שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר לייצר מי סודה בשבת

לדעת כמה פוסקים מותר ליצור סודה בשבת, אך יש שאסרו זאת משום נולד.

מקורות: ראה שו"ת רב פעלים ח"א או"ח סי' יח שכתב להתיר הכנת סודה משום שאין מכה בפטיש באוכלין, ויש לציין שכך גם הכרעת הביאור הלכה שיח ד"ה והדחתן לומר שאין מכה בפטיש באוכלין כדעת הנשמ"א שהביא שם, עיין שם שהביא כמה ראיות לזה, אולם לגוף הכרעת הבה"ל הכרעתו היא לענין מכה בפטיש ולא לענין הנידון של נולד.

(ולכן א"צ לחשוש לשי' האמרי בינה שבת כא לענין מכה בפטיש באוכלין, שכן הבה"ל לא חש לזה כמ"ש שם ע"ד הפמ"ג, ועי' מהרש"ם ח"א קסד, אבל לגבי שאר הנידונים שהביא האמרי בינה וכן הנידון שיתבאר בסמוך וכן מה שהביא המהרש"ם אין להם הכרעה מדברי המשנ"ב).

אולם כן יש כאן נידון לגבי מכה בפטיש לגבי האבקה של הסודה לשתיה עצמה שאינה ראויה לאכילה לפני כן, (והתירו של הרב פעלים הוא הרי בדבר הראוי לאכילה ויש לדון בדעת המשנ"ב בזה), ואם אפשר לומר שכיון שמתבטלת במים אין נידון מכה בפטיש לגביה אלא לגבי המים, ובהם אין מכה בפטיש מכיון שהיו ראויים קודם לכן וכדעת המשנ"ב, ויש לדון בסברא זו, ומי שמכין על ידי גז יש לדון גם לענין ממשות הגז לענין מכה בפטיש.

ומ"מ הרב פעלים אם האופן שהכינו בזמנו הסודה היה על ידי ערבוב חומר שאינו ראוי כמו היום (וצריך לברר המציאות בזה) א"כ יש הכרעה בזה שהולכים בתר עיקר הדבר והוא ראוי לאכילה.

וכן בשם החת"ס [שביתת השבת מבשל סקכ"ז] הובא שהתיר להכין סודה בשבת, וכן דעת הגרשז"א [שש"כ יא סל"ה הערה קלג] והאול"צ [ח"ב פכ"ז סי"ד] והר צבי [א קפט], ועי' שו"ת מהר"ם מבריסק [ח"א קטו], וכ"כ המנח"י [ט לג] אלא שהנמח"י כ' שלכתחילה יעשה לפני שבת והתיר רק בדיעבד.

אולם בשם מהרי"ל דיסקין [שביתת השבת מעשה חושב דיני מלאכה שאינה לקיום סק"ג] הובא לאסור עירוב אבקת הסודה בשבת משום מוליד.

ויעוי' באמרי בינה שם ומהרש"ם שם ובכמה מספרי האחרונים שהעלו כמה נידונים ושאלות לענין היתר הכנת הסודה בשבת.

וראיתי בפסקי תשובות סי' שכ הערה 163 שהביא הרבה דעות בזה ולא היה לי פנאי לעיין בהם, ולא אקח האחריות להעתיקם כאן בלי לבודקם, אלא שסיים שם שירא שמים אין ראוי לו להכין סודה בשבת מחמת שיש בזה מחלוקת גדולה באחרונים.

מק"ט התשובה הוא: 4199 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/4199

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות