שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם יש ענין לטבול במקוה טהרה בהושענא רבא

כתב הרמ"א שכך נהגו המדקדקין לטבול קודם עלות השחר, והאחרונים כתבו שיותר טוב לטבול מבערב כדי ללמוד כל הלילה בקדושה.

מקורות: רמ"א ומ"ב תרסד.

מק"ט התשובה הוא: 1560

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות