שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר להוריד מים בבהכ"ס בשבת כשהמים מגיעים למקום שאין עירוב

במקרה רגיל מותר.
מקורות: ראה או"ח שנה ב ושם שנז ס"א וס"ג.
וסיכום הדברים דלהמחבר שנז ג בעינן עוקה סאתים רק אם יוצא לרה"ר בלבד ולהרמ"א בעינן גם אם יוצא לכרמלית שבעיר, ולכו"ע ביוצא לכרמלית שמחוץ לעיר או לרה"י אחר שאין עירוב באלה אין שום תנאי שנצרך להתיר אם הוא כחו כמ"ש בסי' שנז ג ועי' בסי' שנה ב, ולכן כאן שהוא גם כחו וגם יש ב"ק סאתים בעוקה אין שום חשש, ואפילו בלא זה בשעה"ד יש היתר של כבוד הבריות אפי' בלא כחו ואפי' באינה מעורבת כמ"ש רמ"א סי' שנה ג.

מק"ט התשובה הוא: 3960

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות