Frequently Asked Questions and Answers found in Halacha

Rabbi Akiva Moshe Silver

גוי שעבר על אחת ממצוות בני נח ונתגייר האם נהרג בבית דין של ישראל מחמת חטא שעבר בגיותו (בזמן שיד ב"ד תקיפה לענין זה)

בדיני אדם עדיין חייב, ובלבד אם לא נשתנה דינו ומיתתו וכמבואר הפרטים במקורות, ובדיני שמים הוא מחלוקת תנאים אם נפקעו ממנו החיובים בזמן הגרות או לא.

Sources:
בפתיחת הנידון יעוי' ביבמות מח ע"ב דמפני מה גרים מעונים בזמן הזה וכו' ולפי א' מן הדעות הוא משום שלא קיימו מצוות בני נוח בגיותן, אולם גם משם אין להביא ראיה ברורה לענייננו משום ששם החיובים הם בדיני שמים ומי יצדק לפניו בדין, ואף יש דעות באחרונים דקטן שעבר עבירה והגדיל ולא חזר בתשובה חייב בדיני שמים, יעוי' בנוב"י ועוד.

וגם יש דעות באחרונים ששוטה חייב בדיני שמים במה שהוא מבין, ולא נאמרו דיני שוטה אלא לענייני הגדרת חיובים בדיני אדם דאין לו לדיין במה שעיניו רואות, ויעוי' לבעל המנחת אשר מש"כ בזה לגבי שוטה.

עכ"פ יש לומר דההגדרה לענין דיני אדם היא הגדרה אחרת מהחיובים לעניין דיני שמים, דלענין דיני שמים כל אחד נידון במה שעשה מעשה שאינו מתוקן ואילו בדיני אדם נידון ע"פ גדרי ההלכה.

ומאידך דעת ר' יוסי ביבמות שם שגר שנתגייר כקטן שנולד ואינו נענש עכ"פ בדיני שמים, ויל"ע כיון דאמרי' בכמה דוכתי (יבמות כב ע"א ועוד) גר שנתגייר כקטן שנולד אם הוא ראיה דהלכה כר' יוסי, ונראה שזה כבר אינו תלוי במחלוקת התנאים ביבמות מח הנ"ל, דהרי בכמה מקומות שהובא דין זה הובא לגבי דינים דליכא בהו פלוגתא, רק דר' יוסי הוסיף שנאמר גם על דיני שמים שהגר נפטר לגמרי מכל מה שעשה בגיותו, ולפ"ז יש לומר דלגבי דיני אדם כו"ע מודו דאינו חייב כיוןדד שלגבי דיני הלכה אמרי' גר שנתגייר וכו' והדין רק לגבי דיני שמים שמדקדקין על האדם במה שעשה שלא כהוגן גם אם פטור מצד דיני הלכה.

ובמאמר המוסגר יעוי' בדברי הפסיקתא דר"כ והפסיקתא רבתי פ' זכור דמבואר בהם לענין דואג שעמלק שנתגייר עדיין יש בו חיוב מחיית עמלק, ומשמע דלא אמרי' בהו לענין חיוב מיתה כקטן שנולד, אולם שם באמת המשמעות הוא דהוא משום דאין מקבלין גרים מעמלק, ושם הוא גדר אחר, שלא חלה הגרות או משום שהגרות היתה שלא כדין, וגם פשטות הגמ' חולקת על זה במה דאמרי' בגיטין מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק דמשמע שנפקע מהם חיוב המיתה, אולם גם אין ראי' מהגמ' להיפך, דיש לומר דמיתה שתלויה בייחוס נפקעת בגרות אבל מיתה שמקבל על גמול ידיו אינו נפטר על ידי שמתגייר, כיון שיש דמים על ידיו.

והנה לגבי הנידון דידן בגמ' סנהדרין עא ע"ב אמרי' א"ר חנינא בן נח שבירך את השם ואחר כך נתגייר פטור הואיל ונשתנה דינו נשתנה מיתתו ומבואר שם בכל הסוגי' דאינו כקטן שנולד לענין זה אלא הוא דין שנשתנה דינו וממילא אין לו גדר עונש ברור ולכך פטור ובגמ' שם השוו זה ג"כ לגבי ישראל שנשתנה דינו עי"ש, ואף אי' שם בגמ' לענין בן נח גופא שאם נתגייר באופן שלא נשתנית מיתתו לאחר גירותו לא נפטר הגוי ממיתה, ואף אם נשתנית מיתתו לקלה ולא לחמורה חייב כמבואר שם דקלה בחמורה מישך שייכא.

אולם בתוס' שם הקשו ד"ה בן מסוגי' דיבמות הנ"ל מח ע"ב דלר' יוסי אין הגר נענש על מה שחטא קודם שנתגייר ופליגי תנאי עליה, ותירצו שם דיש לחלק בין דיני אדם לדיני שמים, ועי"ש במהרש"א שחידש דדברי הגמ' בסנהדרין לא אתיין ככל התנאים ביבמות עי"ש, ועי' בזה שבות יעקב סי' קעז ויד דוד בסנהדרין שם.

מק"ט התשובה הוא: 7219 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/7219

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9716!trpenLeave an answer!trpst/trp-gettext!trpen

!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9716!trpenLeave an answer!trpst/trp-gettext!trpen

!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9723!trpenRelated Questions!trpst/trp-gettext!trpen