שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

בגדים שהתקבלו או נקנו ואין ידוע ממה הם כלל אם מצמר או ממין אחר, האם צריכים בדיקת שעטנז

לכאורה המשמעות שחייבים בבדיקה.

מקורות: ראה דרך אמונה כלאים י ס"ק קכח.

מק"ט התשובה הוא: 2000

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות