במקרה שלא היה לפניו שמן בשעת הברכה חוזר ומברך ובמקרה שהיה לפניו שמן והיה דעתו על זה אם יצטרך שישתמש בו אינו חוזר ומברך, ובמקרה שהיה לפניו שמן אך לא היה דעתו על זה במפורש, פשטות הסברא שחוזר ומברך וכך ...קרא עוד

במקרה שלא היה לפניו שמן בשעת הברכה חוזר ומברך ובמקרה שהיה לפניו שמן והיה דעתו על זה אם יצטרך שישתמש בו אינו חוזר ומברך, ובמקרה שהיה לפניו שמן אך לא היה דעתו על זה במפורש, פשטות הסברא שחוזר ומברך וכך ודאי דעת חלק מהפוסקים, אלא שיש לדון בזה בדעת המשנ"ב.
למעשה יברך מכיון שהדעה לא לברך אינה ברורה שנוקטת גם באופן זה ורוב צדדים יש לברך וגם שמסברא נראה לברך.

מקורות: אם לא היה לו שמן והוצרך להביא שמן ממקום אחר פשוט שצריך לברך שוב כמתבאר בדברי המשנ"ב תרנא נו לענין ד' מינים, ולהדיא בסי' תקפה ד לענין שופר, אבל אם היה לו שמן על השלחן יעוי' במשנ"ב סי' תקפה סקי"ח לענין תקיעת שופר שמסתמא היה דעתו על כולם, ולמד כן מסי' רו משנ"ב סקכ"ו, ר"ל דשם מבואר שי"א (והוא הראב"ד כמ"ש בבה"ל שם) שגם בסתמא אם בירך על הפירות דעתו על כל מה שיש לפניו על השלחן, וספק ברכות להקל, והנה עיקר דבריו הם חידוש שכן בשופר יש מקום לטעון דלא דמי לברכת הפירות שכאן אין דעתו על השופרות האחרים אם ברר לו שופר אחד לתקוע, אבל גם שם עדיין יש בזה סברא שמכיון שאין ברור לו שיצליח בשופר פלוני אולי יצטרך שופר פלוני, אבל כאן אחר שכבר מילא שמן למה שיעלה על דעתו שיצטרך שוב, ויש להזכיר בזה דברי הט"ז והמשנ"ב בהל' קידוש רעא סקע"ח שאם נמצא הכוס שלו חומץ אם התכוון לשתות מהיין שעל השלחן א"כ זה בכלל הקידוש ונפטר מלומר ברכת הקידוש שוב, אבל באופן שלא התכוון לשתות לא, ולא הזכירו כלל סברא שייחשב שדעתו על כל היין מכיון שאילו היה נשפך היין שבכוסו או היה נמצא חומץ היה משתמש ביין שעל השלחן, דבזה לא סגי כיון שלא מעלה הדבר על דעתו, ואע"פ שיש כמה דרכים להבין דעת הראב"ד הנ"ל של סי' רו ועי' בב"י ובבה"ל שם (ויש מקום לומר דהראב"ד סובר דאין הלכה כהירושלמי אלא כהגמ' שהביא בב"י שם), מ"מ המשנ"ב נקט שם שהגדר הוא שבסתמא היה דעתו על כל מה שלפניו, וא"כ במקום שידוע שלא היה דעתו על זה יל"ע, ומיהו מה שהזכיר שם בב"י מקור לדעת הראב"ד מגמ' דכל כי האי נבגא מכסא דברכתא נינהו אף ששם לא כוונו שיצטרכו משאר היין יותר מכוס של ברכה, ואדרבה ילתא נתכוונה לשתות מכוס של המזמן ויל"ע, ומ"מ בהל' קידוש נראה שלא יחייב המשנ"ב בסתמא כשאין רגיל לשתות עוד יין בסעודה, ואף אם היה מקום לומר ספק ברכות להקל, מ"מ במקום שהספק מסופק הו"ל כספק ספיקא לחומרא, והרי כאן דעת הראב"ד אינו מוסכם ולומר סברת הראב"ד כאן אינו ברור, אלא שיש לדון אם פשטות דעת המשנ"ב לגבי שופר יהיה דעתו גם לענין נר חנוכה שדעתו על מה שלפניו, אבל יתכן שהמשנ"ב מיירי בשופרות שאינם טובים כ"כ שמניח כמה לפניו אם יצטרך, ורק מחמת סיבה זו מובן למה כמה שופרות מונחים לפניו, דבלא זה אינו מובן.

