שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם אשה כשרה לקבוע מזוזה

דעת רוב הפוסקים שאשה כשרה לקבוע מזוזה וטוב לחוש לחולקים עכ"פ לכתחילה כי יש סברא בזה לפי הצד שצריך לשמה שהוא הדעה הידועה בהגדרת קביעת מזוזה.

מקורות: ראה דברי האחרונים באליבא דהלכתא יו"ד רצא, ג, הישועות מלכו, השד"ח, השבה"ל והגרנ"ק.
ולענין דין לשמה ראה שם רפט, ג.

מק"ט התשובה הוא: 1922

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות