שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם אפשר לקרוא את קריאת שמע על המיטה כמה פעמים

מצווה לעשות כן כדי להירדם מתוך קריאת שמע (רמ"א או"ח סי' רלט ס"א), וראוי להחמיר שבפעם השניה לא יחזור שוב על פסוק ראשון שלא יראה כמי שמתכוון לשני רשויות (משנ"ב שם סק"ז בשם החיי"א, וראה עוד שו"ע סי' סא ס"י ומשנ"ב ס"ק כד וכה).

מק"ט התשובה הוא: 1457

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות