שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם אפשר להשלים שחרית בחצי שעה שאחר חצות

למעשה הדעה העיקרית שהיא דעת רוב הפוסקים והדעה המסתברת להלכה (עי' תוס' ישנים יומא כח ע"ב ודוק וכן בסי' רלג משנ"ב סק"ב ושעה"צ ושונה הלכות שם), וגם הכרעת הרמ"א (סי' פט ס"א) הגר"א והמשנ"ב (שם סק"ז) וגם פשטות הגמ' ר"פ תפילת השחר שאי אפשר להתפלל בשום אופן בחצי שעה שאחר חצות, אלא רק מלאחר מכן (היינו מאחרי חצי שעה שאחר חצות שאז מתחיל זמן מנחה גדולה שלנו) בתורת תשלומין, ומ"מ גם אז יכול להתפלל רק אם מה שהפסיד שחרית היה מחמת שהיה שוגג או אנוס ורק כדיני תשלומין בסמיכות לתפילת מנחה לאחריה ע"פ הדינים המבוארים בפוסקים לענין תפילת תשלומין.

ומ"מ יש לציין בזה ב' נקודות, הא' שבדיעבד נקט המשנ"ב בשם בדרך החיים (זמן תפילה ס"ג) שיצא בחצי שעה הזו ואינו חוזר ומתפלל, ויש לציין דאין כוונתו לענין מזיד, שהרי מזיד בלאו הכי אינו חוזר ומתפלל תשלומין גם בזמן מנחה, ומ"מ גם לענין שוגג או אנוס צע"ק למה יצא בדיעבד שהרי כתה המשנ"ב לעיל בשם הגר"א, שאינו זמן שחרית כלל, אלא זמן מנחה, ורק מחמת גזירה אין מתפללין אז מנחה, ומשמע מזה כמ"ש בשיח הלכה שבדיעבד סמך הדרך החיים על הב"ח הפרישה סק"ו והט"ז סק"א שיוצא גם בחצי שעה הזו, ובספק חיוב תשלומין הקיל המשנ"ב, ואם נאמר ששבספק זה סבר המשנ"ב בדיעבד לקולא, יהיה נפק"מ גם לענין מזיד שבדיעבד אם התפלל בחצי שעה הזו ייחשב לו שהתפלל, אע"פ שעיקר דברי המשנ"ב שהזכיר בדבריו שאינו חוזר ומתפלל מיירי בשוגג או אנוס.

ועוד נקודה שניה יש להוסיף בזה, שהמשנ"ב שם סיים ועי' ברעק"א בשם הצל"ח, והנה במקור הדברים בצל"ח ברכות כו ע"א ד"ה כולי כתב שיתפלל בחצי שעה הזו על תנאי שאם הוא זמן שחרית יוצא י"ח שחרית ותפילת מנחה שיתפלל בזמנה תהיה לשם מנחה, ואם הוא זמן מנחה תהיה תפילה זו למנחה ותפילת מנחה שיתפלל בזמנה תהיה לתשלומין, והמשנ"ב לא כתב על זה דבר רק ציין לדבריהם, וגם זה צ"ע דהרי לפי מה שביאר המשנ"ב לעיל דעת האוסרים אין כאן ספק כלל אלא באמת הוא זמן מנחה ורק מחמת גזירה אסרו להתפלל אז וא"כ מה מהני תנאי זה לפי צד האוסרים, ואולי סובר דכיון שיש פוסקים שהוא זמן שחרית וגם להפוסקים שהוא זמן מנחה ואסור להתפלל אז אבל בדיעבד יצא יד"ח אם יתפלל אז (ועי' בתוס' ישנים שציינתי לעיל ושאר מה שציינתי בסמוך לו), א"כ הו"ל ודאי יצא יד"ח לכו"ע ורק ספק אם עבר על גזירה דרבנן והו"ל ספק דבריהם והוא לקולא, והמשנ"ב לשיטתו שסבר לקולא בספק זה כמו שנתבאר, וקל להבין.

ויש לציין דאף שהמשנ"ב לא הכריע במקומו על מנחה בחצי שעה זו אם יצא יד"ח אפשר דהספק אינו להמחמירים כאן דלהמחמירים לענין שחרית יצא יד"ח מנחה ולא עיינתי בזה כעת, ועכ"פ יתכן לומר כן בדעת הצל"ח.

מק"ט התשובה הוא: 5866 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/5866

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות