Frequently Asked Questions and Answers found in Halacha

Rabbi Akiva Moshe Silver

האם יש מצוה מן המובחר לתת מתנות לאביונים על ידי שליח

המנהג שלא להקפיד בזה וכך רהיטת הסוגי' והפוסקים וגם אלו שהזכירו שיש ענין בזה הוא מחמת דרך כבוד או מחמת פרסומי ניסא.

מקורות: ציינו בזה למקור חיים ס"ס תרצד ושו"ת יהודה יעלה למהר"י אסאד סי' רז שנקטו שיש ענין כזה, ולפי תומי סברתי שיתכן שלמדו ממשלוח מנות למתנות לאביונים ששניהם משום שמחה, ובשניהם נקבעה צורת השמחה באופן שעושה על ידי שליח ואוושא מילתא ומפיש מילתא דשמחה על ידי שיש רבים שלושה שמשותפים במעשה המתנות לאביונים.

ושוב עיינתי בפנים המקור חיים ומשמע שם שלגבי משלוח מנות דייק כן מלשה"כ כמו הבנין ציון ואילו לענין מתנות לאביונים סברא קאמר דפרסומי ניסא עדיף.

וכן עיינתי בפנים שו"ת יהודה יעלה ומצאתי שם שלא נקט כן בפשיטות אלא בדרך אחד מן הצדדים ועוד מצאתי שם שלא נקט שהוא פרט בדיני משלוח מנות אלא שיש בו דרך כבוד, ויש לציין דלפעמים דרך כבוד הוא על ידי שליח ולפעמים להיפך.

ויש לציין דלמעשה המקו"ח והמהר"י אסאד אינם דיעה אחת בזה אלא מנוגדים, דהמקו"ח סובר שיש בזה תועלת מצד פרסומי ניסא דהיינו שהדבר ייעשה על ידי שלושה, אבל המהר"י אסאד הזכיר שיש דרך כבוד להביא על ידי אחר, והיינו שהנותן אינו מגלה את פניו מול המקבל בשעת נתינה, ממילא הם ב' דעות שונות לגמרי, וגם לפי שניהם אינו פרט במתנות לאביונים כעין מש"כ הפוסקים על משלוח מנות על ידי שליח אלא סברא להדר בפרסום המצוה או בטובת העני.

אבל באשל אברהם סי' תרצה ובערוך השלחן סי' תרצה ס"ד כתבו שאין להקפיד בזה וכך המנהג.

ועי' עוד בערוך השלחן סי' תרצו ס"ג שאם נותנים עבורו מתנות לאביונים כשהוא יושב בביתו אפשר דיצא, ומשמע שאינו עיקר המצוה באופן זה, אע"פ ששם יש חסרון נוסף שאדם אחר נותן עבורו, מכל מקום יש שם עוד חסרון שאינו נותן בעצמו ומצוה בו.

ויש לציין גם מה שהביא המשנ"ה חי"א סי' תקסב ליתן לעני בצנעא כדי שלא לביישו, וא"כ פחות יש ענין לפרסם הדבר לפי זה ומאידך אם על ידי שליח יוכל להיות צנעא יותר יהיה טוב יותר לפי שיטתו.

ויש לציין עוד דהמשנ"ב והרבה אחרונים הזכירו הענין רק לגבי משלוח מנות ולא לגבי מתנות לאביונים, ואילו מסתימת דבריהם סבירא להו שלגבי מתנות לאביונים אין מקום להדר בזה, ויש לציין דהרבה אחרונים סוברים דאפי' במשלוח מנות אין ענין להדר בזה, ויש שנקטו שאפי' טוב יותר שלא להדר בזה משום שמחה ורעות, ויש לציין לדברי הריטב"א במגילה ז ע"א שגם מתנות לאביונים הוא משום שמחה ורעות, וממילא לפי דבריו ג"כ לפי הנך דעות יהיה ענין לתן לאביון בעצמו, וגם מצד מצוה בו יותר מבשלוחו.

מק"ט התשובה הוא: 7140 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/7140

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9716!trpenLeave an answer!trpst/trp-gettext!trpen

!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9716!trpenLeave an answer!trpst/trp-gettext!trpen

!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9723!trpenRelated Questions!trpst/trp-gettext!trpen