ואף שנקט המשנ"ב תרעה ח, כהסוברים שאם הדליק בנר פחות מכשיעור ובא להדליק בנר חדש אינו חוזר ומברך, מ"מ שם הוא מחמת ספק שמא יצא בהדלקתו הראשונה כמ"ש הפמ"ג במשב"ז דזה תליא בב' תירוצי הגמ' עי"ש, ושם אינו חוזר ומברך אפי' אם הפסיק, ואינו שייך לכאן.
ואולם יעוי' בכה"ח תרעה ס"ב בשם בא"ח פרשת וישב שאם נשפך לאחר שהדליק נר אחד אינו חוזר ומברך על שאר נרות משמע שאם נשפך אחר נר ראשון חוזר ומברך ועדיין יל"ע בהיה לפניו לדעת המשנ"ב בסי' ר"ו.

שאלה בס"ד שלו' רב לכב' הרב שליט"א, אשמח אם הרב יענה לשאלותי. שאלה ראשונה: א) אדם הנוהג להוציא את השבת לפי זמן ר"ת האם בתענית יכול לאכול כבר בזמן הרגיל? ב) ומה הדין שאדם הנ"ל שמשתתף בסעודת מצווה דברית מילה, האם יכול לאכול בזמן הרגיל? ג) האם ...קרא עוד

שאלה

בס"ד

שלו' רב לכב' הרב שליט"א,

אשמח אם הרב יענה לשאלותי.

שאלה ראשונה:

א) אדם הנוהג להוציא את השבת לפי זמן ר"ת האם בתענית יכול לאכול כבר בזמן הרגיל?

ב) ומה הדין שאדם הנ"ל שמשתתף בסעודת מצווה דברית מילה, האם יכול לאכול בזמן הרגיל?

ג) האם חייב לחזור על קריאת שמע, כשהגיע זמן קריאת שמע לנוהג להוציא את השבת כר"ת או רק זה שנוהג תמיד בכל זמני המצוות כשיטת ר"ת?

שאלה שניה:

א) בשו"ת "שואלים ודורשים בהלכות" כתוב: בני עדות המזרח שלא מברכים שהחיינו על תקיעות של יום שני, אם מתפלל במנין אשכנז יענה אמן על ברכת שהחיינו, ולא הוה הפסק (אשרי האיש בשם הגרי"ש אלישיב).
האם אשכנזי המתפלל במניין ספרדי ביום השני שאינם אומרים את ברכת "שהחיינו" לפני תקיעת שופר.
האם זה מעכב את המתפלל האשכנזי מחובת הברכה?

ב) האם המתפלל צריך לומר את ברכת "שהחיינו" לעצמו או לכוון בראשו מבלי לברך?

ג) האם בן ספרד הנמצא במניין ספרדי זה מהווה "הפסק" בלענות "אמן" לאחר ברכת שמיעת קול שופר?

שאלה שלישית:

א) האם הרך הנולד מאמו טמא בטומאת הנידה, אם כן איך זה מסתדר עם העניין שכמדומני שלמדתי באיזשהו מקום שגידלו בבידוד ממקום טמא את הילדים "פרחי כהונה" ששמשו בעניין מים טהורים עבור מי ההזאה שמעורבבים עם עפר פרה אדומה המטהרת את טמאי מתים?

לתשובות הרב אודה מקרב ליבי!

***

התשובות בקצרה

א.
אם אינו נוהג כר"ת בשבת מעיקר הדין אלא בתורת חומרא, ואינו רוצה להקפיד בתע"צ דרבנן, נראה שאינו מחוייב להקפיד בזה [ולענין יוהכ"פ ראה בפנים].

ב.
כנ"ל.

ג.
אם אינו נוהג כר"ת בשבת מעיקר הדין יתכן שאינו מחוייב לנהוג בק"ש, כמו"כ יכול לסמוך על ק"ש שעל המיטה ולכוין בפסוק ראשון.

א.
להדעות הסוברים שצריך לברך הברכה היא חיוב.

ב.
למעשה לא יברך.

ג.
לא.

א.
יכלו להטבילם בשביל זה, רק במת היה צריך אפר חטאת, וראה עוד בפנים.

***

תשובה

א) אדם הנוהג להוציא את השבת לפי זמן ר"ת האם בתענית יכול לאכול כבר בזמן הרגיל?

תשובה: אם נוהג כר"ת רק בתורת חומרא ולא מעיקר הדין, ורוצה להחמיר רק בשבת אך אינו רוצה להחמיר גם בתע"צ, [היינו שהשאלה מדין נדר, האם קיבל ע"ע להחמיר גם בתע"צ], רשאי להקל בתע"צ, משום שאינו מדאורייתא אלא מדרבנן ומתקנת נביאים [אף שלא היה חיוב מ"מ מאחר שקבלוהו נעשה ממילא מדברי קבלה מכיון שבדברי הקבלה נאמר רצו מתענין], כמו שכתב הטור או"ח סי' תק"נ ע"ש, וי"א שגם אי"ז דין כשאר איסורים מדרבנן מתיקון חז"ל חכמי המשנה והתלמוד, אלא חיוב מצד שקבלו כל ישראל על עצמם, עי' בלשון הרב המגיד שהביא הב"י שם.

ולענין יו"כ יתכן ג"כ שיכול להקל יותר משבת מכיון ששבת הוא איסור סקילה ויוה"כ הוא איסור כרת, ועיין ב"מ צ' א' שבת דאיסור סקילה וכו', וכן ביבמות קי"ד א' שבת דאיסור סקילה גזרו רבנן יו"ט דאיסור לאו לא גזרו ביה רבנן, וכן בגמ' בסוכה שנביא להלן, אבל מ"מ לכאורה אם קיבל עליו ג"פ ולא אמר בלי נדר יתכן שצריך לעשות התרת נדרים כדי לאכול במוצאי יו"כ קודם זמן ר"ת.

אכן המנהג אצל כמה המחמירים כר"ת הוא שמחמירים רק בדברים דאורייתא כשבת ויוה"כ ומחמירים בדברים דרבנן כד' תעניות.
ויעוי' גם במ"ב בהל' אכילה לולה ביוה"כ, בסימן תרי"ח סקכ"ד, וז"ל, ועיין עוד מדינים אלו בהלכות שבת סימן שכ"ח וסימן ש"ל כי אין בין יוה"כ לשבת אלא שזה זדונו בסקילה וזה זדונו בעונש כרת, ומשמע מן הדברים שגם בדרכי הפסק אין חילוקים בין חומר שבת לחומר יוהכ"פ [אף שהיה מקום לחלק בדבר שהוא מצד נדר].

כ"ז אם נוהג כר"ת בתורת חומרא אבל אם נוהג כר"ת מעיקר הדין א"א להקל בשום דבר האסור מן הדין.

ב) ומה הדין שאדם הנ"ל שמשתתף בסעודת מצווה דברית מילה, האם יכול לאכול בזמן הרגיל?

תשובה: דינו כנ"ל, כמו בתשובה הקודמת.
[אין להקל יותר בתע"צ אם מחוייב מצד הדין].

ג) האם חייב לחזור על קריאת שמע, כשהגיע זמן קריאת שמע לנוהג להוציא את השבת כר"ת או רק זה שנוהג תמיד בכל זמני המצוות כשיטת ר"ת?

תשובה: הגרי"ש אלישיב היה מחמיר לקרוא שוב ק"ש לאחר זמן ר"ת (ספר גדולה שימושה).

אך כנ"ל מי שאינו מחמיר מעיקר הדין כר"ת ואינו רוצה להחמיר בדבר זה יתכן שאין חיוב מכיון שאי"ז איסור כאיסור סקילה, וגם אם לא נחלק בין איסור סקילה לאיסור כרת, מ"מ בין איסור סקילה למצוות עשה יש מקום לחלק, ראה סוכה ט"ז ב' עד כאן לא קאמר ר' יוסי הכא אלא בסוכה דמ"ע, אבל שבת דאיסור סקילה לא, ובזה מבואר ג"כ מהגמ' שם דאע"ג שמיירינן גבי מצוות שבות של איסור שבת ולא על איסור סקילה מ"מ מכיון שמעיקרו זהו שבות שישנה בשבת שעיקרה היא איסור מה"ת של סקילה, וכמו שכתב רש"י סוכה שם וז"ל, אבל שבת דאיסור סקילה הוא - במלאכות דאורייתא מחמירין אפילו במידי דרבנן דאית בה עכ"ל.
וכ"כ בחידושי הריטב"א שם וז"ל, אבל בשבת דאיסור סקילה [לא].
לא קאמר חיוב סקילה דהא עירוב דרבנן הוא דלית ביה סקילה, אלא איסור סקילה כלומר איסור שבת שיש בו סקילה בדאורייתא ולהכי חמיר אפילו בשל דבריהם עכ"ל.

