המציאות מוכיחה שבהרבה מאוד פעמים החפצים העומדים ברחוב לא הונחו שם למטרת הפקר גם אם הלוקח את החפצים סבר לתומו שמדבר בהפקר, והדברים ידועים ובדוקים, וממילא באופן כזה של משליך כיסו לרה"ר תליא בנידון המחבר והרמ"א על אבידה מדעת [חו"מ ...!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9739!trpenRead more!trpst/trp-gettext!trpen

המציאות מוכיחה שבהרבה מאוד פעמים החפצים העומדים ברחוב לא הונחו שם למטרת הפקר גם אם הלוקח את החפצים סבר לתומו שמדבר בהפקר, והדברים ידועים ובדוקים, וממילא באופן כזה של משליך כיסו לרה"ר תליא בנידון המחבר והרמ"א על אבידה מדעת [חו"מ ס"ס רסא], ואמנם לא שמענו שנוהגים קולא למעשה באבידה מדעת שלא במקום שיש טעמים מיוחדים לנהוג כן, אף אם להרמ"א בדיני אדם הוא הפקר.

ונראה שהטעם שלא נהגו כן משום דמבואר שם בקיצור בש"ך וביותר בערוה"ש בסוף הסימן דאבידה מדעת המותרת להלכה הוא רק אם יש לשער שהפקיר הדברים (כמו מי שהניח ארגז פירות או בגדים בפתח בית הכנסת באופן שנראה לפי הענין שהפקירם גם אם לא הפקיר להדיא).

אבל במקום שאנחנו יודעים שלא הפקיר החפץ (כמו המשאיר מחשב פתוח בבהכנ"ס ויוצא לחוץ שמעשים שבכל יום שנגנבים והו"ל כעין אבידה מדעת אבל שיודעים שלא היתה כוונתו להפקיר) בזה א"א לסמוך על הקולא של אבידה מדעת.

וממילא מי שמוצא מיטה או כיסא שהונח ברחוב ואין שום אומדנא שהדבר הופקר (וכמה פעמים אירעו מעשים כאלה לידי שלא היתה כוונת המניח כלל וכלל להפקיר החפץ) אין לסמוך בזה על ההיתר של אבידה מדעת, וקל להבין.

!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9740!trpenRead less!trpst/trp-gettext!trpen

You must not do that. Rather, he will let them know at a distance so that he does not come and take it from them, and then it is permissible to begin with. Sources: Yaoi in Rashi Bizza 23 EB and in what the Tosh brought his words there and it is not clear there all the necessity from his language that there is a prohibition of tyracha unnecessarily...!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9739!trpenRead more!trpst/trp-gettext!trpen

You must not do that.
Rather, he will let them know at a distance so that he does not come and take it from them, and then it is permissible to begin with.

Sources: Yaoi' in Rashi Bitza 23 EB and in what the Toss brought his words there and it is not clear there all the necessity is evident from his language that there is a prohibition of tirkha without the necessity of a madauriyata, and it is not clear where we find a prohibition of a tiraha of a daurita, and indeed Yaoi' in a mikhilta in P. Bua and Baramba" And in what I mentioned in my commentary to the Darshbi's michilat in another place according to the Ramban in the Makkah, but even if he stated as the simplicity of the matter, it is correct that it is a prohibition of drabnan and a tkun of rabban as a kind of dauriyta to also forbid for the purpose of eating the soul of an animal [Ral thus must interpret Rashi there ], apparently he is even if he does it for his own pleasure, and it is true that there are things in the Holy Spirit that are allowed if he derives pleasure from it, as well as the tyracha of eviction from house to house was permitted in the Spirit if it is his own home because he guaranteed a person a transmission within his own as the rulings in the name of the Jerusalem , MM there is a reason to say that the limits of the permits are different, that the prohibition is only when the definition of the act is that it is not necessary, but on Shabbat and Yot everything that was prohibited on behalf of Tirkha, we did not find that they allowed what was not permitted according to the limits of the law, such as shilling fruits, etc. [Rafa Davitza] and such as Meninin 4 and 5, etc. [Shabbat 26], and anything from which there are ways that were forbidden because of a tirkha that was not necessary today was not allowed even if he claimed that he enjoyed it very much, and the

And here is also the opinion of Rashi Devitza. "According to their words, it would be forbidden even in Nidad who enjoys it.

And it should be noted the opinion of the Toss in Bizza 23 EB [Dala Krashi there] as well as the opinion of the Toss on Shabbat Ko and 25 Barshi there [Dela Kmash Rashi in Bizza there] as well as the opinion of the Rashba and Ra'a and Hr. "N [as brought out in the explanation of the halachic Rish C. 133] that he is on the side lest he side with them [and in the Shu'a there are contradictions in this whether he ruled that he is an assigned state or a side state, and I. from 1923. The Tos' that is out of fear of side, but also the other side in the opinion of the Shu'a is only that it is on behalf of Moksha as above and not purely on behalf of Tirkha], and if so according to the Rambam's method that it is on behalf of Moksha and Shi' The Tos' and the majority of Rishonim that it is on behalf of Zida, of course there is no permission feed animals on Shabbat even if he says he enjoys it.

And indeed I have seen in the name of the Garnak [Torat al-Malachot p. la] a dachsh that is done for the purpose of catching and killing the Be'ah of which I do not consider that it is done for the sake of the animals the prohibition is only when it is done for the sake of the animals, and there is only a prohibition of hunting and not a prohibition of placing food in front of animals, and I. Shaari Tshuva C. Shatz 16 SKG in the name of the Maharittz C. Ramah was brought in the Torah of the Crafts there, and here it really is a very new thing, (and it should be noted that the Dagoff discussed there belongs to the one currently discussed in the Rabbi Rish C. Paz does it belong Durbanan's prohibition on the prohibition of Dauriyta, but perhaps we should learn from this (in other ways that the prohibition of Dauriyta is not), but even after renewing it, you do not want to add a leaf, you have no choice but to renew it in a way that does harm to the animals next to them and not to their benefit at all, but In a way that does the best for the animals and also means for their benefit and that's what makes him feel good, this is not Meiri Garnak, and it must be said that it is included in the words of the decree that the definition of the decree is in a way that does for the benefit of the BAH and that is included in this decree.

And the advice to do in the permitted way is to give in a way that is distant from them in a way that there is a recognition in which there is no fear that he will come to take from them as the Maga C. 136 and was brought in the 20th century, the name of the SKA.

!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9740!trpenRead less!trpst/trp-gettext!trpen

I was asked here by a person who is afraid of tarnishing and asks to do the advice explained below letter 7, and first before I come to discuss his proposal, I will discuss the simpler proposal, for the person who comes to give his garment to another in order to get rid of tarnishing but wants it to be his so that if he...!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9739!trpenRead more!trpst/trp-gettext!trpen

I was asked here by a person who is afraid of perishability and asks to do the advice explained below letter 7, and first before I come to discuss his proposal, I will discuss the simpler proposal, for the person who comes to give his garment to another in order to get rid of perishability but wants it to be his own so that if he is exempt from perishability it will come out The mitzvah, and in this one should pay attention to several details:

A. that he does the property in a manner that is beneficial as in an orderly property with the buyer's tool with a raised taph and a tool appropriate for an orderly property and in the details of the laws explained in the C. end of the foreign trade.

B. It should be noted that Kanin is also not exempted for a period of time, because a tallit borrowed is only exempted every 4th day as explained in the Ordinance C. Yad 33, and the solution to this is to return it every 4th day and borrow it again according to the Rama'a there.

And regarding the matter of if he asked more than a letter whether it is obligated immediately or not, it is stated in the Shu'a there in the sg that if a question is asked that is performed, he blesses it immediately, and this statement means a prayer that is not performed daily, in which the witness of the shatha does not bless it immediately, but the rahid does." 1 In Yosef Omtz C. L. brought in the name of the New Testament and the Meiri Debashala to more than the L. immediately obliged, and in the main points of the DT HL Mezuza C. not the letter A. brought a dispute about this, and in the beginnings of Tshuva [Yod C. Rafo end of Ski ] He brought that so the owner of the Hantaham and parted with it, and from MaM there is a place to settle the Lord Shu'a also according to the Rahida and the Hantaham, not exactly, but Ral even if she asked to use it immediately and return it, and urges.

D. Regarding what you mentioned in your question that he would buy for his friend, etc., it seems that he is allowed to do this whole process, since what he buys once for his friend is enough, if he violates a prohibition or goes beyond the meaning of wearing this garment, then he will give it as a gift to his friend.
And from M.M. there is a bit of a side to say that there is priority provided that you mentioned from a certain direction Yaoi' in the letter 7.

C. Regarding the condition that he wants to make, it seems that if it is a light blue, then he assigns it to his friend, since there are several sides that even if it is a light blue, he does not fulfill the mitzvah (the number of threads, the laws of dyeing and the color) in it, as Biarti in his place and Kms the Grisha in his letter It is known that it is printed in a file of answers, in any case such a condition does not belong to the Nidad, but rather the condition that is made that if a prohibition is violated or something inappropriate is done by the wearer of this garment without the teklat aliba dahlakta then he gives it to his friend.

If G-d does not want to give the garment as a gift to his friend, apparently he can leave the garment, and the garment of the leaver is exempt from tzitzit kamsh on Shabbat kala abba Davido for the leaver and in the Rashba there and Iash in the Ramban and Sha'ar (and see Katzah C. Reg. SKA), they gave it to them and made them their own (i.e. Sukkah 9 A.A. that it is his in general, and there is a special plural in it, but if it is not his it is not in general the above scripture, and also the Mishnab C. 13 end of Skat5 according to Ha'ertzah took the place that the pakkar is exempt from tzitzit, and it is in the p.m. "third.

And as for whether when he enters someone's house he buys the clothes (and then there is a fear of theft), the answer is no, he does not buy the clothes, because he has no intention of buying them, and it is a thing that he does not infer from his knowledge that he does not have his hay bought for him against his will, as "A Bhum C. Rasach SG, and regarding whether the wearer himself buys the garment out of necessity, the answer is no, since no one buys something out of necessity in any way it is his responsibility.

And on the matter of whether it is necessary in front of C. Yeovi' in HOM C. Reg. 7 and a source of life for the owner of the NTHAM O.H. Notes C. Tamach SKT.

And even when the Mishnab and latter were worn, they took it that it was possible to leave it even when they were worn as the Mishnab and the above-mentioned Nokh, and so it is taken into account in the words of the Gm' Shabbat there according to what some of the first there explained But in the clothes they wore and in the simplicity of God when they abandon the time they were actually wearing.

6. Regarding if he buys the garment for his friend unconditionally, it should be noted that it is a serious claim (on the side of canceling the white on the side that we don't have light blue) Dish Diot in the Poskims (see Mishnab C. Hand Skatt in the name of the Maga and Olat always) which upholds this Gach mitzvah tzitzit even though it is not required, and we were just following the practice of the Ashkenazic people who bless women for a mitzvah that the time has caused as they are not a mitzvah and do.

And there are 2 degrees in this, DA who fulfills a complete mitzvah in this as women who are not mitzvot and do, which is the words of the Mishnav Skat, and VA who fulfills it on the part of his friend gives him which is the opinion of the Shu'a there and the opinion of the majority of the latter in the Mishnav there SKI, (and there are those who disagree with this as well), and here there is a 11 that his friend does not give to him because he does not want to commit to the blue, because his friend wants to find a remedy for him and he also does not intend to buy an Ish following the words of the Mishnab SKI, and For you, opinions that his friend buys for him do not belong here, since he will also be obligated in a kilt if his friend buys for him [and I. below near the 16th], but for opinions that previously there will be a solution that he will not buy for him and fulfill as it is not a mitzvah and he does if he is from the Ashkenazi tribe that women bless.

And from the beginning it is appropriate to be wary of the simple opinions and not to give completely unconditionally, even if the rule of the Halacha that can come out of this is not clear, since there are opinions that an afi' who asked for a fringed tallit cannot bless because he did not give it as a gift, as the Mishnav brought there Saki, and also The majority of the latter that he brought there who do not agree to this is on behalf of the one who gave a gift as a mash there, and to begin with, the Mishnab Afi' is afraid of the previous opinion, and also according to the Haga and the Aot, the blessing is as if it is not a mitzvah and a doer, and the great mitzvah is a doer, and another model for women in person That blessings in the knowledge of the ways of Moshe C. Tkaft brought by the BHL C. Tchab 72 is only that there is no brain in them, so it is certain that this solution is not one of the best if there is another solution.

G. Regarding the condition that you apparently proposed, there is a benefit in this since there is no concern here that the mitzvah is not performed on the weekend.
But it should be pointed out that there is simply an exemption for this, since the exemption is from rape, after all, he himself asks his friend to tell him not to cast blue, and what is the rest for him to do such a thing, since we will take a more distant case, who asks my grandson to tell him that if he does not desecrate the Sabbath, they will kill us , there is a law for a person who goes through it with ease, and also according to the law of a chaser if he asks his friend to kill so that it is permissible to kill, there is a law of one who can save him from his limbs, and one who cannot ask for it, and also regarding impurity in the public DKIL impurity is rejected in the public that does not permit him To defile in order to allow impurity in public, and here too Gabi Takhlat if he can find a solution to cast azure on this garment in such a way that his friend will allow him to cast azure on this garment, then he is obligated to do so, so what is the use of asking his friend to tell him not to cast azure on this tzitzit.

H. Regarding what you asked if it belongs to a property when the buyer is not in front of us, it is covered by the laws of the property owners in Hal Eruvin, however, if you want something beyond the jealousy itself, such as agreeing with him on question AA without his presence, a purely questionable duff did not allow the mitzvah judges to use it in such a way that the person taking the garment regularly.

And it should be mentioned in this the words of the Hag'm regarding Malacha Darev Katina in the offerings of LT TA Davidan Ritcha Anshi even when he is exempted from the punishment in the 19th and 29th of the Nidad that the above doubt should be added, and according to some of the former, I shoot there with a tzitzit that was already in it for a white man and was condemned Hi only on light blue.

And there is another point to be made, Duffy', if you want to say that this questioner himself who wants to make this solution will indeed be exempted from taluk according to the law, but what is the permission for his friend to tell him that he is not allowed to put taluk there, and if this questioner himself fears that taluk is an obligation then he is also forbidden cause his friend to do something that is not decent, although this argument must be discussed with regard to the friend himself who is not considered to be failing him since he has a reason why he should not throw blue in this tassel, and he is not obligated to lend his friend the tassel, and so on.

Therefore, one must pay attention when making a condition to do it in a beneficial way.

I wrote all of this to the questioner of Degli Adaiah who is strict about himself by wearing a white man's Idna tassel without the light blue of the day, and in accordance with the Halacha I wrote in another answer that there is no obligation at all to be afraid of the light blue of the day for several reasons and combinations as I explained there.

 

!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9740!trpenRead less!trpst/trp-gettext!trpen

The majority of the judges agree that such a vagrancy is not the vagrancy and does not apply at all, although it is not clear to the Supreme Court that such a vagrancy does not apply, and there are also other cases to be attached here, so it cannot be taken out of his hands since he has several matters that he can claim and rely on. Sources: ...!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9739!trpenRead more!trpst/trp-gettext!trpen

The majority of the judges agree that such a vagrancy is not the vagrancy and does not apply at all, although it is not clear to the Supreme Court that such a vagrancy does not apply, and there are also other cases to be attached here, so it cannot be taken out of his hands since he has several matters that he can claim and rely on.

Sources: In the Mishna Pafa and A. I. the paqar for the poor of Beit Hillel is not the paqar until it is also paqar for the rich, and the simplicity is that he is not the paqar and nothing applies, and also in Gm. And so the eloquence of the judges, and so on in the Rash on the Mishnah there that if a poor person came before and was successful and did nothing, and it was brought in the Sma'a and well well C. Reg. And by way of faith PV Datromoth brought the words of the Sma'a and added that the winner is usurpation in his hands.

וידועים דברי הנוב"י מהד"ק אה"ע סי נט שהאריך בזה שאין שום קנין באופן של הפקר שאינו לכו"ע, וכן בראב"ד דעדויות פ"ד בשם הרמב"ן מבואר להדיא דאינו הפקר כלל עי"ש.
.

However, this law is a tzak because a demokha milta wants to transfer his ownership after a tak to something that he can't in any way, and while it is true that the owner's right will not be for this, but why not have a gift in it.

And in truth, in some of the interpretations of the Mishnah in Paa, there means that it is not the pakar for the purpose of Paa, and not that there is no giving or forgiveness in the world at all, Yaoish in their tongues.

And also see in the way of faith PB from Tarumot Skafo according to the Radbaz there Damboar that when the foreigner gave, he gave it to the poor for the poor and the law of a gift applies, and perhaps it should be divided between usurpation from Israel and usurpation from a Gentile that the fence of the usurpation from a Gentile has other fences in it, or so Damokha Milta He who said that he is like a pah of Israel, we have to compare him to a pah in any way that can apply in a way that is close to a pah, and so it is a gift, but the language is strict that he is the poor man's for the poor and therefore must tithe more than the meaning of the Radbaz opinion that the poor man's poor man is not the poor man's only for the sake of a pah.

And Yaoi' in Shu'at Ong Yot C. Tsa who wrote in his words and in any case also what the Levite, according to his way of charity, admits the Rabbi Damanhi that the tax collector did not benefit from the Torah of the prodigal because he was not present and in their eyes that he would be a prodigal for all this is not Danhi dela hoi the pakar, if the pakar is for the poor, the tax collector won a gift because he gave it to the poor, and the law of the pakar does not belong here at all, and all the words of the Levites about this do not make sense to me, and it means that the pakar is not here, but there is a gift Here, and perhaps he is a special judge in charity.

However, even if it is interpreted that there is property here that is not a gift and yet is liable for tithes, it still does not settle at all, and yet it should also have been disposed of from tithes that are exempt from tithes, not in the name of the pakar and in the Torah of the pakar at all. He does not have a share and an inheritance with you, the poor person who has a share in it, and therefore everything that has a share in the poor person, whether it is the state of the free person or whether it is the state of forgiveness or a gift, will be exempt from tithes.
And after all, for the sake of this opinion in Yerushalmi, there is no deserter for a heathen or for an animal.

And it is also proven in the rabbinate that the hand of everything is used in it and you say you will be obligated to pay tithes, and it was assumed in the manner explained there that you will hang it in the flag because there are ways and opinions that there is no permission to do it, but in the way that there is permission to do it, it will have to be the law that gets rid of the tithe There, and why would there be a hanging in the name of the nomad.

And PA ordered the Rabbi Lubin regarding a certain legal matter that does not have an exemption from tithing because if they do not pay it at the end it will not have the name of the pakar [this is about something that if they collect it only in the eighth year it will become clear in retrospect that it does not contain the Holy One and is not the pakar] God forbid It is exempt from tithing, and I made it difficult for the above-mentioned Sabra Duba Halevy, etc., DSOS because it has permission to take it, it has a complete exemption since everything was included in it, and I heard that he retracted his instruction because of this.
(ולגוף הנידון יש לציין גם לדברי הגמ' בר"ה דף יד יד הכל ממשמשין וכו' ואת אמרת וכו').

And perhaps it should be settled on the difficulty' in the Nidd a deptor share and inheritance with you is only in such a way that everyone has a share and inheritance with you, and in any case, everything that is not a pauper for everyone is not exempt from tithing, but it is not less than that, but from other studies as explained in the interpretations.

And Yeo'i in the clothing of Mordechai in the BMC 2 who extended Toba on this matter and did not want to interpret that there is no forgiveness for the object, Yao'sh according to his own way, and Yao' that Toba was repressed in the words of the Gam' in the BM there, and one must add to his words Dahan although the sabra That there is no provision here needs clarification, but also to interpret the words of the Gem' as a very narrow interpretation, and I would have insisted that there was room to press in a different way. Ishmael, etc., and it is possible to interpret in the words of the Gam. Delmaskana, Rabbi Ishmael does not rule against the law of the poor at all, but only from the law of forgiveness or a gift, and what about the obligation of the Gam, did the Gam believe that nothing applies. But the most unsustainable conclusion.

And from the fact of the matter AA to move from the ruling of the majority of the arbitrators and Sugein Delma that the non-exemption does not apply at all.

And M.M. must be discussed for another reason, since there are opinions in the scribes [Sh. Ch. Hom. Shanah 1] that if one takes something of his friend in a certain way, he will be willing when he takes it, it is not robbery, however, the Kzachh there part 17.

Likewise, in our case, it is necessary to discuss on a different basis the manner in which the desertion to the person before us, according to the Navov Taninya Yod C. Kand, the desertion applies, however the Hatas Yod Shiz disagrees with it, as well as in Tash'' RA Gordon HB C. A.

!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9740!trpenRead less!trpst/trp-gettext!trpen

למרות שיש אופנים שאדם יתחייב בנזיקין גם על נזיקין שנעשו על ידי חפץ שהוא הפקיר, אך לגבי בעל חי שהפקיר והבעל חי הלך והזיק, אמנם אסור להפקיר בעל חי מזיק, אך במקרה שעבר והפקיר אינו חייב לשלם את נזקיו, ומכל ...!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9739!trpenRead more!trpst/trp-gettext!trpen

למרות שיש אופנים שאדם יתחייב בנזיקין גם על נזיקין שנעשו על ידי חפץ שהוא הפקיר, אך לגבי בעל חי שהפקיר והבעל חי הלך והזיק, אמנם אסור להפקיר בעל חי מזיק, אך במקרה שעבר והפקיר אינו חייב לשלם את נזקיו, ומכל מקום כל אדם שגרם נזק על ידי בעל חי שאינו שלו, ואפילו אדם צד ג' שמעולם הבעל חי לא היה שלו, פטור בדיני אדם, דהיינו שאי אפשר להוציא ממנו ממון בבית דין, אך חייב בדיני שמים.

Sources:

לכבוד הרב טורק שליט"א

לגבי השאלה מה הדין באדם שהפקיר בהמה המועדת להזיק.

הנה זה פשוט שאסור להפקיר בעל חי שיכול להזיק, כדאי' בחולין ז ע"ב מפקרנא להו מפשת היזקא עי"ש, ואפי' גרמא יש כאן לענין חיוב בדיני שמים [עי' בר"פ הכונס] כיון שבעל חי דרכו להזיק, וגם מי שאין דרכו להזיק בקרן למאן דאית ליה [עי' ב"ק טו] הכי ואפי' לאו דוקא בשור דאמרי' ביה מרחיקין משור וכו' [פסחים קיב ע"ב], אלא מ"מ בשאר הזיקות בודאי דרכו להזיק כגון שן ורגל אפי' כל בעלי חיים.

אבל לגבי חיוב בדיני אדם כשאינו שלו זהו רק בבור שעשאו הכתוב כאילו ברשותו [ב"ק כט ע"ב] ולא בבע"ח כמבואר בסוגי' לגבי שיסה כלבו של חבירו בחבירו שפטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים [ב"ק כד ע"ב ושו"ע חו"מ סי' שצה].

וכן תנן בב"ק ט ע"ב נכסים המיוחדים, ופרש"י שיש להם בעלים לאפוקי דהפקר שאם הזקתי נכסים דהפקר פטור ובגמרא מפרש לה ע"כ.

ובגמ' שם יג ע"ב נכסים המיוחדין למעוטי מאי וכו' במתניתא תנא פרט לנכסי הפקר ה"ד אילימא דנגח תורא דידן לתורא דהפקר מאן תבע ליה אלא דנגח תורא דהפקר לתורא דידן ליזיל וליתיה בשקדם וזכה בו אחר רבינא אמר למעוטי נגח ואח"כ הקדיש נגח ואח"כ הפקיר, תניא נמי הכי וכו' שנאמר והועד בבעליו והמית איש וגו' עד שתהא מיתה והעמדה בדין שוין כאחד וכו' ע"כ.

ובפיה"מ להרמב"ם ב"ק פ"א כתב וז"ל והשלישי שיהו הנכסים שבא מהן הנזק מסויימים ובעליהם מסויים, אבל וכו' או שהפקיר שורו והזיק שאין לו בעלים מסויימים הרי אין חובת תשלומין באותו הנזק, ואם החזיק אחר באותו השור ההפקר שהזיק אחר שהזיק זכה בו כדין כל הפקר ע"כ.

ויעוי' בר"מ ובשו"ע בריש הלכות נזקי ממון [רמב"ם פ"א מנזקי ממון ה"א ושו"ע סי' שפט ס"א] דמבואר בלשונם שבדבר שיש בו רוח חיים חייב עליו רק אם הוא ברשותו, ועי' שם בספר המפתח מה שציינו שם כמה אחרונים בזה.
וראה חידושי הגרב"ב ח"ג סי' א לב"ק מה שדן באריכות בדברי הרמב"ם ובתוך דבריו הזכיר שאם יפקיר השור אפי' אחר ההיזק קודם העמדה בדין יפטר, והוא ע"פ דברי הגמ' הנ"ל.

ולגבי סוגי' דמפקיר נזקיו בהמניח [ב"ק כט ע"א] לגבי נפלה גמלו הדין הוא רק לענין נבילה דגמל אבל גמל חי לא.

ולפ"ז בדינא דכי יפתח איש בור [שמות כא, לג] ולא שור בור [ב"ק יט ע"ב] ה"ה שגם השור בעצמו אינו בור, וצע"ק בב"ק ג ע"ב, ועי' בחי' הגרב"ב שם.

ויעוי' בשו"ע סי' שצו ס"ג והוא ע"פ גמ' בר"פ הכונס דמבואר מתוך הדברים שאם גרמו ליסטים נזק ע"י בהמה שאינה שלהם באופן שלא התכוונו לזכות בה ולגוזלה אינם חייבים אלא רק מדיני שמים.

תמצית הדברים אין חיוב בידי אדם בכל כה"ג אבל אסור לעשות כן וחייב בדיני שמים.

!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9740!trpenRead less!trpst/trp-gettext!trpen

שאלה {בס"ד מועדים לשמחה להרה"ג רע"מ סילבר שליט"א, אחדשהוש"ת, הנה שאלה מצויה שנשאלתי כבר כ"פ בחג הזה והייתי שמח לשמוע את דעת כת"רו עליה. כידוע רבים וטובים עושים גם מכירת חמץ מלבד הנקיונות הביעור והביטול שלו. כעת השאלה מה הדין ...!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9739!trpenRead more!trpst/trp-gettext!trpen

שאלה

{בס"ד
מועדים לשמחה להרה"ג רע"מ סילבר שליט"א,
אחדשהוש"ת,
הנה שאלה מצויה שנשאלתי כבר כ"פ בחג הזה והייתי שמח לשמוע את דעת כת"רו עליה.

כידוע רבים וטובים עושים גם מכירת חמץ מלבד הנקיונות הביעור והביטול שלו.
כעת השאלה מה הדין במי שמוצא חמץ גמור במהלך החג? והנה אם מוצא מוצר חמץ שבאמת יקר לו, הרי לשם כך עשה את המכירה ושפיר יכול לשמרו לאחרי החג ולא ייאסר מדין חמץ שעבר עליו הפסח.
אך השאלה נשאלת במי שמצא חמץ ישן - כגון שמצא מאחורי הארון ביסקוויט יבש או וופל ישן בתוך איזו פינה ששכח לבדוק בה וכל כיוצ"ב.

הרי מצדו - ודאי שאינו צריך לו וישמח לבערו, רק שלכאורה אם יבערו הרי שמערער לכאורה על המכירה כי באמת חמץ זה שייך לנכרי ואם מבערו אולי גוזלו ואולי בכלל מקלקל את כל תוקף המכירה?
מאידך, שמעתי פעם שבשטר המכירה עם הנכרי יש סעיף שמה שנקח מהחמץ - יתקזז עם התשלום של הנכרי, וממילא שמא חמץ זה שמבקש לשרוף יהיה בכלל סעיף זה?
יישר כח גדול על תשובתו המחכימה וברכת כל טוב סלה,
יהודה}

‏שאלה

יום שלישי י"ח ניסן תשע"ו

לכבוד הרב יהודה משה שליט"א

שלום וברכה

קבלתי את שאלתו הנאה, ויש כאן לדון הן מצד גזילה והן מצד שמכניס לרשותו דבר חמץ, וכמ"ש הבה"ל סי' תמ"ו ד"ה בביתו וז"ל, כתב הריב"ש בסי' ת"א מצא חמץ בר"ה אסור לו להגביהו דמשעה שהגביהו קנאו ועובר עליו בבל יראה ואפילו אין דעתו לזכות בו אלא מגביהו כדי לסלקו ממקום שרבים עוברים עליו כדי שלא יכשלו בו נמי אסור ע"ש טעמו ולא דמי להא דשרינן (לעיל בסימן ש"ח סי"ח) לסלק קוץ בשבת בכרמלית משום היזק רבים דקוץ הוא דבר הבלתי נראה משא"כ הכא לא שכיח הזיקא כהתם עי"ש והעתיקו הפוסקים דבריו עכ"ל, וא"כ אולי אין להגביה דבר שאינו שלו, ובשלמא המוצא חמץ בביתו שורפו, אך המוצא חמץ בביתו שאינו שלו הרי יש חשש שמגביהו.

והנה בשאלה זו של המוצא חמץ בביתו דן המקראי קדש פסח ח"א סי' ע"ד [להגרצ"פ פראנק] ואכן מסיק מצד גזילה שכיון שהחמץ הנשאר בבית הוא קנינו של הנכרי יתכן שאם מצא חמץ במועד לא נכון לשרפו אלא יצניענו עם שאר החמץ שמכר לגוי [ואינני יודע איזה שטר מכירה היה למקראי קדש ואם היום יש נוסח שונה, ויעויין בקצש"ע סי' קי"ד סי"ג שהביא נוסח שטר מכירת חמץ בזה"ל, ואני מודה בהודאה גמורה שהשכרתי לו המרתף והחדר הנזכר לעיל, והקניתי לו כל המטלטלין הנזכרים לעיל בכל מיני קנינים המועילים, באיזה מהם שיהיה הקנין חל על פי דין תורתנו הקדושה ועל פי נימוסי המדינה בלי שום טענה ומענה.
ורשות בידו לעשות בכל הנזכר לעיל ככל חפצו ורצונו.
למכור וליתן במתנה ולהשכיר בלי שום מוחה.
וכן יש רשות בידו ליקח מיד כל הנזכר לעיל לביתו.
ואף אם ישאיר אותם כאשר המה שמה מעתה הכל הוא באחריותו של הקונה, ואין עלי שום אחריות ואפילו אחריות אונס, ונתתי לו דריסת הרגל דרך חצרי ודרך ביתי, לילך להמרתף ולהחדר הנזכר לעיל המושכרים לו.
וכן אם ירצה בתוך משך ימי השכירות למכור מהמטלטלין לאיש אחר לכל הבאים מדעתו.
לכולם יש להם דריסת הרגל, גם מסרתי לו את המפתחות מן המרתף ומן החדר הנזכר לעיל.
נעשה בכל אופן היותר מועיל על פי דין תורתנו הקדושה ועל פי נימוסי המדינה.
י"ד ניסן תרל"ד.
ראובן ב"ר שמעון עכ"ל.
ובזה לא נזכר תנאי כזה, וכן בנוסח שטר מכירת חמץ בח"ס ליקוטים קובץ תשובות סי' ט"ז בשם ר"נ אדלר לא נזכר תנאי כזה.
ואמנם בזמנינו יש המוסיפים תנאי כזה, ויעויין באול"צ ח"ג פ"ט הערה ד' מה שדן בהשלכות של תנאי זה].

אכן השבט הלוי זצ"ל בח"ח סי' קט"ז אחר שדן בכל האפשרויות העומדות באופן זה שמצא חמץ של גוי בביתו בפסח, כתב וז"ל, וגם אם רוצה לשרפו במקומו אני מסופק עכ"פ אם שייך כאן נזק גוי, או גזלת גוי דלפי הנהוג אם דאנו מחשבים קנין זה דחמץ קנין גמור ואסור לבטלו בכללו וכיו"ב מכ"מ פשוט דלפי המציאות אין דעת הגוי להנות ממש מן החמץ אלא דעתו לקנותו כהלכה, ולהיות מוכן לחזור ולמכרו כהלכה לישראל, וגם אם נתן הגוי כסף ע"ז שיקבלו בחזרה אם לא יקנה מכ"מ שריפת חתיכת חמץ וכיו"ב שמצא הישראל בפסח לא יגרע מאומה ויקבל אותו סכום כסף בין ישנו חמץ זה הנמצא או אינו, ובפרט כיון דהגוי לא ידע כלל מזה, ואין זה ענין כלל לענין גוי אינו מוחל אפי' פחות משוה פרוטה שהעיר כ"ת דהתם עכ"פ גם פחות משוה פרוטה גורם לו נזק, וישראל מוחל וגוי אינו מוחל, משא"כ הכא דאינו ניזק בזה כלל ע"פ רוב וכיון שלא גורם לו נזק, א"כ גם בשל גוי שייך כעין מחילה, ופשוט דזה אהני רק לענין דיעבד כה"ג שצריך לשרוף וגם שרף, לא לקחת ממנו לכתחלה אפי' דבר קטן שמכר לו וזה פשוט.

ולמעשה כתב, מכ"מ אם אין רוצים לסמוך ע"ז שכתבתי בעניי דרך צדוד הלכה, ראוי לסמוך על דרך השני' להגביהו ולהכניסו לרשות גוי הנמכר בלא"ה עכ"ל השבט הלוי.

וכן דן שם בח"ו סימן נג עוד וז"ל, [ודבריו שם הם תשובה על דברי הרב הכותב בקובץ מבית לוי ח"ט תשנ"ו עמ' קנ"ט ואילך], "שוב העיר כב' ממש"כ הבה"ל או"ח סי' תמ"ו בשם הריב"ש סי' ת"א לענין ליטלו להגביהו ע"מ להכניסו לחדר שהחמץ שם דגם אי אין דעתו לקנותו נמי קונהו בהגבהה, ושוב כ' כב' דיש לחלק דהתם איירי בחמץ של הפקר אלא דכ' דקשה לחלק בין חמץ של הפקר לשל אחר כיון דבלא"ה אין דעתו לקנותו - הנה המעיין בריב"ש יראה שיש מקום לחלק, דדברי הריב"ש אינם כהילכתא בלא טעמא אלא דבחמץ של הפקר כיון דלולא איסור חמץ הפקר מסתמא קונה דזוכה מן ההפקר גם הכא עובר אעפ"י שמצד איסור חמץ ודאי אין דעתו לקנות - משא"כ בחמץ של אחרים שיש לו בעלים דגם לולא איסור חמץ אין דעתו ויכלתו לקנות.
ובדרך זה גם בשל הפקר אינו עובר מה"ת כיון דסו"ס איסור חמץ מעכב רצונו לקנות".

"ומש"כ כבודו נ"י - דנפלא בעיניו מש"כ הביה"ל דפתח דעובר מה"ת וסיים לחלק בין גחלת וקוץ בר"ה והכא בחמץ בר"ה דהכא מינכר והכא לא מינכר, וכ"ת הפליא דכיון דפתח באיסור תורה ליכא שום סברא רק הכא מה"ת והכא דרבנן כמבואר בריב"ש.
הנה אין הצדק אתו דהבה"ל הכי כוונתו ג"כ רק מקצר בלשונו ומש"כ ואפילו אין דעתו וכו' - ור"ל כדרך השני של הריב"ש דכיון דאין דעתו לקנות אין עובר מה"ת מכ"מ איכא לחלק בין זה לקוץ בר"ה.
ומש"כ כב' לדחות דעת הסוברים שיכול להגביהו ולדעתו אין עצה רק לאבדו במקומו - או להגביהו ע"י גוי - בודאי ע"י גוי עדיף אבל אם זה בלתי אפשרי העיקר לענ"ד דיאמר בפה מלא שאין דעתו לקנותו ויגלה דעתו במפורש ובכה"ג העיקר - דגם בחמץ מהני - דהרי הפוסקים גם גבי חמץ מלאים דאיסורא לא ניחא לי' דליקני ועיין או"ח סי' תמ"ח ס"ב בפוסקים ועוד ויעשה כל טצדקי שלא ליגע בחמץ עצמו" עכ"ל השבט הלוי שם.

וכעת ראיתי עוד בחוט שני (שבת ח"ב עמ' שט"ז קובץ ענינים סי' ט"ו) מהגרמ"מ לובין בשם הגרנ"ק שליט"א, וז"ל, המוצא חמץ בפסח איתא בשו"ע סי' תמ"ו ס"א ביו"ט כופה עליו כלי ובחול המועד שורפו, נראה שאם עשה מכירת חמץ לגוי כנהוג ומצא בפסח חמץ ודאי ראוי לשרפו ולא לסמוך על המכירה, שלא כדאי לסמוך על המכירה שאולי חסר קצת בסמיכות דעת במכירה וכו', ומצד חשש גזל עכו"ם יש להסדיר עמו להתפשר להרב המוכר ע"ז עכ"ל.

לסיכום ענין זה הוא נידון בפוסקים, והגם שנחלקו בזה המקראי קדש והשה"ל, גם במקראי קדש לא הכריע בודאות להחמיר, וגם השה"ל עצמו שם בח"ט אין ברור אם כונתו שיסמכו עליו למעשה להקל לשרוף.
ועל כן הנוהג מכירת חמץ מעיקר הדין ואינו מבער את כל החמץ שברשותו אפשר להגביהו ולהניחו היכן שנמצאים שאר דברי החמץ מכיון שאין לו מה להפסיד בכך, [שדברי הריב"ש לא שייכי הכא כמ"ש השבה"ל], אבל מי שאינו מוכר את חמצו לגוי ונוהג לקיים את המכירה מספק אחר שכבר מבער את כל חמצו, הנה כעת יזדקק לסמוך על המכירה, שהרי אם אינו סומך על המכירה בודאי שצריך לבער, ואולי יש לחלק כאן בין גלוסקא יפה לבין פירורין מכיון שעל פירורין נראה בגמ' שאין חשש שלא מועיל הביטול בזה, ובזה לא היה צריך כלל לבוא למכירה [וע"ע מה שכתבתי אמש בשם הגרש"ז אוירבך בענין פירורין], ורק בגלוסקא יפה חיישינן שלא מועיל הביטול עכ"פ כעת כשמוצא, ובזה בודאי צריך לבוא למכירה על מנת שלא יחשב כמי ששהה חמץ ברשותו בפסח, ובזה אם יש סעיף בשטר המכירה כדיני התנאים באופן המועיל שמה שישתמש בחמץ לא נכלל במכירה [או שכעת יבקש רשות מהגוי לשרוף], הרי יכול לשרוף בכל גוני, אך באם אין לו האפשרות לשרוף כעת ברשות הגוי בזה נכנס לב' צדדים, או לסמוך על השה"ל ולשרוף, או להשהות את החמץ בביתו היכן שמוכר את החמץ ולסמוך בזה על המכירה.

!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9740!trpenRead less!trpst/trp-gettext!trpen

סתירה בדברי רש"י מתי נגזרה גזירה על משה שלא יכנס לארץ שאלה: {כתיב (במדבר י׳ כ״ט), ״וַיּאֹמֶר משֶֹׁה לְחבָֹב בֶּן רְעוּאֵל הַמִּדְיָנִי חתֵֹן משֶֹׁה נסְֹעִים אֲנַחְנוּ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אָמַר ה׳ אתֹוֹ אֶתֵּן לָכֶם לְכָה אִתָּנוּ וְהֵטַבְנוּ לָך כִּי ה׳ ...!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9739!trpenRead more!trpst/trp-gettext!trpen

סתירה בדברי רש"י מתי נגזרה גזירה על משה שלא יכנס לארץ

שאלה:

{כתיב (במדבר י׳ כ״ט), ״וַיּאֹמֶר משֶֹׁה לְחבָֹב בֶּן רְעוּאֵל הַמִּדְיָנִי חתֵֹן משֶֹׁה נסְֹעִים אֲנַחְנוּ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אָמַר ה׳ אתֹוֹ אֶתֵּן לָכֶם לְכָה אִתָּנוּ וְהֵטַבְנוּ לָך כִּי ה׳ דִּבֶּר טוֹב עַל יִשְׂרָאֵל״, ופרש״י, ״נסֹעים אנחנו אל המקום.
מיד עד שלשה ימים אנו נכנסין לארץ &8230; ומפני מה שתף משה עצמו עמהם, שעדיין לא נגזרה גזרה עליו וכסבור שהוא נכנס״.

עי׳ בפסוק (שמות ו׳ א׳), ״וַיּאֹמֶר ה׳ אֶל משֶֹׁה עַתָּה תִרְאֶה אֲשֶׁר אֶעֱשֶׂה לְפַרְעה כִּי בְיָד חֲזָקָה יְשַׁלְּחֵם וּבְיָד חֲזָקָה יְגָרְשֵׁם מֵאַרְצוֹ״, ופרש״י, ״עתה תראה וגו׳.
הרהרת על מדותי, לא כאברהם&8230; לפיכך עתה תראה.
העשוי לפרעה תראה, ולא העשוי למלכי שבעה אומות, כשאביאם לארץ״, ומבואר שכבר אז במצרים נאמר למשה שלא יראה הניסים בכניסת ישראל לארצם, וא״כ כיצד בפרשתינו סבר משה שיכנס לארץ ישראל.
}

תשובה‏

יום שישי י"א סיון תשע"ו

למע"כ שליט"א

הנה עצם זה שיש כאן מחלוקת בין המדרשים הוא ברור, ולדוגמא נביא כאן מה שכתוב בספרי זוטא פרק י פסוק כט, וז"ל, נוסעים אנחנו, וכי משה היה נוסע עמהן והלא כבר נאמר וראה בעיניך כי לא תעבר את הירדן הזה (דברים ג כז).
יש אומרין עדיין לא היה הדבר בידו ר' שמעון אומר כבר היה הדבר בידו שנ' כי אנכי מת בארץ הזאת וגו' (דברים ד כב) ע"כ.
ומבואר דיש ב' דעות בזה.
ואכמ"ל להביא אינך מדרשים.
וכל דברי רש"י שם וכאן הם דברי חז"ל, וכשרש"י מביא מדרש אחד כאן ומדרש אחר שם לא שייך להקשות כלום, דאטו שייך שמפרש 'יכריע' בדברי רז"ל כמי האמת [בדברים שאינם להלכה], ורש"י רק כתב הפשט הברור יותר כאן ושם, וכ"כ המהר"ל בגו"א בראשית, דדרך רש"י שכשהיה לו ב' דעות ברז"ל הביא במקום אחד כך ובמקום אחד כך, והגר"ח מולוזין הביא [אולי בשם הגר"א] דדרך רש"י אף בפירושו על התלמוד היה כך, שאם היה בידו ב' פירושים כתב במסכתא אחת כך ובמסכתא אחת כך, ולפי דעתו א"א להקשות סתירה בפרש"י ממסכתא למסכתא { {והנה המעיין בספרי השו"ת עם סגולה, יראה שהרבה פעמים השבתי לשואלים תשובה כעין זו, ולא טרחתי מלכפול הדבר שוב לכל שואל, ולכך באו הדברים בכפילות, אבל התירוץ עצמו הוא ברור, וכל המעיין בדברי רש"י ימצא שרבו מספור דברים המתורצין לפ"ז, ויסודתו בהררי קדש, ומי שירצה לומר פלפולים בכל מקום שימצא סתירה ברש"י שפ"א מביא מדרש כזה ופ"א מביא מדרש אחר, יראה שאינו דרך האמת.
} }
.

עמידת כהן גדול על המעלה בעת הדלקת המנורה

שאלה (עיון הפרשה):

בהעלתך את הנרת (ח, ב), מכאן שמעלה היתה לפני המנורה שעליה הכהן עומד ומטיב (רש"י).
הנה, מהא דנקט רש"י לשון 'ומטיב' ולא כתב 'ומדליק', חזינן, שרק בהטבת הנרות בעינן שיעמוד הכהן על מעלה זו, אבל בהדלקה עומד על הרצפה ומדליק.

וכן מפורש בפנים יפות (כאן), שרק בהטבה חייב לעמוד על המעלה, משום שצריך לנקות השמן והאפר שלא ישאר אפילו משהו, דכתיב (ויקרא כד, ד): 'על המנורה הטהורה' טהרה של מנורה, ולזה צריך עיון היטב ורק אם עומד על המעלה יכול לנקות היטב, משא"כ להדליק אינו צריך המעלה.

והוסיף הפנים יפות, דהיינו רק בכהן הדיוט, אולם כהן גדול שמדליק את הנרות, חייב לעלות על המעלה, משום שהמנורה גבוהה י"ח טפחים, ואם ירים ידיו מעל ראשו להדליק, יגביה ידיו מעל הציץ וזה אסור [כמפורש בסוטה (לח, א) שהכה"ג לא נושא את כפיו למעלה מראשו, משום איסור להגביה ידו מעל הציץ, עיי"ש].

ויל"ע, מאי שנא מהא דמצינו בחטאת החיצונה, שהכהן עומד בסובב ונותן ארבע מתנות על ארבע קרנות המזבח, דהיינו גופה של קרן (כשיטת ר"א ב"ר שמעון זבחים נג, א), הלא מן הסובב עד סוף המזבח לפני הקרנות - י"ח טפחים, וכשם שבמנורה אין יכול להגביה ידו י"ח טפחים להדלקת המנורה, מחמת האיסור להגביה ידיו מעל הציץ, כמו בנשיאת כפים, ה"ה שתאסר זריקת הדם לגובה י"ח טפחים של גוף הקרן, כגון בשעיר החיצון ביום הכיפורים שזוהי עבודת כה"ג, שהרי מגביה ידו מעל הציץ.
[ואין לומר שהיו מביאים לו איזו מעלה על הסובב והיה עומד עליה לזרוק את הדם, לכאורה זה אינו, שהרי הוה חציצה ואינו דרך שירות.
ובהכרח לכאורה, שבנשיאת כפים שאפשר לא להגביה ידיו, שפיר אסור להגביה, משא"כ בזריקת הדם שאי אפשר בדרך אחרת, שרי ליה להגביה ידו מעל הציץ.
אלא דאי הכי הדרינן לדון במנורה, דמאחר וכהן הדיוט אינו צריך מעלה במנורה, על כרחך שגזירת הכתוב שתהיה מעלה למנורה היא רק כלפי ההטבה [וראה מקדש דוד (סוף סי' כא) שכתב שהמעלה אינה חציצה בהטבה, משום שגזירת הכתוב היא], וא"כ לענין ההדלקה לכאורה חציצה היא אם יעלה על מעלה, ואמאי אינה כמו זריקת הדם מהסובב לקרנות המזבח, ויגביה את ידו מעל ראשו וידליק].

Answer

נראה דהיכא דלא אפשר שרי, כיון שמצוותו בכך, וכדאמרינן כעי"ז על כמה דברים בפ"ק דמנחות, משא"כ בכל דבר ששייך שלא יגביה ידיו מעלה מן הציץ אסור לו להגביה ידיו [להדעות שאסור], ופשוט, דאטו אם כהן הדיוט לא חייבתו תורה לעמוד על המעלות נימא שגם כהן גדול לא יעמוד.

חיוב קרבן פסח במסעות המדבר

שאלה

חקה אחת יהיה לכם ולגר ולאזרח הארץ (ט, יד).
המשך חכמה תמה, אמאי הכא נקט קרא לשון 'ולאזרח הארץ' [וכן בשמות (יב, יט; מח)], משא"כ בשאר המקומות נקטה תורה 'לאזרח' לבד, בלי הוספת 'הארץ'.

ותירץ, עפ"י שיטת תוס' (פסחים ג, ב ד"ה מאליה) שכל מי שאין לו קרקע פטור מעשיית הפסח, ולהכי נקט קרא לשון 'הארץ', כי רק אזרח שיש לו ארץ חייב בפסח, עיי"ש.

ובזה יישב מה שתמהו על בני בתירא, שנסתפקו אם פסח דוחה שבת, ומדוע לא פשטו ספיקם מפסח מדבר, שהרי היה ערב פסח בשבת.
אלא משום שבפסח מדבר לא יכלו להפקיר קרקע שלהם, כיון דחזרה ביובל הבא, ואין זה הפקר המפקיע קנין הגוף של המפקיר, ועדיין מחוייב בראיה ובקרבן פסח, אבל בבית שני שלא נהגה יובל מן התורה, ויכולים להפקיר קרקעות ולהיפטר, כדברי ר"ד (שו"ת חת"ס או"ח סי' קכד), שפיר נסתפקו אם פסח דוחה פסח את השבת, עיי"ש.

וצ"ע, אמאי היו צריכים ישראל להפקיר שדותיהם במדבר, הרי כלל לא התכוונו לקנות את הקרקע, שהרי נסעו ממסע למסע ולא היתה להם קרקע קבועה שלהם.

וביותר צ"ב, הא דמצינו בתוס' דבעינן שתהיה לו קרקע בשביל להתחייב בפסח, היינו קרקע בארץ ישראל, ומאי שייטיה לדור המדבר ששבתו בקרקע בחוץ לארץ.

Answer

הכוונה על קרקע של א"י שהקנה להם הקב"ה ליוצאי מצרים, [וגם אם נימא שאח"כ נתבטל מ"מ לא היה מיועד להתבטל], וס"ל דמצד הדין חשיב שלהם שעשה א"א ע"ה חזקה על קרקע א"י, וברגע ששלם עון האמורי נקנה לבניו, א"נ עד שנתרבו בני ישראל ויכלו להכנס לארץ, כדמייתו רז"ל גבי א"א הפסוק עד אשר תפרה ונחלת את הארץ.

ובזה מתורצים ב' הקושיות, דמובן לפ"ז מ"ט הוצרכו להפקיר קרקע שלהם, ומובן ג"כ מ"ט חשיב שהיה להם קרקע בא"י, [אבל אין לומר דס"ל דמהני קרקע גם בחו"ל דזה פשוט דבעינן דוקא בא"י ואכמ"ל, ולא שיך ח"ו למימר שטעה בזה, וע"כ צריך לומר כמ"ש דס"ל שהיה הקרקע בא"י קנוי להם אם מן הטעם שכתבתי או מטעם אחר].

זכרון עקידת יצחק לפני ה'

שאלה

וביום שמחתכם ובמועדיכם וגו' ותקעתם בחצצרת וגו', והיו לכם לזכרון לפני אלקיכם אני ה' אלקיכם (י, י), מכאן למדנו מלכיות עם זכרונות ושופרות, שנאמר ותקעתם, הרי שופרות, לזכרון הרי זכרונות, אני ה' אלקיכם זו מלכיות (רש"י).

בר"ה (טז, א) אמר רבי אבהו: למה תוקעין בשופר של איל, אמר הקב"ה, תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם וכו'.
ויל"ע, אהא דפירש"י (ויקרא כו, מב) קרא 'וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר': ולמה לא נאמרה זכירה ביצחק, אלא אפרו של יצחק נראה לפני צבור ומונח על המזבח, ע"כ (ומקורו במד"ר שם לו, ה).
דלפ"ז למאי בעינן לטעמא שתוקעים בשופר של איל כדי 'שאזכור לכם עקידת יצחק', הלא אפרו מונח ונראה לפניו יתברך, ואינו צריך עוד זכירה.

Answer

הנה בגמרא בר"ה ד' ט"ז ע"א איתא, אמר רבי אבהו למה תוקעין בשופר של איל אמר הקדוש ברוך הוא תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני.
וכתב בחידושי המאירי.
וז"ל: אף על פי שכל השופרות כשרים בר"ה חוץ מקרן פרה, עיקר המצוה ומובחר שבה לתקוע בשופר של איל כדי שיתעוררו מתוכו לעקידת יצחק ויבחינו גבול אהבה ויראה עד היכן הוא מגיע ומתוך כך מעלה עליהם הקדוש ברוך הוא כאילו הם בעצמם נעקדו כמוהו, לפי שמחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה עכ"ל.
וע"ע בשו"ת ציץ אליעזר חלק כא סימן טו.

לפ"ז י"ל דהעיקר להזכיר זכות יצחק היינו בשביל זה, כדי להזכיר העקידת יצחק של כאו"א, וזה לא מהני במה שצבור ומונח לפניו ע"ג המזבח.

עונש יהושע על שהורה הוראה בפני רבו

שאלה

ויען יהושע בן נון משרת משה מבחריו ויאמר אדני משה כלאם (יא, כח) בעירובין (סג, א) מצינו, שיהושע נענש על שהורה הכא הלכה בפני משה רבו, ונפטר מן העולם בלא בנים.

והנה חידש האור החיים (בספרו ראשון לציון יו"ד סי' רמב), שבאופן שרבו 'קרוב' לדין זה, הו"ל כנפטר לגבי דין זה.
והיכא אמרינן דאסור להורות הלכה בפני רבו, היינו דוקא בדין שהרב יכול לדונו ולהורות, ואז אין מציאות לתלמיד שיורה מבלעדי רבו, אבל בכה"ג שרי.

ויל"ע לדבריו, אמאי חשיב הכא יהושע כמורה הוראה בפני רבו, הרי משה רבינו לא יכול היה לדונם, שהרי נוגע בדבר היה, כי נבואתם היתה 'משה מת ויהושע מכניס', ומפני מה נענש יהושע על שהורה הוראה [ובשלמא יהושע י"ל שאין בו חסרון של 'נוגע' גבי נבואה זו, אף שנאמר בה 'יהושע מכניס', די"ל דכיון דהוא אינו נוגע לחוב, שהרי זכות היא בשבילו להכניס את ישראל לארצם, ואעפ"כ אמר יהושע 'אדני משה כלאם', לפיכך יכול לדונם.
אבל משה הרי היה נוגע לחוב, וראה קצה"ח (סי' לד סק"ד)].

Answer

הדין פשוט שהרב יכול לנדות מעצמו לכבודו בפ"ג דמו"ק, ולא חשיב כנוגע בדבר לגבי זה.
ועיין מה שכתב במשך חכמה במדבר פרשת בהעלותך פרק יא פסוק כח, וז"ל, אדני משה כלאם.
יתכן, כי הלא מנדים לכבוד הרב, ו"כלאם" הוא לשון נידוי, שיושב לבדו כמו בבית כלא.
והנה הלא מהראוי ליהושע לנדותם לכבוד הרב, זה משה! אמנם המנודה לתלמיד אינו מנודה לגדול ממנו, ואף אם היה הנידוי עבור כבוד הרב, שהוא רבו של המנודה גם כן, כמו שכתב בשולחן ערוך ובש"ך, יעויין שם.
ואם היה יהושע מנדה, הלא לא היו מנודים לגדולים ממנו.
והוא היה "משרת משה מבחוריו", והיה בו מדת הענוה שהיה במשה.
ועוד כי לא הכיר היטב מעלות ישראל, והיה דן אותם לגדולים ממנו, ומה יהיה התועלת מנדויו, כי לא יהיה לגדולים ממנו, ובדעתו שכל ישראל גדולים ממנו.
לכן אמר: "אדוני משה - כלאם"! ובפרט לפי דעת הבית יוסף שאף לקטנים הימנו, כל שהם חכמים אין נידויו נדוי.
לזה אמר "משרת משה מבחוריו", ולא היה מכיר מעלת ישראל וערכם עכ"ל המשך חכמה, ותו לא מידי.

שלא ישמע בנזיפתו של אהרן

שאלה

ויקרא אהרן ומרים ויצאו שניהם (יב, ה).
דבר אחר, שלא ישמע בנזיפתו של אהרן (רש"י).
יש לדקדק, מה טעם נקט רש"י רק 'בנזיפתו של אהרן' ולא 'בנזיפתם של אהרן ומרים'.
[ואין לומר שכבר ראה משה שנצטרעה מרים ולפיכך יכול לשמוע בנזיפתה, כי עדיין צ"ע, שהרי בשבת (צז, א) איתא לשיטת רבי עקיבא, שאף אהרן נצטרע, ויל"ע.
עיי"ש דברי רבי יהודה בין בתירא, ודו"ק].

Answer

הנה מה שהקשה מאהרן לק"מ, חדא דמנ"ל דהכא קאמר לשיטת ר"ע, ועוד הרי על אהרן מבואר שם בגמ' שמיד פנה מצרעתו מיד עם סילוק השכינה, כך שאם מ"ר לא היה עמהם בשעת תוכחה גם לא ראה את אהרן מצורע, ורק מרים נשארה בצרעתה אח"כ.

אכן מ"מ נראה שעיר התירוץ הוא שבאמת מרים היתה צריכה כפרה ולא הקפיד הכתוב שידע משה, והראיה שאח"כ ניתן לו למשה לראות שהיא מצורעת ולא הקפיד אז הכתוב, ורק גבי אהרן הקפיד עליו משום כבוד תורתו.
וכמו"כ עיקר החטא היה של מרים כמ"ש בספרי זוטא פרק יב פסוק א, וז"ל, קשה היא לשון הרע שלא נצטרעה מרים אלא על לשון הרע שנא' ותדבר מרים ואהרן מרים פתחה הדברים ואמרה לאהרן והוסיף אהרן על דבריה ונשאו ונתנו בדבר עכ"ל.

האם יש איסור בדושנה של יריחו

שאלה (מאת הגאון רבי דוד פלק שליט"א מח"ס 'ענינו של יום' 'ובתורתו יהגה', ירושלים, עיון הפרשה):

והיה כי תלך עמנו והיה הטוב ההוא אשר ייטיב ה' עמנו והטבנו לך (י, לב), מה טובה הטיבו לו, אמרו כשהיו ישראל מחלקין את הארץ היה דושנה של יריחו ת"ק אמה על ת"ק אמה והניחוהו מלחלקו, אמרו מי שיבנה ביהמ"ק בחלקו הוא יטלנו, ובין כך ובין כך נתנוהו לבני יתרו ליונדב בן רכב, שנאמר (שופטים א') ובני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים (רש"י).

יש להעיר מדכתיב (יהושע ו): 'וישבע יהשע בעת ההיא לאמור ארור האיש לפני ה', אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו, בבכורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה', ואמרו (סנהדרין קג, א): תניא לא יריחו ע"ש עיר אחרת, ולא עיר אחרת ע"ש יריחו, וברש"י 'שלא יבנה יריחו' ויסב שמה ע"ש עיר אחרת, ולא עיר אחרת על שם יריחו וכו', שאפילו שם יריחו ימחה לעולם עכ"ל, (עי' שו"ת חבלים בנעימים סימן טו).

Answer

דושנה של יריחו אין הכוונה לעיר יריחו, דהאיסור לבנות את יריחו היה לעשות ממנה עיר, ולשון הילקוט שמעוני תורה פרשת בהעלותך [המתחיל ברמז תשיט], וז"ל, והטבנו לך זה דושנה של יריחו שהיו אוכלין אותה בני בניו של יתרו, כשחלק יהושע ארץ ישראל לשבטים הניח דושנה של יריחו חמש מאות אמה על חמש מאות אמה ונתנוה לבני יונדב בן רכב חלק בראש והיו אוכלין אותה ארבע מאות (ושמונים) [וארבעים] שנה שנאמר ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה, צא מהן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר נמצאו אוכלין אותה ארבע מאות וארבעים שנה עכ"ל.
וראה שפ"ח, דושנה - קרקע שמנה ע"כ.
ואע"ג דלסוף כתיב עלו מעיר התמרים, וכמו שסיים בילקוט שם וז"ל, וכששרתה שכינה בחלקו של בנימין [באו בני בנימין ליטול חלקם] עמדו ופנו אותה מפניהם שנאמר ובני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים וגו', מ"מ לא הם בנו אותה אלא חיאל בנה אותה, ואטו מחוייבים להפסיק לאכול את דושן תבואותיה מכיון שהוא עשה שלא כדין.

!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9740!trpenRead less!trpst/trp-gettext!trpen

שאלה לכבוד הרב שליט"א שאלה: ע"ז ה. "והאמר ר"ל, מאי דכתיב: זה ספר תולדות אדם וגו' וכי ספר היה לו לאדם הראשון", וצ"ב מאי קשיא, הרי היה לו ספר, שידוע שכתב ספרא דצניעותא. שאלה: איך מותר בזמנינו לעשר שמן זית הרי כיון שהפריש ...!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9739!trpenRead more!trpst/trp-gettext!trpen

שאלה

לכבוד הרב שליט"א

שאלה: ע"ז ה.
"והאמר ר"ל, מאי דכתיב: זה ספר תולדות אדם וגו' וכי ספר היה לו לאדם הראשון", וצ"ב מאי קשיא, הרי היה לו ספר, שידוע שכתב ספרא דצניעותא.

שאלה: איך מותר בזמנינו לעשר שמן זית הרי כיון שהפריש תרומה גדולה וקרא לה שם מיד טימא אותה בידו, ועבר על משמרת תרומותי.

שאלה: ע"ז טו.
"גזירה משום שאלה ומשום שכירות.
שאלה קנייה", צ"ב מה ההו"א שֶׁשְּׁאֵלָה קנייה, הרי אם כך מדוע שאול בד' המינים ביום הראשון לא מהני, הרי שאלה קנייה.

שאלה: שם: "אלא ש"מ, שכירות לא קניא.
והשתא דאמרת שכירו' לא קניא, גזירה משום שכירות, וגזירה משום שאלה", וצ"ב עדיין קשיא שאלה דקנייה.

שאלה: שם: יא: רש"י ד"ה ואם - דרך מסלול זה הולך גם לעיר אחרת.
מותר - דהרואה אומר למקום אחר הולך.
וצ"ב אם תלינן לקולא, א"כ גם מתי באופן שהדרך מיוחדת רק לאותו מקום נימא דאזיל לספר עם אחד מבני העיר ולא לעבוד ע"ז.

שאלה: האם יש איסור מחמר בבהמת הפקר או בבהמת חבירו.

שאלה: ירושלמי (פ"ב דע"ז ה"ג) איתא: "רבי יהודה בר טיטוס", וצ"ע הא לא מסקינן בשמות של רשעים.

