Frequently Asked Questions and Answers found in Halacha

Rabbi Akiva Moshe Silver

האם מותר לגבר להשתמש במטריה שעשויה לנשים

המטריה לכשלעצמה יש מן הפוסקים שהזכירו שיש בה דיני לא ילבש.
אבל אם משתמש בה רק להגנה מפני הגשמים דעת רוב הפוסקים שהיא מותרת.

Sources:
יעוי' בנו"כ ביו"ד סי' קפב דלהב"ח וט"ז ועוד נו"כ אם לובש בגד אשה להגן מן החמה והצינה עכ"פ כשאין בזה תיקון לנוי ואינו נראה בזה כאשה מותר, אבל הש"ך כתב על דברי הב"ח שאין דבריו מוכרחין, והוסיף הש"ך וכתב דגם דברי הב"ח גופא יש להגביל רק באופן שאינו נראה כאשה על ידי זה, ואעפ"כ לא כתב הש"ך לחלוק על דבריו להדיא, ולכן מאחר וכמה נו"כ כתבו כן להלכה וגם הש"ך לא חלק על זה להדיא באופן שעונה לתנאים הנ"ל, ובפרט שנחית הש"ך וכתב חילוק דין אליבא דסברת הב"ח, הלכך המקיל בזה בודאי יש לו על מה לסמוך.

ואמנם יש לדון לענין מטריה, מצד אחר, דיש לברר עד היכן הגבול של איסור לא ילבש, דאמנם בתרגום הובא ברש"י כ' דגם על כלי זין על אשה נאמר לא יהיה כלי וגו', אבל בשו"ע נקט לענין כלי גבר שריון ושריון הוא מלבוש, וכן הנידון בתיקוני שיער בגמ' הוא תיקון השיער שהוא ג"כ כמלבוש, אולם גבי מראה מצינו שיש איסור אף שאינו מלבוש כלל, ויש לדחות דמראה הוא מיועד לתיקון הגוף והשיער הלכך דינו כתיקון גוף ושיער, (ויעוי' באג"מ מש"כ בהגדרת הך דין דלא ילבש במראה, ודבריו מחודשים לפי מה שפסק הרמ"א שאיסור מראה מעיקר הדין לשאר העם הוא רק במקום שהוא מנהג הנשים), משא"כ בכלי שמחזיק בידו שאינה צורת בגד וגם אין לה שייכות לבגד כמו בענין המראה, דהרי כלי שהאשה אוכלת ושותה בו אין איסור לא ילבש באכילה עם כלי זה, אף אם עשוי כתיקוני נשים, ואולם לענין מטריה יש מקום לומר שכל שהכלי עשוי כמנהג אשה ומיופה במיני ייפוי כדי להיראות עמו חשיב כבגד אשה, לולי ההיתר של מפני הגשמים כנ"ל.

ויעוי' בבינת אדם שחידש דדין לא ילבש באמת הוא גם בדבר שאינו של מלבוש כפשטות הענין של כלי זין שהכונה גם כלי זין ממש.

ובספר אהל יעקב הל' לא ילבש הביא כמה דעות מפוסקי זמנינו בזה, שיש שהתירו משום הב"ח הנ"ל (השבט הלוי ח"ב סי' סא ועוד), ואחרים התירו מחמת שאינו מלבוש ואינו עשוי לנוי (בשם הגר"מ פיינשטיין), וכהיום שיש מטריות שודאי עשויים לנוי יש לדון בזה, אם לא שנאמר שכוונתו שעיקר המטריה עשויה להגן מפני הגשמים ולא לנוי, ועי"ש שהביא מהגרח"ק שיש אוסרים לגבר מטריה של נשים, ויש לציין דודאי כולל גם כשמשתמש בה רק מחמת הגשמים, שהרי אין בזה שימוש אחר, וא"כ היינו לחשוש לדעת הש"ך שלא קיבל את דברי הב"ח בפשיטות, ועי"ש גם מה שהביא בשם הגרי"ש אלישיב.

מק"ט התשובה הוא: 6998 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/6998

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9716!trpenLeave an answer!trpst/trp-gettext!trpen

!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9716!trpenLeave an answer!trpst/trp-gettext!trpen

!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9723!trpenRelated Questions!trpst/trp-gettext!trpen