וכ"כ בחידושי הרא"ה שם וז"ל, לא קאמר ר' יוסי (התם) [הכא] אלא בסוכה, דאיסור עשה, אבל שבת, דאיסור סקילה, לא לימא.
ואיסור סקילה לאו דוקא בדרבנן.
אלא הכי קאמר, אבל שבת דחמור, אפילו בעירובי חצרות דרבנן לא לימא עכ"ל.

ולפ"ז גם מי שמחמיר במלאכות דרבנן של שבת לפי זמן ר"ת, [באופן שאינו מחמיר מעיקר הדין], מ"מ יכול להקל בק"ש כדעת הגאונים, מכיון שבמלאכות דרבנן בשבת יש יותר מקום להחמיר ממצוות עשה.

כמו"כ יוכל גם לסמוך על ק"ש שעל המיטה, אם מקפיד לכוין בפסוק ראשון כדין, אף שהמ"ב נוקט שא"א לסמוך על ק"ש שעל המיטה כשמחוייב לקרוא ק"ש מעיקר הדין, מכיון שאי"ז באימה וביראה, מ"מ נראה דמאחר ומצד הדין יוצאים בק"ש שעל המיטה אם כיון בפסוק ראשון, דהק"ש באימה וביראה אינה לעיכובא, יעוי' במ"ב סי' ס' סק"ז, ולכן מי שאינו נוהג מעיקר הדין להחמיר כדעת ר"ת יוכל לסמוך ע"ז.

עוד העירו מדברי התוס' בריש ברכות וז"ל, לכן פי' ר"ת דאדרבה קריאת שמע של בית הכנסת עיקר.
ואם תאמר היאך אנו קורין כל כך מבעוד יום.
ויש לומר דקיימא לן כרבי יהודה דאמר בפרק תפלת השחר (דף כו.
) דזמן תפלת מנחה עד פלג המנחה דהיינו אחד עשר שעות פחות רביע ומיד כשיכלה זמן המנחה מתחיל זמן ערבית וכו', על כן אומר ר"י דודאי קריאת שמע של בית הכנסת עיקר וכו' עי"ש.
והיינו דלדעת התוס' יוצאים יד"ח בק"ש קודם צאה"כ, וא"כ יש מקום לסמוך ע"ז עכ"פ לעניננו.

א) בשו"ת "שואלים ודורשים בהלכות" כתוב: בני עדות המזרח שלא מברכים שהחיינו על תקיעות של יום שני, אם מתפלל במנין אשכנז יענה אמן על ברכת שהחיינו, ולא הוה הפסק (אשרי האיש בשם הגרי"ש אלישיב).
האם אשכנזי המתפלל במניין ספרדי ביום השני שאינם אומרים את ברכת "שהחיינו" לפני תקיעת שופר.
האם זה מעכב את המתפלל האשכנזי מחובת הברכה?

תשובה: אמנם ברכת שהחיינו על פרי חדש היא רשות כמבואר בסי' רכ"ג ס"א, מ"מ ברכת שהחיינו על דבר הבא מזמן לזמן חובה היא, כמבואר בגמ' עירובין מ' ב' דדוקא אקרא חדתא זהו מנהג חומרא של רב יהודה אבל על המועד זהו חיוב, וכתב הרמ"א בשו"ע או"ח סי' רכ"ג ס"א וז"ל, ויש שכתבו שנהגו להקל בברכה זו, שאינה חובה אלא רשות, ומזה נתפשט שרבים מקילים באלו הברכות.
וכתב במשנה ברורה שם סק"ז, וז"ל, בברכה זו - פי' בברכת שהחיינו מפני שהיא רק רשות [שעיקר ברכת שהחיינו נתקן על דבר הבא מזמן לזמן כמועדים וכדומה] ומזה נתפשט שרבים מקילים בכל הברכות כיוצא באלו אבל אינו נכון דמאי דאיתמר בגמרא שהיא רשות איתמר עכ"ל.
ומבואר בזה דהברכות הבאין מזמן לזמן חובה נינהו.

ב) האם המתפלל צריך לומר את ברכת "שהחיינו" לעצמו או לכוון בראשו מבלי לברך?

תשובה: למעשה אין לברך משום שבכך לא ישמע את התקיעות, וגם אם כאשר יכוין את הברכה ימשיך לכוין בעוד התוקע התחיל לברך כבר, באופן זה לא יכוין משום שאם הסיח דעתו לענינים אחרים בשעת התקיעות אי"ז פשוט כ"כ שיצא יד"ח, ולכן יסמוך על הפוסקים שסוברין שאינו מברך ביום השני שהחיינו, וגם לדידן המ"ב סי' ת"ר סק"ז כתב שלכתחילה ילבש בגד חדש לברכת שהחיינו, א"כ חזינן שיש עדיין מקום לחשוש לדעה זו לכתחילה גם למנהגינו, ויתכן שיש לצרף זה למצב כגון זה להתייחס למעשה לדעה זו, ויש לצדד עוד שבדברים שהש"צ מוציא את הרבים ידי חובתן אפשר ללכת אחר מנהג המקום, [ויעוי' במ"ב שם ג"כ שזה נראה שזה היה נקודת החילוק בין המחבר להרמ"א, דבמקומו של המחבר לא נהגו לברך ובמקומו של הרמ"א נהגו לברך, ולכן נקט הרמ"א לברך אבל במקום שלא נהגו לברך לא היה מנהיג הרמ"א לברך שם], ולכן למעשה לא יברך.

ג) האם בן ספרד הנמצא במניין ספרדי זה מהווה "הפסק" בלענות "אמן" לאחר ברכת שמיעת קול שופר?

תשובה: אי"ז הפסק אלא שחייב לענות אמן, וזהו מצורך הברכה, ואף יש דעות בפוסקים שאם לא ענה אמן לא יצא יד"ח.

א) האם הרך הנולד מאמו טמא בטומאת הנידה, אם כן איך זה מסתדר עם העניין שכמדומני שלמדתי באיזשהו מקום שגידלו בבידוד ממקום טמא את הילדים "פרחי כהונה" ששמשו בעניין מים טהורים עבור מי ההזאה שמעורבבים עם עפר פרה אדומה המטהרת את טמאי מתים?

תשובה: אם הולד נגע באם רק בתוך רחמה ולא בחוץ הו"ל מגע בית הסתרים ומגע בית הסתרים אינו מטמא, מ"מ מסתבר שנטמאו ע"י נגיעה מחוצה לה, אבל נראה דדי במה שהטבילום, וכן נזכר בר"ש פרה פ"ג מ"ד שהיו צריכים טבילה דחיישינן שנגעו בשרץ, ואע"ג שנזכר שהיו מקפידים שיהיו לפני הזמן שיוכלו ליטמא בטומאת קרי, מ"מ בטמאת קרי יש חשש שיטמאו לאחר שהטבילום, משא"כ בטומאת מגע אין חשש כזה, ודי במה שמטבילים אותם פעם אחת, ורק שלא יבואו אח"כ לידי קרי.

ובתפארת ישראל (יכין פרה פ"ג מ"ב סקי"ד) כתב וז"ל, ואף על גב דהרי בל"ז היו צריכין להטבילן קודם עשיית הפרה, מדנטמאו מאמותיהן בשעת לידה [כהר"ש במ"ד], וגם בל"ז היה צריך לטבלן מדדרכו של תינוק לטפח באשפה שבחצר שמצויי' שם שרצים מתים של הח' שרצים המטמאין [כטהרות פ"ג מ"ח], וא"כ גם אם היו רואין קרי, היו נטהרים בטבילה ההיא, אפ"ה שמרוהו בכל יכלתם מטומאת מת ומטומאה היוצאה מגופו בכל מה דאפשר עכ"ל.

***