שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר בט"ב ללבוש בגד קרוע שהוא מכובס

אסור.

מקורות:

לכבוד הרב מושקוביץ שליט"א מכולל חזו"א

ע"ד השאלה האם מותר בט"ב ללבוש בגד קרוע שהוא מכובס והשבתי דמסתימת הפוסקים לא שמענו היתר בדבר, ואין בכוחינו לחדש היתר חדש שלא נזכר בפוסקים.

ועוד יש להביא ראיה משלהי תענית [כט ע"ב] דאמרי' דבטלי קצרי דבי רב, ובפשוטו משמע שאין שום היתר בשום בגד.
ומאחר דדין לבישת מכובס ודין כיבוס שוין א"כ גם בגד זה לכאורה בכלל איסור כיבוס.

ויעוי' בפ"ג דמו"ק [טו ע"א] דאמרי' במצורע דבגדיו קרועין ומלבד זה אמרי' דמצורע אסור בתכבוסת והיינו אע"ג דבגדיו קרועין.

ועוד יש להעיר מדאמרי' לענין אבל כעי"ז ג"כ [מו"ק כד ע"א, ועי"ש כב ע"ב] דבאביו ואמו כל שבעה אינו רשאי להחליף ולצאת בבגד שאינו קרוע, ואם מחליף צריך לקרוע שוב, וא"כ הרי אעפ"כ שהולך בבגד קרוע מ"מ אסור בתכבוסת ואסור בבגד מכובס דהרי איסור תכבוסת לא נאמר רק בשאר מתים (שאינו אביו ואמו) ובאופן שהחליף הבגד הקרוע.

ובגוף הענין האם יש מעלה בבגד קרוע דוקא יש קצת להעיר דלכאורה אין מעלה בזה, עי' במו"ק כו ע"ב היוצא בבגד קרוע וכו', עי"ש, אף שיש לדחות דכאן הוא כלפי שמיא ועושה כן לטובה, מ"מ הרי גם נראה לבני אדם, ועי' במתני' בסוף פאה.

מק"ט התשובה הוא: 3801 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/3801

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות