שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

סעודת שבת שעשאה לאחר חצות האם יצא

מחלוקת, והדעה הרווחת שיצא.

מקורות: בב"ח כ' שלא יצא, אולם מהפמ"ח ריש רפח שאם טעם קודם מוסף יצא מידי איסור תענית מוכח דאין איסור נפרד מצד איחור הסעודה והמ"ב העתיק דברי הפמ"ג להלכה וגם כלל דברי כמה נו"כ שם שהאיסור מצד איסור תענית בלבד ולא הזכירו כלל ענין שעה שישית, ובפשיטות כולם סוברים כמו שכתבתי בדעת הפמ"ג, ועכ"פ בדיעבד ודאי יש לסמוך על זה.

מק"ט התשובה הוא: 1989

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות