שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר ללטף חיות מחמד בשבת

הבעל חי הוא מוקצה ולא הותר לדדות או לדחות (כמבואר בשו"ע הפרטים בזה) אלא רק מחמת צער בע"ח באופן שיש צורך לבעל חי, וגם זה רק באופן שאינו טלטול גמור, אבל בלא צער בעלי חיים לא הותר שום טלטול.

מקורות: או"ח שח מ, ע"ש במ"ב דאפי' הפסד ממון אינו בכלל ההיתר, וכ"ש הא.
ואע"פ שלחלק מהפוסקים נגיעה בלא טלטול מותר במוקצה, מ"מ נגיעה המביאה לידי טלטול מבו' דלכו"ע אסור כמ"ש לגבי ביצה ועוד.
ועי' שא לגבי מנורה.

מק"ט התשובה הוא: 2418

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות