שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם ערי הלווים היו מוקפות חומה

לא.

מקורות: בגמ' ורש"י ור"ג סוף ערכין מבואר שלא, וכן יש ממפרשי הרמב"ם שהבינו ברמב"ם הל' רוצח, ומאידך בירושלמי משמע שכל הערים המנויות שבא"י היו מוקפות, ועל הירושלמי הזה נראה שהבבלי במגילה ה ע"ב ושם י ע"א וכן עוד שם ד ע"א חולק על זה.
ובאחרונים לענין ערי הלויים נראה שיש בזה מחלוקת הערל"נ והחזו"א ויל"ע על דברי הערל"נ.

מק"ט התשובה הוא: 1898

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות