Frequently Asked Questions and Answers found in Halacha

Rabbi Akiva Moshe Silver

מה הגדרת גר קטן שהטבילוהו על דעת בית והגדיל ומחה מיד האם דינו כגוי למפרע לכל דבר ומה דין מגע יין שבינתיים

הנה במידי דאורייתא זה פשיטא שלא חלה כן גרות כלל, והנידון רק לענין מידי דרבנן דיש מקום לומר דשויוהו כישראל בינתים לדבריהם כדי שלא ייחשב כגוי בינתיים.

ויעוי' בב"ח ביו"ד סי' רסח שהביא מחלוקת רש"י ותוס' לענין גר זה בקטנותו, האם מותר בינתים בבת ישראל או לא, דלפ"ד רש"י בכתובות יא ע"א ד"ה על דעת נקט הב"ח בדעתו שאין להתירו בבת ישראל בקטנותו שמא ימחה ויתברר שהוא גוי, ועי' גם בגליון מהר"ש אייגר על השו"ע שם.

אבל בתוס' שם ד"ה מטבילין נקטו להדיא שמותר בבת ישראל, והטעם כ' שם התוס' משום שיש כח לב"ד לעקור דבר מן התורה, ולפי טעם זה אה"נ שגם אם חזר לגיותו אחר כך על ידי מחאה לא עברה בת זוגו שום איסור, כיון שאז היה ישראל מדבריהם והיה היתר גמור, אבל בתוס' שם תירצו בעוד אופן שמדאורייתא חלה הגירות, עי"ש באריכות הצדדים בזה.

ויל"ע דגם אם מדאורייתא חלה הגרות, מ"מ הרי טעם זה אינו מספיק אלא רק לומר למה אם לא מיחה הותרו הנישואין אבל אכתי אינו מיישב דהרי אם מיחה דבזה ודאי היה אז גוי איך הותרו נישואין אלו, דזה הטעם שלפ"ד רש"י אין להשיאו בינתיים כמבואר בב"ח שם, ויעוי' בחתם סופר להלן.

ועי"ש דנקט הב"ח למעשה להחמיר בזה כרש"י.

ועי' עוד תוס' סנהדרין סח ע"ב ד"ה קטן ובחידושי הריטב"א בכתובות שם.

ולענין מגע יין יעוי' מש"כ רש"י שם שאין יינו יין נסך, ואינו ברור בדעתו אם היין אינו חוזר להיות יין נסך למפרע, דמסברא יש לומר שכן, ומסתימת לשונו הרי לא הזכיר בדבריו דבר זה ולמה לא הזכיר.

ויעוי' בב"ח בסי' רסח שהביא דברי רש"י והוכיח מזה דגר שלא מל וטבל בפני שלשה אע"פ שגרותו לא חלה מ"מ חשיב גר מדרבנן לענין זה, ושכ"כ בהגהות מדרכי יבמות רמז קיא, ולפי דעה זו לכאורה כיון דלא תליא בחלות הגרות הו"ל גר מדרבנן א"כ ה"ה אם מחה אע"ג דלא חלה הגרות הו"ל גר, אבל לפי דעת הרמב"ם והרי"ף שהביא הב"ח שם יש לדון בזה.

אולם בשו"ת חת"ס יו"ד סי' רנג כתב דודאי מגעו ביין אסור למפרע וכן ביאתו פוסלת בכהונה למפרע אם מחה אחר כך כשהגדיל, רק דאין אנו חוששין מתחילה שמא ימחה.

ובאמת גם למש"כ הב"ח בדעת רש"י יש לומר דאע"פ שהיקל לענין מגע גר שלא מל וטבל בפני שלושה יש לומר דהני מילי לענין גר כזה שנשאר בדינו כמו שהוא, אבל לעניננו כיון שלבסוף הוברר הדבר שאינו כלום יש לומר שבזה יודה למש"כ החת"ס.

ויש להוסיף דאם קידש אישה כשהגדיל ומיד אחר כך מחה פשיטא שאין קידושיו קידושין דאל"כ מי יגרשנה הרי גוי אינו בתורת גיטין כמ"ש בקידושין ר"פ האומר, והרי אסור לו לקיימה, ואם כן מה גדרן של קידושין הללו, אלא ע"כ שאין כאן קידושין כלל, וזה פשיטא שתקנת רבנן להתיר לו לקדש (היינו בין אם הוא תקנת רבנן ובין אם הוא הוראה שאין צריך לחשוש שימחה כשיגדיל) הוא רק לתקוני ולא לעוותי.

ואמנם היה מקום לטעון דבכה"ג שכבר קידש אשה כבר לא יוכל למחות אחר כך כיון שנהג מנהג יהדות בזה שקידש אשה, וממילא הנידון הזה לא יוכל להיות, כך היה מקום לומר, אבל מאידך יש מקום לומר דעשה הקידושין רק לאוסרה אכו"ע כהקדש ולא משום דחייש לדיני ישראל, ועי' ברש"י בכתובות שם שהזכיר ואם קידש אחר שמיחה וכו', ואולי דייק לומר אחר שמיחה משום שאם קידש קודם שמיחה ממילא כבר נהג מנהג יהדות ושוב אינו יכול למחות, ומ"מ צל"ע דאמנם כ' התוס' והרא"ש שלא מיחו הכוונה שלא נהגו כדת ישראל, ואמנם רש"י לא הזכיר סברא זו ואפשר דנקט כפשטא דמילתא שאם הגדיל ולא מחה אינו יכול שוב למחות, ודברי התוס' והרא"ש גופא אינם מוסכמים עי' בהר"ן בכתובות ד ע"א מדה"ר שהביא ב' צדדין בזה, ומיהו יש לומר דבכל גוני אם קידש קודם מחאה אינו יכול למחות דגם לפי הצד דבעי' שימחה מיד בתחילת גידולו לא יספיק לקדש, ומכיון שא"א לצמצם צריך למחות עוד בקטנותו ולהישאר במחאתו אחר גדילתו.

ולגבי מה ששאלת גר קטן שמיחה כשהגדיל ובקטנותו שחט בשר (ועיין שו"ע יו"ד סימן א' סעיף ה') האם שחיטתו פסולה למפרע, היה מקום לדון בהגדרת אינו בר זביחה האם שייך כאן מאחר שקודם לכן נהג כישראל לכל דבר מצד דין המוטל עליו, וזה יהיה תלוי במחלוקת ראשונים מה טעם הפסול בשחיטת נכרי, אבל לא מסתבר לחלק בזה מאחר דהוא גוי במציאות לכל דבר ולכן לדברי החת"ס הנ"ל גם שחיטתו תהיה פסולה למפרע.

ויש לצין דכל מה שכ' החת"ס דלא חיישי' שמא ימחה היינו רק לענין לשתות מיינו כל עוד שהוא קטן אבל לענין עצם הנגיעה שהאדם חושש שהיין יישאר עד שיגדל הקטן או לענין שחיטת בשר שחושש שהבשר יישאר עד שיגדל הקטן ואז ימחה, באופן זה לא מיירי החת"ס, דהרי אין הנידון כאן צד איסורא (ואין כאן להרחיב בנידון אם מוסרין שחיטה לכתחילה לקטן שהוא נידון בפני עצמו, ועי' שו"ע שם), אלא האדם עצמו צריך להחליט בדעתו אם חושש להפסד זה או לא, דהרי אם באמת ימחה הקטן הרי ייאסר היין והבשר.

ולגבי מה ששאלת ישראל שנשא גרת צדק קטנה שהתגיירה בקטנותה עפ"י בית דין ואחר שהגדילה מיחתה, ויש לו ממנה ילדים קודם שהגדילה, האם כעת הילדים גויים למפרע, ויצטרכו לעבור גיור, הנה הנידון היינו הך, אבל לגבי נידון זה גופא יש לציין דבנים הרי הן כסימנים עי' יבמות יב ואם יש לה בנים ולא מיחתה שוב אינה יכולה למחות.
ואמנם יש ראשונים הסוברים דגם אחר שהגדילה יכולה למחות כל זמן שלא קיימה מנהג יהדות וכך פסק השו"ע.

ולגבי מה ששאלת ישראל שנתן הלוואה לגר קטן שנתגייר ע"י בית דין בקטנותו, וכשהגדיל מיחה, האם מותר לישראל לקחת ממנו ריבית על ההלוואה שהיתה בזמן קטנותו שעדיין היה גר, הנה עיקר הנידון נתבאר לעיל, וכאן יש לדון עוד מצד הערמת ריבית, ומאידך יש לומר דמילתא דלא שכיחא ובזה שייך פחות לגזור, כמו שמצינו בענין דומה, עי' באה"ע סי' יג ס"ח לענין נתברר שהנישואין היו באיסור שהוא מילתא דלא שכיחא, ויל"ע בזה ואולי אעיין בזה עוד בהמשך.

מק"ט התשובה הוא: 7164 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/7164

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9716!trpenLeave an answer!trpst/trp-gettext!trpen

!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9716!trpenLeave an answer!trpst/trp-gettext!trpen

!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9723!trpenRelated Questions!trpst/trp-gettext!trpen