שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר להחזיק בבית חיות מפוחלצות

התוצאה של חיה מפוחלצת היא שבעצם היה כאן דבר שלא היה לו צורה של חיה והחזירו בו את הצורה של חיה על ידי תכנון מחדש של צורת העור איך תעמוד ותישב, ועי' להלן שיש עוד אופן בהכנת הדבר הזה.

הנה יש איסור של עשיית צורות, ויש מחלוקת בראשונים לגבי הצורות שלא נתפרשו להדיא בגמ' שאסורים אם אסורים או לא, וכן יש נידון בתשובות מפוסקי זמנינו האם בזמנינו האיסור קל יותר מכיון שכהיום אין בזה חשד, וכמו שיתבאר כ"ז בהמשך.

והנה יעוי' ברמ"א ובש"ך דמבואר שם ממסקנת הדברים לגבי הצורות הנזכרות בגמ' לאסור דגם באופנים שמותרים בהנאה הנזכרים שם, אבל אסור להשהותן משום חשד (וציינתי עיקרי הדברים בתשובה אחרת), ובזמנינו נכנסים אנו לנידון האם יש כאן חשד דעבודה זרה או חשד דעשייה, וכמדומני שפשטות הדברים ע"פ הש"ך שהחשד הוא שעשה את זה, וממילא יהיה אסור גם בזמנינו.

אבל עדיין יש לדון דשמא באופן שאין חשש עבודה כלל אלא רק איסור עשיה לחלק מהראשונים (בעשיית בהמה חיה ועופות) שמא החשד יותר קל.

והנה יש לציין דכפי מה שנראה מדברי חכמי הטבע בזה שיש שני דרכים מרכזיים כיצד לבצע את תהליך היצירה של חיה מפוחלצת, דיש אופן שמקלפים את העור ואז יוצרים מזה צורה מחדש ע"י תכנון כנ"ל, ויש אופן שמקפיאים את כל הבעל חי מחיים והופכים אותו לנבילה על ידי תהליך כל שהוא שהופך אותו מבעל חי חי לבעל חי מפוחלץ.

והנה באופן הראשון מסתבר שיש כאן צורה שנעשתה על ידי אדם ועכ"פ דינה כצורה שנקנה מידי גוי, שכיון חיות יש כאן בעי' לפי חלק מהשיטות (שי' הרמב"ן ע"ז מג ע"ב ואו"ז ח"ד סי' רד, ושי' רבינו אליקים במרדכי ע"ז רמז תתמ, וכן נקט הריק"א בשו"ת אבקת רוכל ס"ג, [וכבר דנו האחרונים דלכאורה האבקת רוכל עצמו סותר דבריו ולענ"ד מקופי' נראה דמה שהקיל ברקמה הוא משום שצירף דעת כמה ראשונים להקל בצבע יותר משוקע וממילא הו"ל ספק ספיקא להיתרא, אבל לא עיינתי בזה, ומ"מ מה שכתבתי להלן בסוף התשובה דדעת השו"ע להקל מ"מ באבקת רוכל לא סבר כך לכאורה], ועי' תוס' יומא נד ע"א מתשובת מהר"ם שהוא לכאורה תלוי בין התירוצים שם) ולא לפי הבה"ג סי' נד והרמב"ם הל' ע"ז פ"ג הי"א (ועי' יו"ד סי' קמא ס"ד) שסברו להקל בשאר צורות, וכן דעת רבינו אפרים במרדכי שם עכ"פ באופן שידוע שצורות אלו אינן נעבדות, וכך פשטות סוגיית הגמ' לפי מה שביארו התוס' ביומא שם.

(ואין חילוק בין צורת ארי גרידא לשאר צורות כל עוד שאין ד' חיות יחד, עי' בתוס' יומא נד ע"א וכ"ה להדיא בשו"ת הרשב"א ח"א סימן קסו, וכן אי' בסי' קמא ס"ד דד' חיות שלא ביחד אינם אסורים, ובאופן שהבעל חי הוא מסמל מזל כגון ארי שהוא צורת ארי עי' ש"ך סק"ל שהקיל במזל אחד בפני עצמו, ועי' ט"ז סקי"ג, והבאתי מדבריו בתשובה אחרת).

ואין בידי להכריע לכאן או לכאן רק לומר שאם מדובר בחיה מפוחלצת אם עשוי בשיטה הראשונה דינה שווה לבובות, והנוהגים להחמיר בבובות (כמו שהחמיר בשבט הלוי ח"ז סי' קלד) יחמירו גם בזה, והמקילים בבובות יש להם על מה לסמוך וכמבואר שרוב צדדים בזה להקל, שהרי הרבה אחרונים הקילו בחשדא האידנא (יעוי' חכ"א כלל פה ס"ו ושו"ת משיב דבר להנצי"ב ח"ב סי' יא), ויש לצרף גם דעת הבה"ג שבצורות אלו אין איסור כלל (וכך לכאורה עיקר דעת התוס' מתשובת מהר"ם, וכך פשטות הגמ', וכן בשו"ע סי' קמא ס"ו פסק ששאר חיות ועופות וכו' מותרים, ולענין איך לפסוק כשיש סתירות בין השו"ע לאבקת רוכל עי' מה שכ' בזה האחרונים, ועי' נפלאות מתורתך מה שהביא מ"מ בזה.
), ומ"מ הפשטות להחמיר בזה, ואם עשוי בשיטה השניה של התהליך בזה הוא קל יותר וכמבואר.

ונ"ל ראיה ברורה שאדם מת שנשאר כצורתו אינו בכלל צורת אדם לאסור ממעשה דר"א בר"ש בפרק הפועלים עי"ש.

מק"ט התשובה הוא: 6868

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות