שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר לעמוד על מיטת נו"ב בזמן הרחקות כשצריך לתקן משהו בתקרה

מותר.
מקורות: כ"כ מו"ר במשמרת הטהרה סי' קצה סקנ"ט, וכן הביא אאמו"ר שליט"א בבנין בית נאמן שיש מתירים, ועי' בספר אבני דרך טו סי' קסב שהביא הרבה מ"מ בזה, וכן במה שהובא בתפארת הטהרה פ"ו טו, ובקובץ מצא חיים עמ' מ, ולא אכפול בכל המ"מ בזה, רק בקיצור אציין שהדברים מסתברים שכן המקור לאסור שכיבה במיטתה אינו מן הגמ' אלא מן הגאונים מסברא שמביא לקירוב מק"ו מדברים אחרים שמביאים לקירוב שנאסרו, וא"כ באופן כזה שאינו צורה של קירוב דעת כל עוד שאין ידוע שיש עי"ז קירוב או הרהור אין מקור לאסור.

מק"ט התשובה הוא: 4060

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות