שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

באמצע הדלקת נרות חנוכה בלא משים לב הדליק אחד מהנרות על ידי השמש שבידו מה יעשה

יכבה את מה שנדלק וידליקנו מחדש.

מקורות: נחלקו הפוסקים אם קי"ל מצוות צריכות כוונה או לא, והרבה מהאחרונים נקטו דבמילתא דרבנן מצוות אין צריכות כוונה, והארכתי בתשובה אחרת (לענין שנים מקרא ואחד תרגום) להביא הדעות בזה.
ומ"מ בענייננו אינו שייך לדין זה, מכיון שלא התכוון להדלקה כלל, ומבואר בגמ' בר"ה דגם למ"ד מצוות אין צריכות כונה בדאורייתא אבל אם שמע קול שופר וסבר חמור בעלמא הוא לא יצא כלל, וכן מבואר שם דלמ"ד הנ"ל שמצוות א"צ כוונה מ"מ אם תקע וקא מנבח נבוחי לא יצא כלל עי"ש ברש"י ותוס', ולכן בענייננו שלא היה מצדו כאן שום מעשה לא יצא כלל והרי זה כנר הדולק מעצמו שאינו יוצא על ידו במצוה.

ויש להוסיף דגם אם היינו מחשיבים כאן מה שהדליק כמעשה, מ"מ קי"ל כהפוסקים (הב"י בהל' ר"ה הביא פלוגתת הפוסקים בזה) שאם נתכוון שלא לצאת ודאי לא יצא, וכאן אם מכבה מיד יש אולי מקום לומר דמחשבתו ניכרת מתוך מעשיו שלא נתכוון בהדלקת טעות זו למצוה דבא סופו ולימד על תחילתו [עי' זבחים ב ע"ב, ויעוי' במשנ"ב סי' יא סק"ו דלהלכה יש ספק אם אמרי' סברא זו וכשהוא בדאורייתא מצרפי' לזה עוד ספק אם יש עוד ספק לשוויי ספק ספקא עי"ש, וכאן הוא דרבנן], ובסברא זו יש לעיין, וכן יש לדון לענין גילה דעתו תוכ"ד באופן כזה כשהיה שלא בכוונה (ויש צד בפוסקים דלענין כוונה בק"ש בעי' כוונה בשעת אמירה אבל מהני כוונה תוכ"ד, ואכמ"ל, אע"ג שכאן אינו ענין דיבור), וכן יש לדון באופן שי"ל דאנן סהדי שאין דעתו לצאת כיון שנכנס ע"י זה לספק, אלא דסברא זו האחרונה אינה תקיפא כ"כ משום דלהסוברים שמצוות א"צ כונה הרי עשה כדין ולהסוברים שמצוות צריכות כונה הרי בלאו הכי לא עשה כלום ובודאי יכול לכבות, וא"כ רק לדידיה שיש לו ספק אינו רוצה לצאת במה שעשה, ממילא הוא דבר שיש לדון בו.

עכ"פ הסברא הראשונה אפשר לסמוך עליה למעשה לכבות הנר ולהדליקה כנ"ל, שהיא סברא ברורה, וגם לולא שהיתה סברא ברורה היה מקום לצרף לזה דעות גדולי הפוסקים שמצוות צריכות כוונה גם בדרבנן, כמו שהבאתי בתשובה המדברת בזה, וממילא אין זו נר של מצוה כלל, וכן יש לצרף בזה הא דקי"ל מעיקרא דדינא כבתה אין זקוק לה, כך שאין הפסד מעיקר הדין בכיבוי הנר מצד חובתו לגבי ההדלקה (אלא מצד חובתו כלפי שלא לכבות וזה יש לסמוך אם רוצה לכבות שיכול לכבות כיון דבלאו הכי הוי ספק דרבנן), וגם יש לצרף עוד סברות שכתבתי כנ"ל.

מק"ט התשובה הוא: 4303 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/4303

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות