק"ו שתלוי במיאוס הדבר בעיני בני אדם, וראה באג"מ ח"ה סי' כא אות ב לענין כשמפריע שמפוזר.

ולגבי פח אשפה עי' בחוט שני ח"ג פס"ה סק"א, ומה שהחמיר שם במטבח שאינו נחשב גרף של רעי אלא אם מתעכבים בו זמן מרובה, צע"ק דהרי אפילו בחצר שעוברים בו חשיב גרף של רעי, וגם מעשה דרב אשי בגמ' לא משמע שהיה שם קבוע זמן רב במקום הבשמים, ודוחק לחלק ולומר שרק לגבי עכברים במקום בשמים המיאוס הוא אפי' בקצת.

ולגבי חצר הנ"ל אמנם כ' השו"ע שח לד שיושבים שם, אבל מבואר במשנ"ב שם ס"ק קלא דהיינו שדרים בה ויש שם דריסת הרגל, ולפ"ז כ"ש מטבח שמכינים בו האוכל ומסדרים אותו.

ובדוחק יש ליישב דבחצר הוא דין נפרד שכיון שמשום כבודו הוא כמ"ש המשנ"ב א"כ אע"פ שאינו קבוע חשיב גרף של רעי, אבל במקום סגור שאין צריך משום כבודו ההגדרה של גרף של רעי הוא רק אם הוא מתעכב הרבה, וכ"ז נדחקתי רק ליישב שיטת הגרנ"ק בזה, אבל פשטות המשנ"ב שאין צריך תנאי במטבח שמתעכבים הרבה.

באופן שמטרת טלטול הפח הוא רק לצורך חול ואינו מפריע כרגע מלבד הכנה יש בעיה נוספת של טלטול האשפה שלא לצורך שבת (וה"ה הכנה ודאי שיש כאן אפי' טלטול אסור לצורך הכנה כמ"ש במשנ"ב) ובהרחבה בדברים לעיל.

מק"ט התשובה הוא: 5440 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/5440

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות