Frequently Asked Questions and Answers found in Halacha

Rabbi Akiva Moshe Silver

Is it possible in retrospect to stick tears in the eyes of the public after the sunset of Reh

מעשה שהיה בביהכנ"ס שאיחרו לסיים שחרית עד זמן מנחה ולבסוף התחילו מוסף רק בסוף היום ובאמצע חזרת הש"ץ שקעה עליהם החמה.

והנה לעצם דין ברכות אם יכול להמשיך או לא כבר דנו בזה האחרונים, ויש שהביאו ראי' מתוס' דברכות ז ע"א עי' אבנ"ז ועוד, וכבר הראו ראיה לזה גם מתשוה"ג, ואע"ג דבמשנ"ב לא תפס כן מ"מ יש להם על מה לסמוך.

אלא שיש לדון בזה בתקיעות דמעומד, האם יש מקום לתקוע אחר השקיעה ואחר צאה"כ בלילה מצד תקנת חכמים לתקוע עם הברכות או לא.

והנה זה פשיטא דאם לא תקעו דמיושב שעליהם לתקוע מספק גם בבין השמשות, כיון שהוא ספקא דאורייתא, ומאידך אם לא תקעו דמיושב אין תוקעין תקיעות דמיושב בזמן שהוא ודאי לילה, וכ"ז מבואר בפוסקים, אבל לענייננו יש לדון לתרי גיסי, מחד מהו הדין בלא תקעו תקיעות דמעומד בזמן שהוא ספק, דהרי בזה הוא דינא דרבנן ושמא לא הטריחוהו בספק כדין ספק מדבריהם, ומאידך גם בודאי לילה יש צד לומר דיתקעו תקיעות דמעומד, והספק בזה הוא האם אמרי' דתקון רבנן דומיא דאורייתא, וכיון דתקון רבנן תקיעות דמעומד בחזרת הש"ץ מחמת שעיקרה של חזרת הש"ץ היא ביום, לכך לא פלוג גם היכא שהתחיל חזרת הש"ץ בלילה, או דילמא כיון שהוא בלילה אינו זמן תקיעה כלל.

ובפשוטו הדעת נוטה לומר דלילה לא שייך בה תקיעות כלל, דלכאורה רבנן לא באו לחדש צורת חיוב חדש בדבר שאין שייך בו שום צד מצוה מדאורייתא, אלא רק להוסיף על זה לתקוע ב' פעמים (מיושב ומעומד) ולתקוע על סדר הברכות, דהיא עכ"פ צורת קיום מצוה שתוכל להועיל עכ"פ למי שלא יצא עדיין.

ומ"מ א"א למחות במי שבא להקל בזה, כיון שיש צד לומר כדבריו שהתקנה על חזרת הש"ץ לא נאמרה לפי גדרי החיובים דתקיעות דאורייתא, אלא הוא כעין מנהגא לבלבל השטן (עי' ר"ה טז) ולעורר רחמים בעת התפילה.

הוספה מלאחר זמן לענין גוף הנידון על התחלת תפילה בזמנה וסיומה לאחר זמנה

והנה תנן במתני' פ"ק דברכות וגומרה עד הנץ החמה ר' יהושע אומר עד ג' שעות, ובפשוטו גמר היינו סיום ותשלום הק"ש וא"כ ר' יהושע נמי קאי על הגמר שצריך לסיים הק"ש לפני ג' שעות.

ויעוי' בתוס' דסוכה שהביאו פלוגתא לענין גמירת ההלל אם הכונה גמירה כפשוטה או לא, ומסקנת הפוסקים דעיקר הדעה להלכה היא דגמירה אין הכונה סיום, ונפק"מ לענין ברכת לגמור את הלל ואכמ"ל, אמנם כאן שאני מדשני תנא בלישניה דבתחילת המשנה תנן מאימתי קורין ומסיים וגומרה, א"כ משמע דהשתא קאי על הגמר מדלא נקט וקורא אותה עד הנה"ח וכו'.

אולם גם זה יש לדחות דיש לפרש דהא דנקט גומר הוא לאשמעי' זמן גמר קריאתה ולעולם הכונה להתחלת קריאתה, אולם יעוי' בתוס' בספ"ג דיומא דעל משנה זו גופא דגומרה הביאו ב' פירושים, לענין מה דאמרי' ותיקין היו גומרין אותה עם הנה"ח, אם הכונה מסיימין או קורין.

ואין להקשות דקשיא הלכתא אהלכתא דגבי הלל קי"ל גומר קורא וגבי ק"ש מפרשי' גומר כפשוטו להלכה, דיש לומר דגבי ק"ש מכריע משמעות המשנה הנ"ל, וגם יש לומר דגבי ק"ש מוכחא מילתא דהכונה שמסיימין קודם הנ"ח מדקאמר ונמצא מתפלל ביום משום יראוך עם שמש, א"כ משמע שהתפילה היא בתחילת היום הברור והגלוי דהיינו הנה"ח, וממילא סיום הק"ש קודם הנה"ח.

ומ"מ אין הכרע ברור לדידן לענין גומרה עד ג' שעות, דתליא בדעות שבתוס', ולהלכה קי"ל כהדעה שגומר היינו מסיים, אע"ג דגם לדידהו יש לחלק דגומר אין הכונה מסיים ורק גבי ותיקין אמרי' דמסיים מחמת טעם אחרינא כמבואר, אבל במתני' אין הכרע דגומר היינו מסיים והא כדאיתא והא כדאיתא.

והנה תנן במתני' פ"ק דברכות וגומרה עד הנץ החמה ר' יהושע אומר עד ג' שעות, ובפשוטו גמר היינו סיום ותשלום הק"ש וא"כ ר' יהושע נמי קאי על הגמר שצריך לסיים הק"ש לפני ג' שעות, ויעוי' בתוס' דסוכה שהביאו פלוגתא לענין גמירת ההלל אם הכונה גמירה כפשוטה או לא, ומסקנת הפוסקים דעיקר הדעה להלכה היא דגמירה אין הכונה סיום, ונפק"מ לענין ברכת לגמור את הלל ואכמ"ל, אמנם כאן שאני מדשני תנא בלישניה דבתחילת המשנה תנן מאימתי קורין ומסיים וגומרה, א"כ משמע דהשתא קאי על הגמר מדלא נקט וקורא אותה עד הנה"ח וכו', אולם גם זה יש לדחות דיש לפרש דהא דנקט גומר הוא לאשמעי' זמן גמר קריאתה ולעולם הכונה להתחלת קריאתה, אולם יעוי' בתוס' בספ"ג דיומא דעל משנה זו גופא דגומרה הביאו ב' פירושים, לענין מה דאמרי' ותיקין היו גומרין אותה עם הנה"ח, אם הכונה מסיימין או קורין, ואין להקשות דקשיא הלכתא אהלכתא דגבי הלל קי"ל גומר קורא וגבי ק"ש מפרשי' גומר כפשוטו להלכה, דיש לומר דגבי ק"ש מכריע משמעות המשנה הנ"ל, וגם יש לומר דגבי ק"ש מוכחא מילתא דהכונה שמסיימין קודם הנ"ח מדקאמר ונמצא מתפלל ביום משום יראוך עם שמש, א"כ משמע שהתפילה היא בתחילת היום הברור והגלוי דהיינו הנה"ח, וממילא סיום הק"ש קודם הנה"ח, ומ"מ אין הכרע ברור לדידן לענין גומרה עד ג' שעות, דתליא בדעות שבתוס', ולהלכה קי"ל כהדעה שגומר היינו מסיים, אע"ג דגם לדידהו יש לחלק דגומר אין הכונה מסיים ורק גבי ותיקין אמרי' דמסיים מחמת טעם אחרינא כמבואר, אבל במתני' אין הכרע דגומר היינו מסיים והא כדאיתא והא כדאיתא.

מק"ט התשובה הוא: 3867 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/3867

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9716!trpenLeave an answer!trpst/trp-gettext!trpen

!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9716!trpenLeave an answer!trpst/trp-gettext!trpen

!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9723!trpenRelated Questions!trpst/trp-gettext!trpen