שאלה: מה הדין אם הכניס לפה בריה כגון ענב ולעסו, ונזכר שנכנס לספק ברכה אחרונה עי"ז ולכך הוציא מעט מפיו והכניסו שוב לפיו, האם תיקן בזה ולא מקרי שאכל בריה.

שאלה: ילע"י בפת גדולה מאוד שאם תופסה בחלק אחד לא עולה עימה כל הפת מחמת כובדה אלא נשברת, האם מקרי שלם ללחם משנה.

שאלה: ע"ז ה: "בני כפויי טובה, דכתיב: האשה אשר נתתה עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל", צ"ב אמאי אמר כפויי לשון רבים, הרי מדבר על אדם הראשון והו"ל בני כפוי טובה.

יישר כח

אהרן אריה כהן

***

Answer

שלום רב

קבלתי שאילותיך, להלן התשובות

שאלה: ע"ז ה.
"והאמר ר"ל, מאי דכתיב: זה ספר תולדות אדם וגו' וכי ספר היה לו לאדם הראשון", וצ"ב מאי קשיא, הרי היה לו ספר, שידוע שכתב ספרא דצניעותא.

ת.
בזוהר נזכר שאדה"ר חיבר ספר כל שהוא, עי"ש פ' יתרו, ויש מקום גדול לומר דאין הכונה שהוא כתב אותו אלא שנכתב מפי השמועה והוא יסד עיקר הספר, ואם הזהר מפרש כן דלא באסמכתא בכוונת הפסוק שבקיה דע"כ פליג הזהר על הגמ', ומ"מ גם אם לדעת הגמ' אדה"ר חיבר ספר אינו מתיישב על לשון המקרא זה ספר תולדות אדם דכיון שכתוב 'זה' צריך להתיישב על דבר הכתוב בפרשה, והתולדות של אדם הם דברים שעיקרן כתוב בפרשה.

וביתר ביאור אפשר לומר דהקושי' אינה על המציאות שלא היה לאדה"ר ספר, אלא על כונת הפסוק זה ספר וגו' ואח"כ אינו מפרש אלא תולדותיו, וקאמר וכי זה הכונה שכל זה היה כתוב בספרו של אדה"ר, אבל יש בפירוש זה [האחרון] דוחק.

שאלה: איך מותר בזמנינו לעשר שמן זית הרי כיון שהפריש תרומה גדולה וקרא לה שם מיד טימא אותה בידו, ועבר על משמרת תרומותי.

ת.
בזמנינו בד"כ נטמא כבר קודם לכן, וכמעט לא יתכן שלא יהיה טמא כבר, ומחוייב לעשר גם שהיה טמא קודם לכן.
אבל אה"נ אם בשעת הפרשה היה טהור צריך ליזהר בכל זהירות שאפשר שהשמן לא יטמא עכשיו.

שאלה: ע"ז טו.
"גזירה משום שאלה ומשום שכירות.
שאלה קנייה", צ"ב מה ההו"א שֶׁשְּׁאֵלָה קנייה, הרי אם כך מדוע שאול בד' המינים ביום הראשון לא מהני, הרי שאלה קנייה.

ת.
הנה בסוכה ל ע"א משמע שאין הוכחה ברורה מהמשנה שם לפסול שאולה, ומה שהסוגי' שם ובשאר מקומות סוברת רק כמסקנת הגמ' כאן אינו תמיהה כ"כ.

ומ"ש במשנה סוכה מב ע"ב, ומלמדין אותם לומר כל מי שמגיע לולבי לידו הרי הוא לו במתנה, אפשר לומר לפי הס"ד דלא לאפוקי שאולה אתא אלא שלא תהיה גזולה אם מקפיד שלא ישתמשו בו אחרים, ומתנה יותר מתאים כאן מכיון שאין דעת הכהנים והמשתמשים להחזיר את הלולב לבעליו הקודמים.

אמנם שם מג ע"א איתא, ולקחתם שתהא לקיחה ביד כל אחד ואחד לכם משלכם להוציא את השאול ואת הגזול, ומבואר להדיא בברייתא זו דלא כדברי הגמ' כאן ויל"ע.

וראיתי בשיעורי א' מן האחרונים שכתב דאע"פ שיש קניני שאלה וגזילה מ"מ אינו מספיק לדין 'לכם', ויש לציין על דבריו דעל שכירות בית הנזכר בסוגי' כאן בע"ז כתוב ביתך, ואעפ"כ לפי הס"ד הו"א דלא תביא תועבה אל ביתך לא יהיה ביתו של הבעלים לענין זה רק של השוכר וי"ע.

שאלה: שם: "אלא ש"מ, שכירות לא קניא.
והשתא דאמרת שכירו' לא קניא, גזירה משום שכירות, וגזירה משום שאלה", וצ"ב עדיין קשיא שאלה דקנייה.

ת.
כל ההנחה שהגמ' הניחה בהוה אמינא ששאלה קונה היא על סמך ההנחה שגם שכירות קונה, אבל לאחר שהוכח ששכירות לא קונה גם שאלה לא קונה.
ובאמת שאלה היא קלה משכירות, שהיא ממש כמו השכירות אבל בלי נתינת מעות, ואין שום סיבה שאם עושה אותו המעשה בלי נתינת מעות יהיה קנין, ומה שחייב עי"ז באונסין מ"מ נראה שלא היה מסתבר להם שהחיוב באונסין יעשה את השואל להיות בעלים יותר ממה שעושה המעות שנותן השוכר, ולכך תמצא שרש"י לא פירש הטעם של חיוב אונסין רק בשואל אבל בשוכר הוה פשיטא ליה דאיכא טעמא רבה של נתינת מעות שהוא טעם גדול יותר וכנ"ל, וראה גם קה"י סי' י' אות א.

שאלה: שם: יא: רש"י ד"ה ואם - דרך מסלול זה הולך גם לעיר אחרת.
מותר - דהרואה אומר למקום אחר הולך.
וצ"ב אם תלינן לקולא, א"כ גם מתי באופן שהדרך מיוחדת רק לאותו מקום נימא דאזיל לספר עם אחד מבני העיר ולא לעבוד ע"ז.

ת.
אם דרים שם ישראל באמת תולים שבא לדבר איתם, וכמו שכתב הרשב"א ע"ז יב ע"ב שאם יש שם ישראלים מותר.
ובגדר כמה צריך שידורו שם עי' קיצור פסקי הרא"ש סי' ט' שלדעת י"א סגי בישראל א', והרא"ש סי' ט חלק ע"ז מהירושלמי אבל כתב הש"ך יו"ד סי' קמט סק"ד שאם יש שם קהילה מותר, ועכ"פ באמת תלינן לקולא, אבל בנכרים קשה לתלות לקולא, שהולך לדבר איתם על דברים מענינים אחרים ביום אידם, כיון שעיקר עיסוקם בשעה זו הוא בחג שלהם, ולהבדיל בחגי ישראל אם מאן דהו יבקר אצל ישראל ביום חג פשוט שהוא מעיסקי החג ומה ששייך לזה.

שאלה: האם יש איסור מחמר בבהמת הפקר או בבהמת חבירו.

ת.
יש בזה מחלוקת הפוסקים, עיין במאירי ובר"ן בע"ז שם ועוד, ועיין מנ"ח סוף מוסך השבת, קרן אורה יבמות ו ע"ב, אגלי טל חורש סי' יג, אבנ"ז סי' נז ס"ה, הר צבי או"ח ח"א קמו ד"ה עוד יש.

שאלה: ירושלמי (פ"ב דע"ז ה"ג) איתא: "רבי יהודה בר טיטוס", וצ"ע הא לא מסקינן בשמות של רשעים.

ת.
כן הק' הר"י ענגיל בירוש' תרומות פ"ח ה"ג, ואולי יש לתרץ שכבר היה צדיק אחר או כמה צדיקים בשם זה שקדמו לטיטוס הידוע, ועיין מה שהביא בספר דף על הדף יומא לח ע"ב מה שהביא מדברי המפרשים.

שאלה: מה הדין אם הכניס לפה בריה כגון ענב ולעסו, ונזכר שנכנס לספק ברכה אחרונה עי"ז ולכך הוציא מעט מפיו והכניסו שוב לפיו, האם תיקן בזה ולא מקרי שאכל בריה.

ת.
הנה יש מדעות הראשונים הסוברים דלדעת הבבלי אם הוציא הגרעין ואכל הזית אין בזה בריה, ומאידך אם הכניס לפיו הזית והוציא הגרעין אח"כ הוה ליה אכילה חשובה, ויש לדון לפ"ז אם דוקא שהוציא הגרעין או גם אם הוציא חלק מהפרי והחזירו, וכתב המאמ"ר [סי' רי סק"ד] דלדעת ראשונים אלו בדעת הירושלמי צריך לבלוע גם הגרעין להחשיבו בריה, ולפי דעה זו במקרה זה אין שום חשש בריה, [וראה ברכת ישראל [שלום, סי' ג' עמ' מ"ג] מה שהביא בזה].
אבל טפי מסתבר שגם אין להביא ראיה מדעתם בדעת הבבלי כנ"ל דהנה הגע עצמך אם הוציא חלק מהזית ולא אכל שוב א"כ ודאי שאין מצטרף לבריה, ואעפ"כ בגרעין לא גרע מבריה, ואם כן חוזרים אנו לסברא הפשוטה שאין מצטרף שוב אחר כך כיון שבשעה שהיה החתיכה מחוץ לפיו לא נחשב בריה וא"כ למה שיחזור ויהיה בריה כשיכניס לפיו, ויל"ע.

ובמ"ב ריש סי' ר"י נראה שנקט כדעות הראשונים דלהבבלי צריך לבלוע הגרעין, ורק אז נכנס לספק.
[ומאידך עי' שו"ת הר צבי ח"א סי' ק"י].

ויש לציין שיש מן הראשונים הסוברים דכדי להחשיבו כבריה סגי שיש לפניו פרי שלם, ולפי דעה זו אין הנידון כאן כלל.

שאלה: ילע"י בפת גדולה מאוד שאם תופסה בחלק אחד לא עולה עימה כל הפת מחמת כובדה אלא נשברת, האם מקרי שלם ללחם משנה.

ת.
כל הדין שי"א שבפת של המוציא צריך שיעלה עמו, וכ"ה להלכה באו"ח ר"ס קסז [אם כי כמדומה שאינו מוסכם בפוסקים, יעוי' בשו"ת שואל ומשיב מהדורה ד' ח"ג סי' ו' ד"ה ובזה מיושב, מש"כ בשם הר"ב], זה דוקא שיש ריעותא שהפת שבורה, אבל בלאו הכי שאין שום ריעותא לכאורה אין בזה חסרון.
וכן במשנה רפ"ג דמס' טבו"י שהוא מקור הדין של הפוסקים בענין זה לא נזכר אלא אם האוכל נפרס ומעורה במקצת דבזה יש חלוקי דינים אימתי נחשב חיבור ואימתי לא, אבל אם לא נפרס האוכל כלל לכאורה דבר פשוט שהוא חיבור וה"ה לעניננו.

שאלה: ע"ז ה: "בני כפויי טובה, דכתיב האשה אשר נתתה עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל", צ"ב אמאי אמר כפויי לשון רבים, הרי מדבר על אדם הראשון והו"ל בני כפוי טובה.

ת.
לפעמים לשון רבים הולך על יחיד וכן להיפך, וכשהדבר מפורש בעצמו ניחא, ר"ל כשהגמ' מסבירה כוונת דברי עצמה בתוך דבריה ניחא יותר.

הצלחה רבה

***

שאלה

רש"י ויקרא (יא, לח) וכי יתן מים על זרע - לאחר שנתלש, שאם תאמר יש הכשר במחובר, אין לך זרע שלא הוכשר: וצ"ב דיש לומר דלעולם יש הכשר במחובר אבל כיון ככתיב כי יתן ודרשי' כי יתן לדעתו, א"כ יש לך זרע שלא הוכשר.

יישר כח

אהרן אריה כהן

***

Answer

אינני עוסק בסוגי' זו כעת אמנם מה שנ"ל בזה לעת עתה הוא שלא יתכן שלא ישמח במים שכן כל זמן שלא גדל הפרי כל צרכו הבעלים שמחים ברטיבות הפרי שמסייע לו בגדילתו והשבחתו.

הצלחה רבה

***

!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9740!trpenRead less!trpst/trp-gettext!trpen

לכבוד הרב עקיבא משה סילבר שליט"א שלום וברכה שאלה: תהלים פרק קה (ל) שָׁרַץ אַרְצָם צְפַרְדְּעִים בְּחַדְרֵי מַלְכֵיהֶם, וצ"ב, וכי כמה מלכים היו, הרי היה רק פרעה מלך. שאלה: ידוע ששם משקה הוא רק בשבעה משקין, ושאר מי פירות מקרי זיעה בעלמא חוץ ...!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9739!trpenRead more!trpst/trp-gettext!trpen

לכבוד הרב עקיבא משה סילבר שליט"א

שלום וברכה

שאלה: תהלים פרק קה (ל) שָׁרַץ אַרְצָם צְפַרְדְּעִים בְּחַדְרֵי מַלְכֵיהֶם, וצ"ב, וכי כמה מלכים היו, הרי היה רק פרעה מלך.

שאלה: ידוע ששם משקה הוא רק בשבעה משקין, ושאר מי פירות מקרי זיעה בעלמא חוץ מיין ושמן.
וצ"ב, מקרא להדיא – "אשקך מיין הרקח מעסיס רימוני", דמילת אשקך קאי נמי על עסיס רימוני.

שאלה: מה הדין האומר על אחד משני אנשים לשון הרע, דהיינו שאומר שאחד מ-ב' אנשים אלו גנב וכד'.
האם מקרי לשון הרע, באופן שאי אפשר לברר מיהו מביניהם.

שאלה: מדוע לא מצינו שהתפלל אברהם אבינו ע"ה על בנים כמו שיצחק התפלל.

שאלה: מדוע חוששים דווקא לבשר שנתעלם מן העין, ולא בפירות וירקות שאולי החליפו אותם בפירות האסורים.

שאלה: תרומות פ"ו מ"ה: "אין משלמין מן הלקט ומן השכחה ומן הפאה ומן ההפקר", ופירש הר"ב ומן ההפקר – לאחר שזכה בו".
וצ"ב מה כוונתו במה שכתב "לאחר שזכה בו".

שאלה: מה הפשט במהרש"א בחידושי אגדות מסכת נדרים דף לב ע"א "גדולה מילה כו' שנאמר כי ע"פ הדברים האלה כרתי גו'.
ר"ל שכל מצות התורה תלוין במילה וכיון שעדיין לא נימול אינו בכלל מצות התורה ואדרבה אסור ללמוד תורה ולשמור שבת כדאמרי' פ"ד מיתות ודו"ק": מדוע כל זמן שלא מל – אסור ללמוד תורה ולשמור שבת.

שאלה: שולחן ערוך הלכות קריאת שמע סימן נח ס"א ומצווה מן המובחר לקוראה כוותיקין, וצ"ב הטעם – הרי זריזין הוי דאורייתא, וסמיכת גאולה לתפילה – לאו דאורייתא היא.

שאלה: ירושלמי שבת פרק א "תנא ר' יהושע אונייא תלמידי ב"ש עמדו להן מלמטה והיו הורגין בתלמידי ב"ה", מה הפשט בזה שהגיעו עד כדי שפיכות דמים.

שאלה: האם הותיקין המדקדקים שקראו ק"ש בנץ, קוראים ק"ש דשחרית ג"כ אחרי הנץ החמה, כדי לצאת דיעות הראשונים דס"ל דזמן ק"ש הוא דווקא אחר הנץ.

שאלה: איך האבן עזרא היה עני ומתאונן על מצבו, כידוע? האם לא נתן מעשר? והא "עשר בשביל שתתעשר".

שאלה: אמרינן: כל הקודם לארץ – קודם לברכה.
שמעתי מידידי דרך דרש, דהיינו: כל הקודם לארץ – שהוא ענו ושפל ברך – הוא קודם לברכה ממעל.
האם דרש זה אמיתי?

שאלה: בתרומות פז מ"ב, משמע שם בהר"ב, שכהנת שנישאת לפסולים – אפילו נתגרשה, אסורה לאכול בתרומה.
וצ"ב, מאי שנא מכהן שנשא פסולים, דכיוון שגרשן – חזר לאכול בתרומה.

שאלה: כהן שנשא גרושה, שדינו ככהן חלל שאסור בתרומה – האם זה מדאורייתא?

בברכת יישר כח גדול

אהרן אריה כהן

***

Answer

שלום וברכה

שאלה: תהלים פרק קה (ל) שָׁרַץ אַרְצָם צְפַרְדְּעִים בְּחַדְרֵי מַלְכֵיהֶם:וצ"ב, וכי כמה מלכים היו, הרי היה רק פרעה מלך.

תשובה: מצינו בכ"מ שהמשנה למלך קרוי מלך ג"כ.

שאלה: ידוע ששם משקה הוא רק בשבעה משקין, ושאר מי פירות מקרי זיעה בעלמא חוץ מיין ושמן.
וצ"ב, מקרא להדיא – "אשקך מיין הרקח מעסיס רימוני", דמילת אשקך קאי נמי על עסיס רימוני.

תשובה: אמנם משקה סתמא הוא מז' משקין אבל היכא שנאמר בפירוש משקה של פירות אי"ז סתירה, וכמו שאמרו בברכות ל"ה א' כרם זית אקרי כרם סתמא לא אקרי.

שאלה: מה הדין האומר על אחד משני אנשים לשון הרע, דהיינו שאומר שאחד מ-ב' אנשים אלו גנב וכד'.
האם מקרי לשון הרע, באופן שאי אפשר לברר מיהו מביניהם.

תשובה: לא ראיתי דבר ברור בזה, ואולי יש לחלק בין מקרים, ובמקרה שלך יותר מסתבר שלא להתיר.

שאלה: מדוע לא מצינו שהתפלל אברהם אבינו ע"ה על בנים כמו שיצחק התפלל.

תשובה: הכניס צרה לשרה.
ראה ב"ר עא ב.

שאלה: מדוע חוששים דווקא לבשר שנתעלם מן העין, ולא בפירות וירקות שאולי החליפו אותם בפירות האסורים.

תשובה: עיין ע"ז לט ב'.

שאלה: תרומות פ"ו מ"ה: "אין משלמין מן הלקט ומן השכחה ומן הפאה ומן ההפקר", ופירש הר"ב ומן ההפקר – לאחר שזכה בו".
וצ"ב מה כוונתו במה שכתב "לאחר שזכה בו".

תשובה: דאפילו לאחר שזכה בו וכבר איננו הפקר עכשיו גם כן אסור.

שאלה: מה הפשט במהרש"א בחידושי אגדות מסכת נדרים דף לב עמוד א "גדולה מילה כו' שנאמר כי ע"פ הדברים האלה כרתי גו'.
ר"ל שכל מצות התורה תלוין במילה וכיון שעדיין לא נימול אינו בכלל מצות התורה ואדרבה אסור ללמוד תורה ולשמור שבת כדאמרי' פ"ד מיתות ודו"ק": מדוע כל זמן שלא מל – אסור ללמוד תורה ולשמור שבת.

תשובה: אמנם נכון שאי' בזהר שלא ילמד לערל וכו', אבל המהרש"א בודאי אין כונתו לזה דפשוט וברור שמחוייב לשמור שבת, ומהרש"א התכוין למש"כ בפ' ד' מיתות על גוים שנקראו ערלים כדתנן בנדרים, שהם אסורין ללמוד תורה ולשמור שבת כמש"כ בסנהדרין שם, והכונה שהגרות הוא ע"י המילה, וקיצר בזה מאימת המלכות.
ולכן סיים 'ודוק'.

שאלה: שולחן ערוך הלכות קריאת שמע סימן נח ס"א ומצווה מן המובחר לקוראה כוותיקין, וצ"ב הטעם – הרי זריזין הוי דאורייתא, וסמיכת גאולה לתפילה – לאו דאורייתא היא.

תשובה: מבואר בתה"ד ועוד פוסקים דכל היכא שאפשר לעשות המצוה בהידור יותר אחר כך אין בזה זריזין מקדימין.
וראה עוד בסו"ס לבושי צדקה.

שאלה: ירושלמי שבת פרק א "תנא ר' יהושע אונייא תלמידי ב"ש עמדו להן מלמטה והיו הורגין בתלמידי ב"ה", מה הפשט בזה שהגיעו עד כדי שפיכות דמים.

תשובה: שמעתי פעם מידידי ר' ראובן כהן דבר נכון שבאמת הת"ח תלמידי ב"ש שמימיהן אנו שותין הם בודאי לא הרגו ומי שהרג היה בני החצרות התלמידים שלא היה להם ירא"ש, ואנשי המחלוקת הנדבקין לתלמידי חכמים, ויש להוסיף דבאמת בסוף זמן בית שני היה רפיון באיסור רציחה, כמבואר בגמ' רפ"ב דיומא ובמתני' סוף סוטה ובאריכות בספר יוסיפון והדברים ברורים.

שאלה: האם הותיקין המדקדקים שקראו ק"ש בנץ, קוראים ק"ש דשחרית ג"כ אחרי הנץ החמה, כדי לצאת דיעות הראשונים דס"ל דזמן ק"ש הוא דווקא אחר הנץ.

תשובה: קי"ל כעיקר כמו הדעות שסוברין שק"ש קודם הנץ, כמו שפסק בשו"ע, אבל העיר הגר"ש דבליצקי שמ"מ אם עושה כהנה"ח הנראה מרויח שעכ"פ לפי הצד שהנה"ח המישורי הוא האמת מרויח בזה דעות ראשונים הללו, משא"כ אם נוהג כהמישורי אינו מרויח להצד שהנראה הוא האמת.

שאלה: איך האבן עזרא היה עני ומתאונן על מצבו, כידוע? האם לא נתן מעשר? והא "עשר בשביל שתתעשר".

תשובה: איתא בתנא דבי אליהו כל ת"ח שעוסק בתורה ואינו מתפרנס הרבה סימן יפה לו שאינו מתעשר כדי שלא להבטל מן התורה עי"ז.
וגם בעשירות יש עשירות דתורה, ועיין קידושין מט ע"ב, ומרן הקה"י אמר שהעשירות שהובטחו על הסנדקאות הוא זכה לזה בספרים, ומרן הגרח"ק אמר שזכה לזה בצאצאיו.

שאלה: אמרינן: כל הקודם לארץ – קודם לברכה.
שמעתי מידידי דרך דרש, דהיינו: כל הקודם לארץ – שהוא ענו ושפל ברך – הוא קודם לברכה ממעל.
האם דרש זה אמיתי?

תשובה: כדי לפרש כך במאמר הלזה היה צריך שיהיה דחק בפירוש האמיתי כדי שנצטרך לפרש כן, אמנם הדבר הוא נכון, וכן הוא אומר בקשו את ה' כל ענוי ארץ.

שאלה: בתרומות פז מ"ב, משמע שם בהר"ב, שכהנת שנישאת לפסולים – אפילו נתגרשה, אסורה לאכול בתרומה.
וצ"ב, מאי שנא מכהן שנשא פסולים, דכיוון שגרשן – חזר לאכול בתרומה.

תשובה: אי' בסוטה כ"ג ע"ב, כהנת מתחללת, כהן אין מתחלל.
מנלן, דאמר קרא ולא יחלל זרעו בעמיו, זרעו מתחלל והוא אינו מתחלל.

שאלה: כהן שנשא גרושה, שדינו ככהן חלל שאסור בתרומה – האם זה מדאורייתא?

תשובה: הנני להביא ממש"כ הגר"י זילברשטין שליט"א בחשוקי חמד בכורות מה ע"ב, כתב השו"ע (סימן קכח סעיף מ) כהן שנשא גרושה לא ישא את כפיו, וכתב במג"א (ס"ק נד) שהוא פסול מדרבנן שחכמים קנסוהו שלא יעלה לדוכן, וכן כתב בשו"ע הרב (סנ"ג) וכן כתב במשנ"ב (ס"ק קמז) שפסול מדרבנן לכל דבר שבכהונה.

אמנם בחת"ס (ח"ו סימן יב) כתב שמתחילה אמרתי דפשיטא יותר מביעא בכותחא שהנושא נשים בעבירה דפסול לעבודה איננו אלא קנס מדרבנן, דהיכי רמיזא בתורה למיפסליה, אך שבתי וראיתי שבשו"ת הרא"ם (סימן נט) כתב שהוא פסול מדאורייתא לכל קדושת כהונה מדכתיב וקדשתו ודרשינן ביבמות (דף פח ע"ב) 'וקדשתו' דפנו [הכהו] וקדשהו על כרחו ופרש"י שאם נשא נשים האסורים לו יכפנו בי"ד להוציא, ש"מ מלשון זה כל זמן שלא כפוהו אינו מקודש מן התורה.
וראה מה שכתב בזה הגרי"ש אלישיב בהסכמתו לספר 'בן לאשרי' (הוברמן, ח"ב), ע"כ מהחשוקי חמד, וראה שם עוד בזה.

***

!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9740!trpenRead less!trpst/trp-gettext!trpen

שאלה בס"ד לכבוד הגאון האדיר והנפלא, בלעה"ר כל רז לא אניס ליה כש"ת מו"ה רבי עקיבא משה סילבר שליט"א נעימות בימינכם נצח, וכט"ס, בחמלת ה' עלי חקרתי כמה שאלות, ואשמח לקבל תשובותיו הנפלאות בס"ד. א) למה דייקא חרובין ותמרים היה במערת רשב"י, ...!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9739!trpenRead more!trpst/trp-gettext!trpen

שאלה

בס"ד לכבוד הגאון האדיר והנפלא, בלעה"ר כל רז לא אניס ליה כש"ת מו"ה רבי עקיבא משה סילבר שליט"א

נעימות בימינכם נצח, וכט"ס,

בחמלת ה' עלי חקרתי כמה שאלות, ואשמח לקבל תשובותיו הנפלאות בס"ד.

א) למה דייקא חרובין ותמרים היה במערת רשב"י, ולא תפוחי אדמה, וכדומה.

ב) למה לא שרף רשב"י את מלכות רומי לפני שנכנס למערה.

ג) מה עדיף, האם לומר לשם יחוד לפני ספירת העומר, או להספיק לספור בציבור.

ד) אדם שהבטיח לבחור כובע מתנה לבר מצוה, וכעת יש הנחה בחנות מסויימת, ההפרש למי.

ה) מה שגוזזים אצל רשב"י השערות, האם מספיק חלק מהשערות והשאר אפשר בבית, או שעדיף כל השערות לגזוז במירון.

ו) כהן שנמצא בגליל ונוהג שלא נושא כפיו, האם יש עניין שילך למנין אחר לשמוע ברכת כהנים.

ז) כהן בעל מום שלא נושא כפיו, או זקן, האם יש עניין שילך לשמוע ברכת כהנים.

ח) חולה שמתנגד להוספת שם, האם חל השם שהוסיפו לו.

ט) המתפלל על חבירו הוא נענה תחילה, האם דוקא בעניין אחד, או אפילו שצריך עניין אחר לגמרי.

י) במירון השנה הסתפקתי, מה עדיף לכהן האם לעבור דרך שיש שם חשש של צניעות, או דרך שיש שם חשש טומאה.

יא) ליווה פצוע בתאונה ל"ע לרכב אבלונס, ונודע אח"כ שמת כבר בתאונה, האם קיים מצוות לוויית המת.

יב) כהן שהוצרך לנקביו סמוך לשמו"ע של לחש, ועתה יש לו ב' אפשריות, או ללבוש תפילין ויתפלל שמו"ע עם תפילין, אבל לא יספיק ברכת כהנים, או להתפלל שמו"ע בלי תפילין, ויספיק ברכת כהנים, מה עדיף.

יג) אמור אל הכהנים בני אהרן, התחיל בלשון רבים, וסיים בלשון יחיד, לנפש לא יטמא בעמיו וכו'.

יד) מתפלל בחדר סמוך לביהכ"נ שמו"ע עם הציבור, האם יש עניין שישאיר הדלת פתוחה קצת.

טו) שילם למוסדות ציקים מראש על ההסעה לבנו, ושוב המשטרה פשטה על המשרד מחשש לגניבות, והחרימה הציקים לעצמה, האם מותר לו לבטל הציקים, ואם צריך לשלם שוב עבור ההסעות.

טז) התאבד ל"ע, כי בא לו נסיון עצום של עבירה, ולא שהכריחו אותו, אלא יצרו תקפו לעבירה, האם זה בכלל מאבד עצמו לדעת.

יז) סירס עצמו ח"ו, בגלל שהיה לו נסיונות של עבירה, האם עבר איסור, והאם יש לו שכר מה שלא חוטא אח"כ.

יח) סימא עצמו ח"ו בגלל נסיון של עבירה, האם יש לו שכר אח"כ מה שלא חוטא, או שהתבטל הבחירה.

יט) לקח כדורים שיצרו לא יתקיף אותו בנסיונות, האם יש שכר מה שלא חוטא, או שהבטל הבחירה.

כ) כיבה חשמל בשירותים בבית הכנסת ביום, כדי לחסוך בחשמל לבית הכנסת, ובא אדם והדליקו שוב, וכידוע שברגע שמדליקים, צורך יותר חשמל, האם חייב בנזק זה לבית הכנסת.

כא) אינו יכול ליטול ידיו לברכת כהנים משום פצעים וכדומה, האם יש עניין שיניח על היד שקית או כפפה, או שלא יניח כלום.

כב) בחור מצוה האם חוזר לו עבירותיו, שהיה לו אצל אביו, עד הבר מצוה.

כג) ביצה קלופה שמניח בצאנט מלמעלה, האם יש חשש גילוי.

כד) יש נוהגים לבשל ג' ביצים ביחד, משום דם, האם כשכבר בישלם קודם, ומניחם בצאנט, צריך שיהיה ג"כ דוקא שלש, ולא פחות.

כה) "את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני ה'", פסוק זה נכפל בתורה פעמיים, א', בפרשת קדושים (יט ל), ב', בסוף פרשת בהר.
וצ"ב.

כו) אכל מזונות וירקות, ובירך על המחיה על המזונות, האם זה היסח הדעת גם על הירקות.

כז) אדם שספר ספירת העומר בלילה, האם מותר לו לספור בבוקר שוב לפני ברכת התורה.

כח) ראיתי רכב שפגע וברח, האם מותר להסגירו למשטרה.

כט) אמר בטעות ברכת המפיל, אם מותר לו לאכול או לדבר, ויל"ע באופן זה אם נזכר שלא התפלל מעריב.

ל) באופן שחלץ לפני שמו"ע התפילין, מפני שיצא לצרכיו, וכדומה, האם יכול ללבוש לשמו"ע תפילין ר"ת.

לא) קיבל להתפלל ארבעים יום, האם יכול במקום שבת להתפלל במוצאי שבת.

לב) העניין לכתוב במכתבים הספירה, האם סגי שכותב" כגון, "תפארת שבנצח",

לג) אם אמר בלילה רק "תפארת שבנצח" ששייך ליום זה, ולא ספר, האם יצא בדיעבד, שיוכל להמשיך לספור בברכה.

לד) אם חבירו שואל לו מה הספירה, ועדיין לא ספר, האם יכול לומר לכתחילה, היום [למשל] "תפארת שבנצח".

לה) אם נוסע בלילה למירון, או לחיפה שיש דרך ארוכה, וחושש שלא ירדם, האם מותר לו לעשן גם לפוסקים שאסרו העישון מפני שמזיק.

לו) מה עדיף, האם להתפלל בציבור, או להתפלל בדמעות ביחידות.

לז) כתיב (ויקרא כה, נא-נב) "אם עוד רבות בשנים" וכו', "ואם מעט נשאר בשנים" וכו', לכאורה הול"ל "ואם עוד מעט בשנים", דומיא דרישא.

לח) הציבור ספרו העומר, ואומרים עלינו, והוא עדיין לא ספר, האם יאמר בציבור עלינו ואח"כ יספור יחידי, או שיספור בשעה שהציבור אומרים עלינו, ואולי נחשב כסופר בציבור.

לט) הקונה חידוש מחבירו, האם שפתותיו דובבות בקבר על חידוש זה.
או רק לבעל המחדש, או לשניהם.

מ) המחדש שאלה בהלכה, האם שפתותיו דובבות על השאלה, או רק על תשובות, וחדושי תורה, שפתותיו דובבות.

מא) האם ראוי לצום בל"ג בעומר.

מב) האם יש עניין לקבוע מקום לתפילתו בשני מקומות, או שיש ענין לקבוע רק במקום אחד, וכשלא יכול להתפלל שם, יתפלל היכן שירצה.

מג) ראיתי פעם מנהג שלא לחלוץ התפילין של רש"י ולהשאירן גלוי כשמניח תפילין ר"ת.
ושאלתי, אם רוצה לאורר התפילין של רש"י מזיעה, האם יכול כן לעשות כך, ויניח תפילין של ר"ת אע"פ שיש ממולו התפילין של רש"י פתוחות.

מד) האם מותר לשבת במקומו של אביו בבית הכנסת, כשאביו נמצא בחו"ל, כדי לשמור על מקומו של אביו שלא ישתקע שם אדם אחר.

מה) שמע מהחזן "ביום" שאומר הספירה, והוא לא אמר לא בלילה ולא ביום, האם יכול להמשיך לספור בברכה.

מו) אוכל שועית בשבת, האם מותר לו להוציא מהשועית הקליפה הדקה, ולאוכלו, או שזה בורר.

מז) יש תיקון מהקדמונים לשבת ליד דבורים וכדומה, כדי שיעקצו אותו, וזה תיקון על העבירות.
ושמעתי שיש היום מקום שיש דגים שאוכלים בכפות הרגלים את כל הפצעים וכדומה, ושאלתי, מי שעושה כן, האם יכול לכוון גם על רפואת הרגל מהפצעים, וגם על תיקונים.

מח) במ"ב (סימן קכ"ח ס"ק כ"ד) כתב שכל כהן ישמור ידיו משעת נטילתו שחרית עד שנוטל לברכת כהנים, שלא יפול בספק ברכה, ע"ש.
ולמה לא יוכל ליטול ידיו חצי שעה לפני ברכת כהנים, ואח"כ ישמור ידיו חצי שעה, וכשנוטל לברכת כהנים לא יפול בספק ברכה.
ולא יצטרך לשמור ידיו מהבוקר.

מט) אדם שאכל מאכלות אסורות, האם כדאי שיחליף דמו עם דם של צדיק, שיתרום לו כמה מנות דם, כדי שלא יטמטם לו הדם מה שאכל מאכלות אסורות.

נ) האיך אפשר לחולה שאין בו סכנה, לקחת מנה דם בבית חולים, הרי אולי זה מאדם רשע שאכל מאכלות אסורות, ובלוע בדמו מאכלות אסורות שמטמטם לבו של אדם.

נא) אם אני יגיד לכם בטלפון בערב שבועות שיש לי מ"ט שאלות כנגד מ"ט ימי הספירה, האם אני יוכל אח"כ לספור בברכה "היום תשעה וארבעים יום" וכו', או לא,

מצפה מאד לתשובות הנפלאות כדרככם הבהירה, וזה חלקי מכל עמלי, ושכמ"ה, ואלפי תודות, וכט"ס.

בברכת כהנים באהבה רבה ובאהבת עולם כעתירת גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך",

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים בס"ד

 

Answer

בע"ה י"ג סיון תשע"ח מודיעין עילית

לכבוד החכם המפורסם כמוהר"ר רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

שלו' רב

בדיק לן מר בכמה שאלות ותשובות, וכו'.

והנני להציג שאלותיכם כאו"א מהם כמות שהם, ולאחמ"כ מה שהיה לי להוסיף על דבריכם בס"ד.

א) למה דייקא חרובין ותמרים היה במערת רשב"י, ולא תפוחי אדמה, וכדומה.

ת.
יעוי' בפסיקתא דאי' שם צריכין ישראל לחרובין עבדין תתובא, כדכתיב חרב תאוכלו (ישעיהו א, כ) חרובין תאוכלו, כלומר שכדי שיעשה האדם תשובה צריך לאכול חרובין, שהוא מדרך סיגופין של תשובה, וכידוע שיש סיגופים של רשעים החוזרים בתשובה, ומאידך גיסא יש סיגופין שמסגף הצדיק עצמו להזדכך טפי, והנה מאחר שרשב"י היה מזכך עצמו במערה, כדקאמר אוי לא אם לא ראיתוני בכך וכו', ואמרו עוד בב"מ שלא יכל נכדו ליכנס אצל רשב"י ור"א בנו לפי שלא היה בצער מערה, פירוש שלא היה בזיכוך זה, והנה בודאי שזיכוך של רשב"י אינו זיכוך הנצרך לנו שלנו יש לתקן דברים קודם לכן, ורשב"י היה צריך לתקן דברים הדקים לזכך עצמו, אבל הסיגופים שנסתגף בזה היו רבים.
ואמרו חז"ל בתנדב"א כל ת"ח שעוסק בתלמודו ואינו מתפרנס הרבה סימן יפה לו, והפליגו חז"ל במעלת המקיים את התורה מתוך הדחק, וזו היתה מעלת ר"ש.

ואפשר עוד דמה שהיה עליו לתקן היה על מה שדיבר כנגד הרומיים וגרם בזה סכנה לעצמו ואולי עורר חמתם מלבד זה, עי' מה שאביא מהמהרש"א לקמן בעצם ענין הלזה, אם כי הוא סמך על אנשים ששם שלא יגלו הדבר, וכמו שלבסוף הקפיד על יהודה בן גרים ועשאו גל של עצמות, אבל מתחילה היה מחזיק ממנו שהוא אדם של צורה ואדם גדול כמבואר במו"ק דף ט' עי"ש, ומסתמא סמך שלא יגלה.

[ויהודה בן גרים עצמו ג"כ לא סיפר אלא כדי ללמד מעשה רב ושיחת תלמידי חכמים, ולא חשב שיגיע לקיסר, ור"ש לא אמר שעכשיו כבר אינו אדם של צורה, אלא רק הקפיד עליו על מה שעשה].

ב) למה לא שרף רשב"י את מלכות רומי לפני שנכנס למערה.

ת.
כוונת כת"ר למה לא שרפם בהבל פיו, מאחר שהיה יכול לגזור והקב"ה מקיים גזירתו, כדכתיב ותגזר אומר ויקם לך וגו' [איוב כב, כח], [עיין תענית כב ע"א], וכמו שעשה ליהודה בן גרים גופי' כנ"ל, אבל באמת טובת ישראל האמתית כתהליך ההשתלשלות לתיקונם השלם הוא דוקא שלא לישא ראש בפני הרומאים בעוה"ז, ולא להלחם בהם ולהחריבם, יעוי' במהרש"א בגיטין פ' הניזקין מ"ש על מלחמתן של הנהו בריוני עם הרומאים, ומשם תדרשנו, ומה לי דרך מלחמה בזרוע ומה לי דרך רדיפת צדיק או דרך שמות הקדושים, מאחר שרצון ה' שיהיו ישראל משועבדים תחתיהם.

ויעוי' עוד בפ"ק דברכות ובפ"ק דע"א גבי הא דקאמר גם ענוש לצדיק לא טוב (משלי יז, כו), ועי"ש בתוס' דלאו אורחא דמילתא למיעבד הכי, וה"ה לעניננו.

ויש לידע עוד דכמה פעמים שאין רשות לצדיק לגזור כשהגיעה שעתו, עיין במדרש פטירת אהרן, הובא במדרש פתרון תורה פרשת חוקת, ועיין פטירת משה הובא בהנ"ל פ' וילך, ובדב"ר פ' ברכה, ועיין בתנחומא ישן פ' ואתחנן, ועוד במה שאמרו עה"פ ואין שלטון ביום המות (קהלת ח, ח), וכן בענין החצוצרות עה"פ הקהילו אלי (דברים לא, כח) השתמשו חז"ל בביאור דבר זה בפסוק ואין שלטון ביום המות, ואע"ג דבהא מיירי בסמוך למיתה מ"מ הכל מאותו השורש המפורש במדרש פטירת אהרן הנ"ל שכיון שהגיעה שעתו של אדם אין חכמתו עומדת לו וכו', וכמו כן הכל היה כאן לטובת ר"ש כמפורש בגמ' דשבת שהיה ר"ש שמח מזה אח"כ.

ג) מה עדיף, האם לומר לשם יחוד לפני ספירת העומר, או להספיק לספור בציבור.

ת.
עצם החשיבות שיש באמירת דבר זה ידוע, וכן אדונינו הגר"א כתב הסכמה לסידור אור השנים שהוא סידור שחידש הלשם ייחוד על הרבה מצוות, והוא גופי' ז"ל הזכיר ענין זה להדיא בא' ספריו ג"כ, ועייין מ"ש החיד"א [פני דוד דברים ג] וז"ל, ואפשר לרמוז כי כל התורה והמצוה הכל הוא ליחד קב"ה ושכינתיה בדחילו ורחימו וכאשר שגור בפי יראי ה' בטרם לימודם או עשית המצוה יאמר נא ישראל לשם יחוד קבה"ו בדחילו ורחימו וכו' ע"כ.

אמנם יתכן לומר דהכל לפי הענין, ולדוגמא מי שתורתו אומנותו דמעיקרא דדינא פטור מן התפילה, ועי' מ"ש הראשונים על הפיוטים דאל יפרוש מן הציבור, כדי שלא יזלזלו וכו', א"כ בודאי שאינו צריך לחדש עוד תפילות ובקשות, וכמו"כ לאידך גיסא מי שיאמר הלשם ייחוד רק משום מלומדה, ואינו מבין בזה כלום, ולבו רחק ממני, יש לעיין את רמת התועלת שיש באדם זה עם אמירה זו, אם כי בשאלה זו לא נכנסנו לפרטים אלו, דמיירי בסתם אדם שיש ודאי תועלת לומר לשם ייחוד.

[ואין אנו נכנסים לשאלה הידועה בענין טעות הייחוד של מקצצי בנטיעות שיחשבו שיש איזה פירוד, אלא שאומר לשם ייחוד ומכוין שכל דבריו על דעת חז"ל ואינו מהרהר שיש איזה צד פירוד שצריך לייחד זאת, ועיין בתשוה"נ ח"א סי' קכב מה שדן בדברי הנוב"י, וכמו"כ אין אנו נכנסים לשאלה על מה שאומר כמו שכתוב בתורה, וכבר דנו בזה, עיין תשובות והנהגות, אור לציון, והלכות חג בחג מה שהובא בשם הגאב"ד דקלויזנבורג זצ"ל, ונניח שאומר כפי הנוסח ההגון לכו"ע].

ובעצם השאלה אם עדיף ספירה בציבור או ביחיד עם אמירת לשם ייחוד, הנה אם מדובר שאמירת הלשם ייחוד גורמת לו לכוון בספירה, א"כ יתכן שיש לדון שאלה אחרת, אם עדיף כונה בספירה או ספירה בציבור, ויש מקום לומר דהעיקר הוא כוונת הלב בעשיית המצוה, אבל אם מכוין בשוה עם ובלי האמירה, והנידון הוא רק על עצם האמירה גופה, א"כ לכאורה בציבור עדיף שיש בזה חשיבות ברורה מעיקר הדין, ויש הרבה מגדולי ישראל שלא הקפידו באמירת לשם ייחוד וכך היה המנהג בימי עולם ובשנים קדמוניות, משא"כ אמירת סה"ע בציבור הוא קבוע בכל מקום ומעתים קדומים.

וראיתי בתשובות והנהגות [ח"ב סי' רמ"ח] בשם הנהגות החזו"א שנרשמו ע"י הגר"ח קניבסקי שליט"א שהתיר לספור ספירה עם הציבור לפני ק"ש וברכותיה, ועיין בתשובות והנהגות שם לעיל מינה מש"כ אבל עיקר ספירה בציבור לא מצינו ליה שורש, רק בקיצור של"ה וביושו"ה ש"ט פ"ח מבואר שיש בזה ענין, אבל לא מצינו דאלים לדחות דין תדיר ואינו תדיר עכ"ל התשוה"נ.
ועיי"ש מה שהאריך בנידון שם ומה שהכריע בזה.
אמנם לענינינו יש לדון כנ"ל.
[ובעיקר טענה הנ"ל עיין מה שהביא תשובת הגרח"ק ע"ז בספר ספירת העומר פ"ג הערה יט, ובגוף שאלה זו יש פלוגתא ולא באתי לדון בזה כאן].

ויש להעיר על מה שנתן מקור זה לספה"ע בציבור, דהא באליהו זוטא [סי' תפט סקט"ו] ראיתי שהביא ג"כ ענין ספירה בציבור.
ומקורו מדברי השל"ה [פסחים נר מצוה ד"ה בחו"ל אות סד], שכתב וז"ל, בחוצה לארץ, במדינות פולין ופיהם וכל המלכות ובאשכנז, שנוהגין להתפלל ערבית הן עוד היום גדול, מכל מקום חדשים מקרוב באו, ויש חברותא קדושה המתחברים להתפלל ערבית בשעתו, כמו שראיתי בעיר ואם בישראל ב'פראג'.
אשרי מי שמתחבר להם, כי חביבה מצוה בשעתה (פסחים סח ב), מכל מקום אף אם לא אפשר בכל ימות השנה, ראוי למי שיש התעוררות בלבו להתחבר להם בימי הספירה, כי אז מצוה גוררת מצוה, קריאת שמע בזמנה, וגם ספירת העומר בצבור עכ"ל השל"ה.
והביאו גם הח"י סי' תפט סקט"ז.
ועיין מש"כ בארחות יושר ערך תפילה שכל הדברים הנאמרין בציבור יש מעלה לאומרם בציבור ולא ביחיד.

ומ"מ לפי השמועה בשם הגרשז"א שיובאה להלן א"כ בדרך כלל אין שאלה זו.

ד) אדם שהבטיח לבחור כובע מתנה לבר מצוה, וכעת יש הנחה בחנות מסויימת, ההפרש למי.

ת.
לא הבנתי אם מזכה לו את הכובע לאחר הקניה מה יכול הבחור לתבוע, דהרי כובע הבטיח לו וכובע נתן לו, וגם אם יש הנחה לכאורה יכול לומר רצוני לקנות לך דוקא כאן, ואטו אם היה מזיק לו כובע ואותו כובע נכנס למבצע, וכי היה יכול הבחור לטעון שאינו רוצה כובע כזה כמו שהזיק לו במבצע, שרוצה שיקנה לו דוקא בחנות רגילה ששם הוא ביוקר, [ומיירינן שהשער עצמו לא נשתנה רק שיש הנחה בחנות פלונית, שאילו אם השער השתנה יש בזה סוגיות בפנ"ע ואינו שייך לכאן], דמ"ש בב"ק ר"פ החובל אסיא דמגן מגן שוי לא נאמר אלא על רפואה שהיא חכמה ואינה מלאכה אבל אם נותן לחבירו מוצר שאף מיוצר באותו המפעל [שהיה יכול ליתן לו משם בלאו הכי] מאי אכפת לן מהיכן קיבל המוצר, ויעוי' בפסדר"כ דאיתא שם שלעתיד לבוא אם יהיה דין בין אנשים יהיו עולים לירושלים, ויהיו רואין בגבול ירושלים אבני חפץ כדכתיב וכל גבולך לאבני חפץ (ישעיהו נד, יב), ויהיה נוטל משם אבני חפץ קצת ונותן לחבירו ושואל לו האם יותר מזה אני חייב לך, והוא אומר לו אף לו כמו זה, וזהו השם גבולך שלום (תהלים קמז, יד).
And that's it.

והנה כל דין הבטחה גם במתנה מועטת שעליו לתת את מה שהבטיח אינו אלא דין של תרעומת ומחוסר אמנה, עי' שו"ע חו"מ סי' רד, והנה גם בדין מחוסר אמנה של בעל מלאכה שאומר לו שיקח אותו לפעולה ואינו לוקח אותו ג"כ אם מצא בזולא הוא מחלוקת הפוסקים אם יש בזה מחוסר אמנה, וכמדומני שבשבט הלוי כתב דקי"ל כהמקילין בזה [וצריך לבדוק הענין כי אינני זוכר ד"ז בבירור], וא"כ כאן לית ביה מששא של מחוסר אמנה, ודין תביעה אין כאן כלל מצד דיני ממונות כמפורש בגמ' דשבועות מלבד שו"ע חו"מ הנ"ל.
וגם אם שם קי"ל כהמחמירים מ"מ כאן יש לומר באומדנא שמי שהבטיח מתנה ומצא בזול אין לו שום כוונה שיפצה חבירו בהפרש של המחיר במה שהוזל, ולכן דעתינו יותר נוטה להקל בדבר זה ולמעשה ישאלו חכם.

ה) מה שגוזזים אצל רשב"י השערות, האם מספיק חלק מהשערות והשאר אפשר בבית, או שעדיף כל השערות לגזוז במירון.

ת.
באמת איני ראוי לדון בדברים כאלו, אבל אציין דלכאורה יש תועלת לגזוז כל כמות השערות, לפי המבואר בשו"ת אפרקסתא דעניא שהוא מטעם סילוק הדינים, וממילא אין טעם לומר שאין מעלה לגלח הכל.
וז"ל [ח"א סימן קסא], ולו"מ י"ל עוד טעם שייכות גזיזת השערות בל"ג בעומר, עפמ"ש בס' הכונות דבל"ג בעומר הוא זמן סילוק או המתקת הדינים ע"ש, והשערות הם מסטרא דדינא, ועי' זוה"ק [בהעלתך דף קנ"א ע"ב ד"ה קח את הלוים], לכן גוזזין השערות בו ביום ורחמים גוברים ע"כ.

וכן משמע ממנהג האר"י שעשה שם משתה אחר הגילוח שגילח כל ראשו שם, אם כי אין הכרח שהוא בדוקא כן, וז"ל, מהרח"ו בשער הכוונות (דף פז ע"א), והמנהג שנהגו ישראל ללכת בל"ג בעומר על קברי רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו הקבורים במירון, ואוכלים ושותים ושמחים שם, ראיתי למורי האר"י ז"ל שהלך לשם בל"ג בעומר הוא וכל אנשי ביתו וישב שם שלשה ימים.
וזה היה בפעם הראשונה שבא ממצרים, אבל אינני יודע אם אז היה בקי ויודע בחכמה הנפלאה שהשיג אחר כך.
והרב רבי יונתן סאגיש העיד לי שקודם שהלכתי ללמוד אצל מורי ז"ל, הוליך רבינו האר"י ז"ל את בנו הקטן לשם עם כל אנשי ביתו, ושם גילחו את ראשו כמנהג הידוע, ועשה שם יום משתה ושמחה וכו', וכתבתי כל זה להורות כי יש שורש במנהג הנ"ל ע"כ.

[ומה שיש רגילין ליקח הקטן אצל צדיק שיגלח השערות, ראיתי להגרח"ק שליט"א שנוהג לגלח כל השערות, ואין הכונה עד היסוד בלא להשאיר השער מתחת, אלא שאת בלוריתו של הילד שהוא כולל כל שערותיו מאחוריו הוא נוהג לגזוז כל מספר שערותיו, [ומדברי תלמידו שם הי' נשמע בבירור שנוהג כך דווקא ולא באקראי, אלא דלא כל מה שנאמר בפה מעלין ע"ג כתב], וי"ל טעמו בדרך אפשר שאם יספר רק מעט באק מצדדי השערות הרי הוא משאיר בלורית, והאיסור העיקרי הוא על עושה המעשה כמבואר בפ"ג דמכות לענין גילוח הראש, ולכן חושש שלא לגזוז ולהשאיר הבלורית הנז'].

ו) כהן שנמצא בגליל ונוהג שלא נושא כפיו, האם יש עניין שילך למנין אחר לשמוע ברכת כהנים.

ת.
הנה זה ברור דמאחר וקיימא לן לעיקר הדין שצריך לישא כפיו, עיין משנ"ב [סי' קכח ס"ק קסד בשם הפוסקים], א"כ לא נימא ליה להשאר בבהכנ"ס שנושאין בה כפים ולא לישא כפיו, דבאופן זה אליבא דהלכתא לכאורה הוה ליה כמבטל מצוות עשה, עיין פרי מגדים [משבצות זהב סוף סי' קכח ד"ה וכהן].

ואם יעמוד מאחורי המחיצה להתברך כעצה שיובא להלן לגבי זקן ובעל מום, היה מקום לומר דהוא תרתי דסתרי, אמנם בזה נראה דאין תרתי דסתרי שהרי לא מצינו שתקנו חכמים להדיא שלא לישא כפיו אז דנימא שלבני גליל חשיב שנושא כפיו שלא כדין.

אם כי באמת יל"ע לגבי הנוהגים שלא כחזו"א בתענית ומתפללין במקום שנוהגין כהחזו"א, דהרי לדידהו הכהנים הנושאין כפיהן נושאין שלא כדין, אמנם גם בזה דעתינו נוטה דלא מסתבר שיש בזה תרתי דסתרי מאחר ומדאורייתא אין דין נשיאת כפים דוקא באופן זה ומה שחכמים תקנו מ"מ הרי מכוין לישא כפיו [עיין ביה"ל ריש סי' קכח ד"ה דזר בסוף הדיבור ודוק], ואפילו איסורא ליכא כיון שעושה על דעת רבו והרי הכל דרבנן [וידוע גם דעת הנה"מ על שוגג בדרבנן וכאן אפשר דא"צ לזה], סוף דבר יש מקום גדול לומר מעיקר הדין שאין כאן תרתי דסתרי גם באופן זה.

ז) כהן בעל מום שלא נושא כפיו, או זקן, האם יש עניין שילך לשמוע ברכת כהנים.

ת.
בעצם הנידון אם שייך שיתברך נראה דהוא בכלל הברכה גם כן, דלא גרע מכלל שאר ישראל דמאי גריעותיה, וכן מבואר מדברי הפוסקים גבי בהכנ"ס שכולה כהנים, עיין שו"ע [סי' קכח סכ"ו ומ"ב שם סוף ס"ק קא].

אמנם זקן שאינו נושא כפיו מחמת שהוא חלש אינו עומד בתוך ביהכנ"ס, כמבואר בשו"ע או"ח סי' קכ"ח ובמשנ"ב שם ס"ק י"ב, בזה עצתו אם רוצה להתברך שיוכל לעמוד מעבר למחיצה המערבית של בהכנ"ס, דבכה"ג מחד אין חשש מראית העין כיון שאינו עומד בתוך בהכנ"ס, ומאידך לגבי הברכה מהני דאפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת.

ולענין בעל מום הביא מחלוקת בזה בביאור הלכה שם סעי' ל' ולמעשה נוטה לכתחילה להחמיר לענין להיות בביהכנ"ס בזמן זה.

 

ח) חולה שמתנגד להוספת שם, האם חל השם שהוסיפו לו.

ת.
יעויין בשו"ע [אבן העזר סי' קכ"ט סי"ח] שכתב, מי שנשתנה שמו מחמת חולי, אף על פי שקורין אותו תמיד בשם ראשון, מכל מקום שם השינוי עיקר, (אפילו הוא לעז ושם ראשון עברי), וכותבין אותו קודם, ואח"כ דמתקרי פלוני, שם ראשון, ודוקא כשקורין אותו לפעמים בשם שני, אבל אם אין קורין אותו בשם שני כלל, אינו כותב אלא שם ראשון בלבד.
ויש מי שמצריך שני גיטין בשני שמות.
ואם יש לו שם מובהק שבו עולה לספר תורה וחותם כתביו ושטרותיו, אותו שם הוא עיקר עכ"ל.
ומבואר דאם יש ב' דברים אלו השם השני עיקר, והשני נכתב בלשון טפל.

ונראה דאם העולם קורין לו בשם זה לא מהני התנגדותו, ומאידך אם יחיד רוצה לכופו להחליף שמו ואינו רוצה בכך, בכה"ג אין היחיד יכול לכופו להחליף שמו ואינו חל.
אבל יש לדון באופן שלישי שהוחזקו רק חלק מהעולם לקרוא לו בשם החדש, אבל הוא עצמו חותם בשם הישן, [ואף דבפותא שרה כתבי' וכל שום וכו' אבל כאן שחותם באופ"א יש לדון], וכן יש לדון באופן שקורין אותו לתורה בשם החדש ואילו הוא חותם בשם הישן.
ועיין להרה"ג אהרן גולדברג שליט"א שהביא הרבה מ"מ מדברי הפוסקים בכל הענינים הנ"ל, וכשראיתי כל מה שהאריך במ"מ גמרתי בדעתי שאין עוד מה להוסיף בדברים שהוא דן בהם.

ומ"מ עדיין השאיר מקום לדון באופן שאומר בפה מלא דלא ניחא ליה בשם השני אפשר שגם אם קורין אותו כן לתורה מ"מ אין לזה תוקף, ולא דמי לשם שקורין אותו לתורה כנגד מה שחותם גרידא ואינו מתנגד, ואם מלבד שאינו מסכים כמו כן מעולם לא קראו אותו לתורה מאז חוליו ורק בבהכנ"ס מכריז שמשנה את שמו אפשר עוד דאין לזה שום תוקף, ולמעשה יש לעיין בזה.

ובכל גוני נראה שהתועלת במי שעושה דבר כזה יכולה שתהיה פחותה מן הנזק שיצא מדבר כזה ויש לחוש למכנה שם לפ"ד הפוסקים שקריאה בשם משפחה הוא בכלל זה.

ט) המתפלל על חבירו הוא נענה תחילה, האם דוקא בעניין אחד, או אפילו שצריך עניין אחר לגמרי.

ת.
בגמ' (ב"ק צב ע"א) אי' המתפלל על חבירו והוא צריך לאותו דבר, משמע דוקא אותו הענין.
וביותר מבואר כן לפי חשבון המקראות במהרש"א עי"ש.

י) במירון השנה הסתפקתי, מה עדיף לכהן האם לעבור דרך שיש שם חשש של צניעות, או דרך שיש שם חשש טומאה.

ת.
אם מדובר בטומאה דאורייתא או כל טומאה האסורה מן הדין מאי ס"ד להתיר מכל טעם, וגם בצדיקים קי"ל שצריך להחמיר, ואם לא מדובר בטומאה האסורה מעיקר הדין צל"ע מה המקרה בדיור וממילא כל הצדדים בזה, ואם סבור כת"ר שיש מקור מעיקר הדין להקל במירון יותר מחמת שהוחזקה מערה כמו שיש שטענו יש להביא הראיות בזה, וכמדומה שמקובל בפוסקי זמנינו שחוששין מעיקר הדין לטומאה זו, ואחי הרה"ג שמואל אברהם שליט"א מתמצא בנושא טומאת אהל ויוכל לדבר עמו על זה.

יא) ליווה פצוע בתאונה ל"ע לרכב אמבולנס, ונודע אח"כ שמת כבר בתאונה, האם קיים מצוות לוויית המת.

ת.
אם מדובר כפשוטו שעזר ל"חולה" להגיע לאמבולנס והתברר שכבר אינו חולה אלא "מת", א"כ לכאורה אין כאן מצוות הלוויית המת, שהוא מצוות כבוד, וכבוד הוא רק בדרך כבוד, וכה"ג אמרי' בפ"ק דקידושין גבי הידור זקן יכול יעמוד מפניו בבהכ"ס ובבה"מ ת"ל תקום והדרת לא אמרתי אלא קימה שיש בה הידור, ולטלטל המת הוא סיוע של אמת לחולה אבל לא כבוד, ואה"נ הקבורה עצמה וכל הסיוע הוא ג"כ חסד וכשעושין כן למת [על דעת שהוא מת] חשיב חסד של אמת עי' ברש"י ר"פ ויחי, ובכל גוני מהני מאחר שהספק מת צריך לבוא לבית החולים להבדק ע"י המומחה לוודא את מותו וממילא נמצא שסייע ביד מת זה לקבל את צרכיו המקובלים, ועוד נראה שאם צורת הליווי היתה בדרך שבא ללוותו לכבודו והתברר שהיה מת אפשר דמהני, ועי' ברש"י סנהדרין מד ע"ב גבי מעשה דשמעון בן שטח ובעיא מיכסא שנתחלף מיטתו עם שב"ש, ולכן כבדו את מיטתו, והי' נחשב לו שקיבל כבודו עי"ז, אע"פ שלהאמת לא נתכוונו כלל לכבד את מת זה ואדרבה היו מבזין אותו בלבם, כל שכן כאן שרצה ללוות את החולה וליתו לו הרגשה טובה על ידי זה, ולבסוף נתברר שהיה מת, ולפי מה שאנו מאמינים בהשארת הנפש אנו מאמינים שמין ליווי כזה יכול לעשות נחת רוח למת גם אחר פטירתו [עיין בסנהדרין מו ע"ב דקי"ל הספדא יקרא דחיי הוא], וא"כ יחשב לו להלויית המת ויל"ע.

ומ"מ נראה שמעלת חסד של אמת אין כאן אם נתכוין לסייע לחי, כיון שאם מסייע לחי אין בזה חסד של אמת, וגם מי שמחוסר הכרת חיים הרי בקל יכול להוודע לו לאחמ"כ שבשעת חליו פלוני טיפל בו וסייע לו.

יב) כהן שהוצרך לנקביו סמוך לשמו"ע של לחש, ועתה יש לו ב' אפשרויות, או ללבוש תפילין ויתפלל שמו"ע עם תפילין, אבל לא יספיק ברכת כהנים, או להתפלל שמו"ע בלי תפילין, ויספיק ברכת כהנים, מה עדיף.

ת.
לפי מה שאכתוב להלן מסתבר שהאפשרות השניה עדיפא, ולמעשה יש לעשות שאלת חכם.

יג) אמור אל הכהנים בני אהרן, התחיל בלשון רבים, וסיים בלשון יחיד, לנפש לא יטמא בעמיו וכו'.

ת.
ראה מש"כ שם המהר"ם אלשיך [ויקרא כא, א] וז"ל, ראוי לשית לב אל כפל אומרו אמור ואמרת.
ועוד אומרו תחלה אמור אל הכהנים לשון רבים, ואחרי כן אמר לא יטמא לשון יחיד וכו'.

ובתשובתן שם על זה כתב וז"ל, וזה מאמרו יתברך אל משה רבן של כל ישראל, אמור אל הכהנים דרך כלל, ואל תלאה מלחזור אל יחיד אשר יצטרך לשוב להזהירו, כי אם גם ואמרת גם אל היחיד לנפש לא יטמא וכו'.
וזה אומרו לא יטמא לשון יחיד, כי ישוב אליהם להזהירו גם לאחד אחד ע"כ.
ועיין שם מה שהאריך הרבה בדרוש זה, ומה שהביא עוד בשאלות שם.

ובאור החיים שם כתב וז"ל, אמר לשון יחיד הגם שהתחיל לדבר בלשון רבים הכהנים, אליהם, לסברת תנא שדרש כפל ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים מעתה אין לנו מקום אזהרה למטמא שלא יטמא לכהן לזה אמר לשון יחיד ואמירה לרבים לומר שאזהרת רבים על היחיד הא למדת אזהרה למטמא ע"כ.
עי"ש עוד מה שהאריך בתירוץ שאלה זו [וע"ע בהרש"ר הירש שנראה כי גם נגע בקושיא זו].

יד) מתפלל בחדר סמוך לביהכ"נ שמו"ע עם הציבור, האם יש עניין שישאיר הדלת פתוחה קצת.

ת.
אם הכונה שעי"ז יהיה צורת חצר קטנה שנפרצה לגדולה פשיטא דמהני כדין הגמ', וגם אם הצורה אינה כך, אלא שעי"ז יראה את בני בהכנ"ס, א"כ טוב שיצא עי"ז הצד בתשובת הרשב"א דמהני, ובכה"ג הדבר הטוב יותר הוא להתפלל עם הציבור ממש שבזה יותר ידי תפילה בציבור בודאות דאף ברשב"א עצמו אינו ברור כמבואר במשנ"ב.

טו) שילם למוסדות ציקים מראש על ההסעה לבנו, ושוב המשטרה פשטה על המשרד מחשש לגניבות, והחרימה הציקים לעצמה, האם מותר לו לבטל הציקים, ואם צריך לשלם שוב עבור ההסעות.

ת.
לכאורה הדרך הישרה בזה לבטל הציקים בידיעת הנהג או המוסד ולהביא להם חדשים, דמה שמביא להם ציק אינו פוטר אותו מלשלם להם כל שלא גבו מציקים אלו בבנק, ואטו אם חבל בחבירו ושילם לו בציק ונשרף הציק יאכל הלה וחדי, ומאידך גיסא לבטל בלי להודיע למוטב על הביטול יכול לגרום לו נזק, שאם המשטרה יחזירו לו הציקים הראשונים וילך להפקידן הם עלולים לגבות ממנו עמלה על ציק חוזר, ולכן הדרך הישרה היא כנ"ל.

ומ"מ לא מסתבר שהמשטרה תגבה הציקים, שכן היא בודאי לא בעלים על זה, אלא תחזיר למטיב או למוטב, ואם אני טועה יש לברר המציאות בזה, ויש לדון מי יצטרך לספוג ההפסד של עלות ביטול הציקים.

טז) התאבד ל"ע, כי בא לו נסיון עצום של עבירה, ולא שהכריחו אותו, אלא יצרו תקפו לעבירה, האם זה בכלל מאבד עצמו לדעת.

ת.
במעשים בסוף קידושין מבואר שטוב עשה, ואמנם בקידושין דף מ' מיירי שהכריחוהו, וכן בגיטין נז ע"ב יש מעשה של המאבדים עצמם מחמת עבירה עי"ש, וזה היה בכפייה, אבל בקידושין דף פ"א גבי ר"ח בר אשי לא מיירי שהכריחוהו, אע"ג שזה היה לאחר מעשה, לכאורה כ"ש קודם מעשה, וגם במעשים שם בדף מ' נראה שעיקר חשיבותם מחמת שכפו יצרם ולא מחמת מה שרצו לאנוס אותם.
וגם בעיקרא דמילתא יל"ע אם שייך חילוק בין גזירת המלכות ליצרו שתקפו.

אמנם בעיקרא דמילתא איכא פלוגתא בין הרמב"ן לחידושי רבינו יונה בס"פ בן סורר ומורה אם מותר לאבד עצמו כדי שלא יבוא לידי איסור א"א, ועיין גם בשלה"ג מ"ש שם שרב כהנא נתכוין לברוח ונפל מן הגג בלא מתכוין, וזה כדעת רבינו יונה שאסור לאבד עצמו כדי להנצל מג"ע.

ועיין מש"כ המהרש"ל בים של שלמה ב"ק פ"ח וז"ל, וק"ו שאסור בשעת הגזירה לשחוט את בניו, כדי שלא יטמאו אותם בשמד.
כי אפילו בעצמו אין אדם רשאי לחבול, ק"ו באחרים.
ומסתמא אם (אינם) ראוים וזוכים לכך יחזרו מעצמן, ועכשיו הן אנוסים, ופטורים לגמרי, וג"כ רוב האנוסים חוזרים אחר כמה שנים.
ולפעמים בניהם חוזרים.
ומ"מ יכול להצית את הבית, כדי שישרפו הוא ובניו בעת הגזירה, וזה אינו קרוי חובל בעצמו.
אלא כמו שהניח עצמו ליהרג, וזהו מותר ע"כ.
וכתבו בזה גם בבעלי התוס' עה"ת עי"ש, ומה שכתב שיש חילוק בין מאבד עצמו ע"י גרמא כבר דנו בזה אם דבריו מוסכמים.

ובכל דין זה עיין משנת פקוח נפש סי' עו מה שהאריך בנידון זה.

ובעבירה שאין בה יהרג ואל יעבור יש לדון בנפרד.
ולענין מאבד עצמו מחמת תשובה עיין שו"ת שבות יעקב ח"ב סי' קי"א, ושו"ת זרע אמת או"ח ספ"ט.

יז) סירס עצמו ח"ו, בגלל שהיה לו נסיונות של עבירה, האם עבר איסור, והאם יש לו שכר מה שלא חוטא אח"כ.

ת.
לכאורה אין סברא שלא עבר איסור, ומה שאינו חוטא אח"כ יש לדון בזה, דאם כל מה שרוצה לקבל שכר הוא מחמת מעשה הסירוס שבזה הבריח עצמו מן הנסיון, א"כ הוה ליה מצוה הבאה בעבירה, וגם לפי הסוברים שאין מצוה הבאה בעבירה בהכשר מצוה מ"מ כאן אחר כך לא היה לו נסיון בזה ומה שרוצה ליטול שכר הוא רק על מעשה ההכשר מצוה, גם אם יש בזה גדר הכשר מצוה, וממ"נ אם נימא שיש כאן מצוה בפועל מצד סחור סחור אמרינן לנזירא שיעשו משמרת וכו' א"כ שוב יש כאן מצוה הבאה בעבירה.
ומ"מ מפורש בספר חסידים סי' יח שאסור, ועי"ש במגיה שאינו סותר לדברי הריטב"א שהובאו להלן.
ושמא לפי דעת הרמב"ן דלעיל שיכול לאבד עצמו כדי להנצל מג"ע כ"ש שיהיה מותר לסרס עצמו, והס"ח אתיא כפ"ד ה"ר יונה שאוסר לאבד עצמו, ויל"ע.

יח) סימא עצמו ח"ו בגלל נסיון של עבירה, האם יש לו שכר אח"כ מה שלא חוטא, או שהתבטל הבחירה.

ת.
הנה זה ברור שעכ"פ נוטל השכר על מה שסימא עצמו, וידוע מ"ש בתשוה"ג והר"ן ועוד ראשונים שרב ששת ורב יוסף סימאו עצמם כדי שלא יבואו לידי עבירה, ועיין בסוף הספר ארחות חיים על צוואת דר"א מה שנדפס שם [במהדורת זכרון אהרן הוא בעמוד רלה], וקשה לומר שלא קבלו ע"ז שכר ועשו כן רק להנצל מעבירה ולפרישות בלא שכר שינתן להם על זה מן השמים.

יט) לקח כדורים שיצרו לא יתקיף אותו בנסיונות, האם יש שכר מה שלא חוטא, או שהבטל הבחירה.

ת.
שכר על מה שלקח הכדורים לכה"פ.
אם כי דבר זה אינו הגון בסתם אדם כמו שעשה אותו האלהים ישר, הן משום ביטול פריה ורביה שהוא אינו נרצה לפני ה' ויהושע נענש על ענין זה, וגם אם קיים פרו"ר אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף והכתוב צווח בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידיך וקאי על זה כמו שדרשו חז"ל, ומלבד זאת גורם לחסרון בשלום בית כדמוכח בשבת גבי מה שאמרו ז"ל משים שלום בבית בטל עי"ש.
ועוד דברים נגרמים מזה.
שהאלהים עשה את האדם ישר.

ובספר חסידים (מרגליות, סימן תרכ) כתב, אחד היה נואף ובאו קרובין לבקש מן החכם שיעשה תקנה שלא ינאף יותר אמר הייתי נותן לו לאכול שלא יהיה לו תאוה רק איני רשאי שהרי אף לאשתו לא היה יכול ליזקק אף על פי שיש לו בנים ואפי' לא היה לו אשה הרי יכול לקחת אשה ע"כ.

אבל יהיו לפעמים שיהיה תועלת בלקיחת כדורים הללו, כמו אם בא לידי נסיון ואינו יכול להמלט, והדרך להנצל לו מנסיון זה ביותר נקל היא באופן זה, ואם בכה"ג ודאי שדבר טוב עשה בזה, והס"ח לא מיירי אלא ליתן לו שלא מרצונו, ובזה הם מזיקים לו ממה שהוא צריך לתועלתו, ויעוי' בקב ונקי מה שהביא מהגריש"א שאשה שבעלה תובעה יותר ממה שמחוייבת לו אף שמותרת לסרב באופנים מסוימים מ"מ אסור לה ליתן לו גלולה לביטול תאוותו, שזה כעין גזילה שגוזלת ממנו תאוותו.

וכן מי שנפשו חשקה בתורה, וכמו שכתב הריטב"א יבמות [ס"ג ע"ב], מה אעשה שנפשי חשקה בתורה.
ופסק הרמב"ם ז"ל דה"ה דפטור מפריה ורביה כל שחשקה נפשו בתורה כבן עזאי ושאין עליו שום הרהור.
אבל בתוס' כתבו שאין בדורות הללו מי שיכול להיות כבן עזאי אפילו לענין זה.
ואסור לאדם לשתות שום דבר שיעקרהו כדי לעסוק בתורה אבל לבטל ממנו תאוה והרהור שרי ואריך, וכן שמעתי בשם רבינו הגדול ז"ל שאם קיים מצות פריה ורביה וחשקה נפשו בתורה לגמרי ורוצה לשתות או לאכול דבר של עיקור כדי שלא יתבטל מתורתו שהוא מותר דההיא דר' יהושע מצוה דרבנן היא ובכי הא שרו רבנן, וטעמא דמסתבר הוא, ושמעתי על גדולים שעשו מעשה בדבר זה בעצמו ע"כ.
ועיין בברכ"י אה"ע סי' ה' סקי"ג מה שהקשה על דבריו.

כ) כיבה חשמל בשירותים בבית הכנסת ביום, כדי לחסוך בחשמל לבית הכנסת, ובא אדם והדליקו שוב, וכידוע שברגע שמדליקים, צורך יותר חשמל, האם חייב בנזק זה לבית הכנסת.

ת.
אם שואל אם ראוי מלכתחילה לעשות כן הכל לפי הענין, דבהרבה בתי כנסיות אם מכבה ביום הוא עשוי לדעת שמישהו אחר ישוב וידליק ונמצא שכרו יוצא בהפסדו, ומאידך יש בתי כנסיות שניתן לדעת לפי הענין שאם יכבה לא ידליק אחר ומסתמא גם לא יכנסו לשם, ובזה טוב עושה כשמכבה, ואם אחר מדליק אינו צריך לבוא לפטור מטעם אנוס ומטעם דמאי הוה ליה למיעבד, אלא דזהו הדבר היותר נכון לכבות במצב זה, אע"פ שיש חשש קל שמישהו אחר ידליק.
וראיתי כתוב בשם הגראיל"ש ז"ל שבחור שרואה בפנימיית ישיבה שדולק אור גרידא בחדר ללא שמישהו נמצא שם, מחויב הבחור המוצא זה לכבות האור.

כא) אינו יכול ליטול ידיו לברכת כהנים משום פצעים וכדומה, האם יש עניין שיניח על היד שקית או כפפה, או שלא יניח כלום.

ת.
לא זכיתי להבין שאלתו, דבגמ' איתא שכהן שלא נטל ידיו אינו נושא כפיו, ומבואר בפוסקים העולת תמיד ואליה רבה דמי שלא נטל ידיו כלל אפי' בשחרית אינו נושא כפיו כלל גם אם אין לו מים, ודוקא בסעודה יש בזה התרים כשאין לו מים או שאינו יכול ליטול ידיו.

ויעוי' בשו"ת רבבות אפרים ח"א סי' צד אות ב' ושו"ת תשובות והנהגות ח"ג סי' ג' בענין נטילה באופן שיש לו רטיה, אבל לא ראיתי מי שיתיר בלא שום נטילה.

בענין הפצעים מסתמא כונתו שהפצעים אינם ניכרים או שדש בעירו שבזה שרי [כמבואר סי' קכח ס"ל].

 

כב) בחור מצוה האם חוזר לו עבירותיו, שהיה לו אצל אביו, עד הבר מצוה.

ת.
כתב בשו"ת נודע ביהודה [מהדו"ת יורה דעה ס' קסד], ולדעתי ג"כ לא מסתבר שלא יהיה שום עונש שמים על האדם קודם עשרים שנה ונמצא עולם הפקר וירצח את רעהו כשלא יהיו שם עדים וינאף ויעשה כל תועבות השם.
ולדעתי הכונה שבעה"ז אין הקדוש ברוך הוא עונשו בחייו קודם עשרים שנה אבל אחר מיתה כל מעשה אדם כל ימי חייו משהגיע לכלל דעת אפילו לעונת הפעוטות כשכבר יודע שהיא עבירה צריך לסבול כפי מעשיו ע"כ.
ועי"ש מה שציין שם.

ומאידך כתב התרומת הדשן [פסקים סי' ס"ב], אשר שאלתני על הקטן שקלל את אביו בינקותו בהיותו בן י"א שנה, עוד עבר עבירה אחרת באותו פרק שהעיד עדות שקר על איש כשר שגנב, ורוצה לקבל תשובה על ככה, נראה דלקטן אפילו כשהגיע לחינוך לאו בר עונש ואזהרה הוא כלל ועיקר, אפילו שעה אחת קודם שהביא שתי שערות וכו', אמנם בה"ג שם כתב דחייב לשלם לכשיגדל.
ונראה נמי אי דייקי תלמודא בכמה דוכתין, דסימן רעה הוא לקטן שנעשו מכשולות מתחת ידו, לכך נראה טוב הוא שיקבל איזה כפרה וכו' עכ"ל.

והעתיקו הרמ"א או"ח סו"ס שמ"ג, וז"ל, וקטן שהכה את אביו או עבר שאר עבירות בקטנותו, אף על פי שא"צ תשובה כשיגדל, מ"מ טוב לו שיקבל על עצמו איזה דבר לתשובה ולכפרה, אף על פי שעבר קודם שנעשה בר עונשין (פסקי מהרא"י סי' ס"ב), ע"כ.
ועי"ש במ"ב סק"ט.

ובב"ח שם האריך לדון בענין תשלומין דילי' בכה"ג [שלא ירדנו לזה כאן], ובסוף דבריו כתב, כלל העולה דהקטן שגנב או שהזיק פטור מלשלם כשהגדיל ולא היתה על זה תקנת חכמים לשלם דלא כהאור זרוע גם בעבירות שבין אדם למקום אין עליו עונש לאחר שהגדיל אלא שאני קורא עליו גם בלא דעת נפש לא טוב (משלי יט ב) דאף על פי דקטן שעבר עבירה בלא דעת היא לא טוב לנפש כי המשיך עליה טומאה מצד הרע על כן טוב לו כשיגדיל לשוב בתשובה מעצמו על כל מה שעבר הן בדברים שבינו ובין המקום הן בדברים שבינו ובין חבירו ע"כ.

וכתב האג"מ [יו"ד ח"ב סימן י], והנה מה שכתבתי בסימן ג' שלקטן ליכא שום איסור הוא דבר ברור אף להסוברים דחייב קטן כשיגדיל לשלם כמו להג"א ב"ק דף פ"ז אליבא דרש"י דהוא רק בעניני ממון וכו'.
ומש"כ הרמ"א בסימן שמ"ג בקטן שהכה לאביו ועבר על שאר עבירות טוב שיקבל על עצמו איזה דבר לתשובה ולכפרה אינו ענין דינא משום שעבר איסורין אלא כמפורש בתה"ד סימן ס"ב בפסקיו שאין עליו שום עונש ושום אזהרה אלא שמשמע בתלמודא כשנדייק בכמה דוכתין דסימן רעה הוא לקטן שנעשו מכשולות מתחת ידו לכן נראה שטוב הוא שיקבל איזה כפרה וזהו גם כוונת הרמ"א שלכן כתב מתחלה אף על פי שא"צ תשובה כשהגדיל ואינו סותר למש"כ תיכף לזה מ"מ טוב שיקבל על עצמו איזה דבר לתשובה ולכפרה ואם היה לו אף חטא קטן מאד יש להצריך תשובה מדינא, אלא דסובר דליכא לקטן שום חטא במה שעבר אך מ"מ מצד שהא סימן רעה עיין ביומא ריש דף פ"ז טוב שיקבל איזה דבר לתשובה וכפרה כדי שיסולק ממנו הסימן רעה וייטיב דרכיו ומעשיו וכו' עכ"ל, עי"ש בכל התשובה.

וכעת ראיתי בספר מרכבו ארגמן סי' ג' שהאריך להביא הרבה מ"מ בזה עי"ש.

כג) ביצה קלופה שמניח בצאנט מלמעלה, האם יש חשש גילוי.

ת.
מסתמא אין כוונתו מצד גילוי עי' מתני' תרומות פ"ח, אלא לענין ביצה קלופה שעבר עליה הלילה, ובענין זה ראה ארחות רבינו ח"א עמ' שע"ו בשם החזו"א, שאם מוסיף שמן או תבלינים ג"כ נחשבים כמעורבים בתוך מאכל, ומאי אכפת לו אם מלמעלה או מלמטה.
[ובגוף הנידון אם במבושלת יש סכנה זו מכיון דתליא בפלוגתא אם רק בחיה או רק במבושלת יש סכנה לא דנתי בזה כאן, ראה מה שהביא בספר הבית בכשרותו [תשס"ח] עמ' צו].

כד) יש נוהגים לבשל ג' ביצים ביחד, משום דם, האם כשכבר בישלם קודם, ומניחם בצאנט, צריך שיהיה ג"כ דוקא שלש, ולא פחות.

יפה שאל כת"ר, שהיא שאלה בטעם ועצם הדין של ביטול זה אם הוא מחולק במין במינו למין בשאינו מינו, והתשובה לזה תמצא במה שהאריך הגרש"ז אוירבך זצ"ל במנחת שלמה תנינא סי' סב בגדר דברים אלו ובשיטת הפוסקים ודין הפסד מרובה, עיין שם ותמצא נחת.

כה) "את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני ה'", פסוק זה נכפל בתורה פעמיים, א', בפרשת קדושים (יט ל), ב', בסוף פרשת בהר.
וצ"ב.

בתו"כ שם בפ' בהר ביארו מ"ט חזר כאן וכתב דבר זה, וז"ל, את שבתתי תשמרו וגו', מה ת"ל, אלא זה נאמר כנגד הנמכר לעובד כוכבים, [פירוש שזהו מענין הפרשה כאן], שלא תאמר הואיל ורבי עובד עבודת כוכבים ומחלל שבתות אף אני אעשה כן, ת"ל את שבתותי תשמרו ומקדשי תיראי אני ה' ע"כ.

וכתב שם התורה תמימה [ויקרא כו סק"ו] לבאר דברי התו"כ, פירשו חז"ל סמיכות אזהרות אלו לענין מוכר עצמו לעובד כוכבים, כי לגוף אזהרתן אינו צריך, כי כבר באו אזהרות אלו במקומן, בפרשה קדושים ועוד בכ"מ, ולכן מפרש שלא ילמוד ממעשה רבו לפרוק מעליו עול תורה ומצות, כי ה' אלהיו עמו בכל מקום שהוא ע"כ.

ובאור החיים בפ' בהר שם כתב [ויקרא כו, ב], את שבתותי תשמורו וגו', צריך לדעת למה חזר הכתוב וצוה כאן על השבת, ונראה שנתכוין להסמיך מצות שבת למצוה שלפניה דכתיב לא תעשו לכם אלילים וגו' לומר כשם שע"ז שקולה ככל התורה גם מצות שבת שקולה ככל התורה כולה וכו' עכ"ל, עיין שם בכל דבריו.

כו) אכל מזונות וירקות, ובירך על המחיה על המזונות, האם זה היסח הדעת גם על הירקות.

ת.
בפשטות לא, אלא אם כן המזונות היו כל עיקר הסעודה, כגון לחמניות מזונות שאכלן עם ירקות ובירך על הירקות בפנ"ע מ"מ יש לומר שלא היתה בכונתו לאכול ירקות עוד אחר כך.

ושו"ר בדעת תורה סי' קעח כנ"ל בריש התשובה, וכן משמע לפי החשבון מדברי הגרח"ק בס' דרך אכילה עמ' פא עי"ש ודוק, ומ"מ אפשר דמודו באופן השני הנ"ל.

אמנם ברב פעלים [או"ח ח"ב לא] מבואר באופן כעין זה שצריך לחזור ולברך, ובאמת נראה מדבריו דלאו דוקא בבירך על השתיה ורוצה לחזור לאכול, אלא גם אם היה איפכא שבירך על האכילה ורוצה להמשיך לשתות עי"ש, מיהו יש לדון בב' אוכלין, ויל"ע, אבל מ"מ נראה דמיירי דוקא באופן שהי' גם הסיח הדעת, ובזה מדוייק מדבריו שברכה על המין השני בלא היסח הדעת להדיא אינו מסיח דעתו עי"ז מהמין השני וכדברי הדע"ת הנ"ל.

וראה גם בתשובת הרב יוסף כהן ז"ל [הנדפסת בצהר יא עמ' נט] מה שהוכיח מדברי הרא"ש שא"צ לחזור ולברך, וצ"ע אם יהיה אופן לתרץ דין זה גם לדברי הרי"ף המובאים שם עי"ש.

כז) אדם שספר ספירת העומר בלילה, האם מותר לו לספור בבוקר שוב לפני ברכת התורה.

ת.
לכאורה יש כאן קיום מצוה בלבד ושרי, ואע"פ שכבר יצא ידי חובתו מ"מ עושה כן בתורת מצוה, שהרי הטעם שעושה כן הוא כדי שלא ישכח, ואם כן עושה דבר זה רק לשם מצוה ולא לשם שום דבר כלל, וגם לא נראה שיש בזה משום דברי תורה, וכמו כל מיני כיתוביות שיש על מוצרים כל עוד שאין בזה הלכה מפורשת שהורו המורים שהוא סיפור דברים בעלמא ולא חייבין בגניזה [עיין גנזי הקדש פי"ב ה"ד בשם הגר"נ קרליץ].

ושוב ראיתי שם בהלכה ו' שכתב וז"ל, הבאתי לפני הגרי"ש אלישיב שליט"א דף בודד שנכתב בו היום תשעה ימים שהם שבוע אחד ושני ימים בעומר גבורה שבגבורה ואמר שלא טעון גניזה אך לא יזרקנו בבזיון, וראה בביאור הגר"א או"ח סי' תפ"ט סעי' ב' שהביא דעת הראבי"ה שצ"ל שהיום כך וכך וכו' משמע שנוסח הספירה הוא חלק מהברכה, וכן פסק הגר"נ קרליץ שליט"א וביאר שמאחר שביום אחר של ספירת העומר וכ"ש בימות השנה אין נוסח זה כלום ממילא א"א לקרוא לו קדושה וזה רק מצוה ולכן אינו טעון גניזה, אך אין לזורקו בבזיון כי סוכ"ס זהו נוסח שיוצאים ע"י באותו יום יד"ח מצוה עכ"ד, והעיר לי הגריש"א להדגיש שכ"ז דוקא בלא נקרע מסידור דאם נקרע מסידור טעון גניזה דהוא חלק מהסידור ECL.
אבל ד"ת אינו לחייבו בברכה"ת.

כח) ראיתי רכב שפגע וברח, האם מותר להסגירו למשטרה.

ת.
יל"ע האם מדובר בנזק ממוני שהם עשויים רק לכופו לשלם או בנזק גופני שהם לא מתכוונים לפעול ע"פ התוה"ק, ובכל מקרה מכיון שאין מדובר כעת בשעת מעשה, אולי מחוייב לפנות קודם לב"ד, ויתנו כתב סירוב במידה ואינו בא לב"ד.

כט) אמר בטעות ברכת המפיל, אם מותר לו לאכול או לדבר, ויל"ע באופן זה אם נזכר שלא התפלל מעריב.

ת.
צל"ב מה הכונה בטעות, אם הכונה שאמר כמתעסק, או שרק מתחרט על מה שאמר ורוצה כביכול להשאל על זה, ומ"מ אצלינו היו רגילין לתפוס לעיקר הדין כפשטות לשון התוס' [בברכות יא ע"ב ד"ה שכבר] שאין בזה איסור, והראוני שכן הוכיחו מדבריהם כבר כמה אחרונים.

ל) באופן שחלץ לפני שמו"ע התפילין, מפני שיצא לצרכיו, וכדומה, האם יכול ללבוש לשמו"ע תפילין ר"ת.

ת.
הנה בודאי שטוב יותר להניח דרש"י מאחר שזה קי"ל להלכה, אבל מצד מה שיכול ומותר הדעת נוטה שאינו מחוייב להניח דרש"י אם קשה לו, דהנה מה שמחוייב להניח בזמן ק"ש זה מפורש בגמ' דבלא זה הו"ל כמעיד עדות שקר בעצמו, אבל לשמונ"ע לא נזכר בגמ', אבל בספרי הפוסקים נזכר בד"כ ק"ש ותפילה בסמיכות לענין זה, והטעם מבואר באיזה פוסקים דכיון שמניח לק"ש והתפילה סמוכה לה א"כ לא אריך לחולצן מיד אלא יתפלל עמהם, [ועיין מה שדנו לפ"ז כמה פוסקים על תשלומין של ערבית שמתפלל סמוך לשחרית], ולפ"ז אם הוכרח לחולצן לכאורה נשתנה דינו, ומטעם זה רוב ישראל לא נהגו להניחו במנחה, לפי שגם בשחרית אינו מטעם שמונ"ע אלא מטעם שהוא שמונ"ע הסמוך לק"ש, אבל בודאי שלכתחילה ראוי להניח דרש"י, וגם שמא יש מקום לומר דחשיב דקבלוהו עלייהו להניח תפילין בשמונ"ע.

לא) קיבל להתפלל ארבעים יום, האם יכול במקום שבת להתפלל במוצאי שבת.

ת.
ראיתי תשובה בשם הגרי"ש בענין כעין זה בספר אשרי האיש על שה"ש בת"ב שיאמר בערב וכו', אבל יתכן שיש חילוק בין דבר שמקורו קדמון, ומאחר שהיום הולך אחר הלילה הוא דבר דחוק לומר שיועיל תשלומין בזה, ואם יועיל תשלומין אם כן מ"ט יועיל רק אח"כ, דאטו נדמה לה לשמונ"ע שמועיל תשלומין, דתשלומין הוא על דבר שבחובה, ואה"נ אין תשלומין במוצ"ש על ברכות הבקשה שאינן נאמרות בשבת, ויל"ע.

לב) העניין לכתוב במכתבים הספירה, האם סגי שכותב כגון, "תפארת שבנצח",

ת.
יש לחקור מקור מנהג זה ומי מהגדולים הנהיג דבר זה וסמך ידיו עליו קודם שהורגלו ונתפשט, ואין זמני פנוי כעת לחקור ענין זה, אבל בכלליות נראה שיש בזה חביבות המצוות והזכרת שם שמים בכל מאי דאפשר, וההתעוררות והרצון והאהבה להתקדש ולהיטהר להיות מתוקנים לחג קבלת התורה, ואם כן מה לי אם כותב כך או כך, יכתוב מה שמעורר יותר ובלבד שיכוין דעתו לשמים.

לג) אם אמר בלילה רק "תפארת שבנצח" ששייך ליום זה, ולא ספר, האם יצא בדיעבד, שיוכל להמשיך לספור בברכה.

ת.
לא (ע"פ הגרמ"מ קארפ).

לד) אם חבירו שואל לו מה הספירה, ועדיין לא ספר, האם יכול לומר לכתחילה, היום [למשל] "תפארת שבנצח".

ת.
לכאורה אין בזה סרך איסור, דאל"כ לא מצאנו ידינו ורגלינו בבהמ"ד, דאל"כ יהיה אסור גם לומר התאריך היומי או לומר היום ראשון לחוה"מ או היום יו"ט שני של גליות, או כך וכך הדף הנלמד במסגרת הדף היומי של יום זה, או לומר בל"ג בעומר היום כמה מבני ישראל נוסעים לעיר מירון, או לומר בערב שבועות מחר שבועות וכדומה, וראיתי בשם החזו"א [ארחות רבינו ח"ב עמ' צד] שאם אמר היום יום ראשון לעומר לא יצא, דלא ספר מנין, ובשם הגריש"א [סידור פסח כהלכתו ח"ב פי"א ס"ו] ראיתי שאם אמר היום יום אחרון לעומר או היום חמשה ימים לפני היום האחרון לעומר לא יצא דכ"ז אינו ספירה, ולא אמר אלא כמה ימים נשארו לו לספור.

אבל אם יחדשו לשון חדש ושפה חדשה ש"חסד" יהיה פירושו אחד ו"גבורה" יהיה פירושו שנים וכן כולם, רק בכה"ג יחשב ספירה אם אמר כן.

לה) אם נוסע בלילה למירון, או לחיפה שיש דרך ארוכה, וחושש שלא ירדם, האם מותר לו לעשן גם לפוסקים שאסרו העישון מפני שמזיק.

ת.
יש לברר כמה דברים בשאלה זו, האם מדובר בנהג שיש כאן פקו"נ, ואת"ל שכן מדובר בנהג אולי יש דברים אחרים במקום עישון שיכולים לסייע לו, וכמו"כ האם מדבר שיש נוסעים אחרים באוטובוס שהוא בודאי מזיק להם ולכאורה בלא היתר, ואולי הוא צריך לבקש רשות מכל בני האוטובוס, כמו"כ יש לעיין אם הפוסקים שחתמו במכתב שלא לעשן אם התכוונו שיש בזה ממש איסור דאורייתא של ונשמרתם או שלא היתה הכונה לזה ולא עיינתי בכ"ז כעת.

לו) מה עדיף, האם להתפלל בציבור, או להתפלל בדמעות ביחידות.

ת.
לכאורה ממה שנקטו הפוסקים דגם ת"ח הטרוד בתלמודו ילך לבהכנ"ס אע"פ שיש לו פטור גמור ועבודת ה' הראויה לו היא להמשיך בתלמודו ולהתפלל ביחידות, ומ"מ כדי שלא יבואו עמי הארץ לזלזל בהליכה לבהכ"נ צריך לילך לבהכ"נ, אם כן לכאורה ה"ה בזה.
ואולי בדרך אקראי אפשר להקל, אבל אינו פשוט כלל שזה עדיף, דנהי שיש מעלה לדמעות כמ"ש בגמ' אבל מעלת ציבור לכאורה החמירו בה יותר ויל"ע.

לז) כתיב (ויקרא כה, נא-נב) "אם עוד רבות בשנים" וכו', "ואם מעט נשאר בשנים" וכו', לכאורה הול"ל "ואם עוד מעט בשנים", דומיא דרישא.

ת.
יש לדקדק עוד למה ברישא נקט בלשון רבות שהוא לשון פועל של ריבוי כמבואר ברש"י קידושין דף כ', ומאידך גבי המיעוט נקט בלשון מעט שהוא לשון פשוט, אלא נראה שריבוי הוא תמיד תוספת דבר חדש, ואילו מיעוט הוא שארית מהדבר הקודם, וממילא מובן לפ"ז למה בריבוי נקט ענין פעולת הריבוי, פירוש שנתחדש דבר שלא היה כאן קודם לכן, ומאידך גיסא גבי המיעוט שלא נתחדש כאן דבר, אלא רק ניתותר ממה שהיה, ובלאו הכי הכסף של סכום הפדיה מתמעט והולך עם הזמן, לכן אמרינן מעט בלבד בלשון פשוט ולא בלשון פועל, וממילא מיושב למה נקט הלשון נשאר [ומילת עוד הוא לשון הבא ביחד עם ענין השארית].

לח) הציבור ספרו העומר, ואומרים עלינו, והוא עדיין לא ספר, האם יאמר בציבור עלינו ואח"כ יספור יחידי, או שיספור בשעה שהציבור אומרים עלינו, ואולי נחשב כסופר בציבור.

ת.
לכאורה מאי ס"ד שיחשב בציבור, כיון שאינו ממש מענין התפילה, אלא ענין ספירה בציבור שברב עם הדרת מלך, ומאי אכפת לן אם הם עסוקין בעלינו או במידי אחרינא, כיון שעכשיו אינם עסוקין בספירת העומר, ואולי היה אפשר לדמותו לקדושת יוצר שכל שיש עשרה כתב המ"ב [סי' נט סק"י] בשם הפר"ח דאפילו אם היה יחיד מתפלל לבדו בשביל שאיחר לבוא כיון דאיכא צבור אומרם אפילו בלחש לכו"ע ע"כ, ואמנם מדברי הגר"ח דואלאז'ין בהוראות והנהגות נראה שהחמיר בקדושה זו יותר שרק אם עסוקין בענין מהני, וא"כ יש לומר בפשוטו שעלינו אינו מענין הספירה וכנ"ל.

והנה לגבי קדושה החמיר המ"ב טובא בין לענין המתפללים ובין לענין הש"ץ שיאמר כל אחד כל פסוק בפני עצמו עם הציבור ובלא זה לא חשיב שאמר עם בציבור, ושאלתי להגרח"ק שליט"א דהרי ברמב"ם בסדר התפילות נקט שכל הקדושה היא הארכת ברכת אתה קדוש של הש"ץ, ורק הציבור אומרים עמו מקצת מברכתו כמבואר שם, ואם כי מאי אכפת לן שלא אמר פסוק זה עצמו כל זמן שהציבור עסוקין באותה הברכה ממש, והשיב לי דדברי המ"ב רק לכתחילה עכ"ד, והנה אע"פ שמשמע בדברי המ"ב דמיירי לעיכובא מ"מ באמת דעתו צריכה ביאור, אבל עכ"פ אחר שהתחילו ברכה אחרת בזה כו"ע מודו, ויל"ע דבאמת משמע כאן כדברי הר"ח דואלאז'ין, ומה יעשה הפר"ח לזה.

ואפשר דהפר"ח סובר שאינו כדין הקדושה של שמונ"ע שהוא ודאי דין ציבור בלבד כיון שהוא ברכת השליח ציבור, ובברכת שמונ"ע של היחיד אין קדושה, אבל בברכת יוצר כיון שעיקרה נתקן ליחיד ועיקר הענין נאמר על ידי יחיד ג"כ, וגם בציבור כשנאמרת קדושת יוצר אין נהפכת ברכה זו להיות ברכת ציבור, אלא ברכת הרבה יחידים בציבור, וממילא אין הקדושה מחמת הציבור אלא מחמת ברב עם, ויל"ע בזה.

אמנם ראיתי [בקובץ אסיפת חכמים תשס"ב עמ' פא] בשם הגרשז"א באופן כעי"ז שחשיב ספירה עם הציבור, בזה"ל, אם האריך באמירת לשם יחוד, ולבינתים הצבור גמרו הספירה, לא הפסיד מעלת ספירה בציבור, דהרי היה באותו מעמד ע"כ.
ונראה בכונת שמועה זו שהוא מחמת ברב עם וכיון שהתחיל לעסוק בספירה עם הציבור ניכר בזה כבוד המלך כבר ובכל זה שייך ברב עם הדרת מלך.

לט) הקונה חידוש מחבירו, האם שפתותיו דובבות בקבר על חידוש זה.
או רק לבעל המחדש, או לשניהם.

ת.
מה שייך לקנות חידוש בכסף, ואם הכונה לבעה"ב עשיר שצריך שיהי' לו מה לדרוש ביום השנה של זקנו וכדומה, ומשלם לת"ח שיתן לו דרשה לדרוש, על סמך שכביכול הוא עצמו חידש דבר זה, אם כן הרי ודאי שאין שם הת"ח המחדש הראשון האמתי נזכר בקבר, דהיא גופא ביקש דוד המלך שיזכר שמו כדי שיהיו שפתותיו דובבות בקבר, והרי באופן שלא הזכירו שמו לא נתקיים עיקר התנאי, ובגמ' מבואר להדיא שהקפיד אותו חכם שיאמרו משמו בעוה"ז כדי שיהיו שפתותיו דובבות בקבר.

ובענין שפתותיו של הגביר הנזכר עצמו יל"ע בזה, דהנה מחד גיסא התורה היא תורת אמת, ולא תורת שקר, ואין סברא שיהיו דובבות בקבר מה שלא שייך לו, אבל מאידך גיסא בירוש' איתא שמזכירין שם אומר השמועה ג"כ, ולכאורה ה"ה בקבר ויל"ע.

מ) המחדש שאלה בהלכה, האם שפתותיו דובבות על השאלה, או רק על תשובות, וחדושי תורה, שפתותיו דובבות.

ת.
הנה מהגמ' גופא משמע שחידוש דין שאמר שפתותיו דובבותיו בקבר, אבל אין ראי' ליותר מזה, ובילקוט [תהלים רמז תתפט] איתא, ד"א ירננו, א"ר יוחנן בשעה שהזקן יושב ודורש ואומר כך א"ר עקיבא כך א"ר שמעון בן יוחאי שפתותיו דובבות ורוחשות, כמו שנאמר דובב שפתי ישנים, ואומר אגורה באהלך עולמים ע"כ, והלשון אמר ר' פלוני משמע ג"כ חידוש דין.

אבל יש לציין למ"ש הרחיד"א בפני דוד עה"ת [פ' מסעי] וז"ל, וכי תימא למה נכתבו אלה מסעי שיש בהם גנות ישראל לזה אמר ויכתוב משה וכו' והענין שכתב הרב החסיד מהר"ר אליעזר נחמן פואה זצ"ל בס' מדרש בחידוש פירוש ההגדה בפסק' מתחילה עובדי ע"ז דכשם שאמרו דאם אומרים שמועה מפיו שפתותיו דובבות בקבר כך כשמספרים בגנותו מצטער ויש לו כפרה ולזה שנינו ג' מלכים אין להם חלק לעוה"ב כי בספור זה וכיוצא היה להו כפרה עכ"ד כפי מה שמצאתי רמוז בזכרונותי ע"כ.
ולפ"ז כל שכן שאם אומרים משמו שהיה עוסק בדבר הלכה פלונית והיה עמל להבינה על בוריה ודאי יהיה לנפשו נחת רוח מזה.

מא) האם ראוי לצום בל"ג בעומר.

ת.
הנה עצם השמועה שרשב"י מת בל"ג בעומר על אף דמטו כן משמי' דהאריז"ל מ"מ שמועה זו אינה מבוססת דיה, עיין דברי החיד"א ע"ז, ובאריכות במאמרו של הרב בלוי במאסף תורני ישורון [חלק טו, תשס"ה, עמ' תתנד ואילך], ומלבד זה יש הבדל בין תענית ז' אדר על פטירת משה רבינו ע"ה לבין ל"ג בעומר שהוא יום שמחה כמבואר בכ"מ, וביארנו בזה בחלקים הקודמים של עם סגולה, והראונו שיש בזה דברים גם מהרב דקלויזנבורג ז"ל כמו שכתבנו שם.

מב) האם יש עניין לקבוע מקום לתפילתו בשני מקומות, או שיש ענין לקבוע רק במקום אחד, וכשלא יכול להתפלל שם, יתפלל היכן שירצה.

ת.
ראיתי כתוב על הג"ר אברהם גניחובסקי, בספר אגן הסהר [עמ' 153] בזה"ל, איתא בברכות כל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו וכשמת אומרים עליו הי חסיד הי עניו וכו', מו"ר הכ"מ היה מתפלל בכמה בתי כנסיות אבל בכל מקום שהתפלל היה לו מקום קבוע היכן לעמוד, גם בלילות שבת ששנים רבות היה מוזמן בכל בתפילתו ליל שבת לבית הכנסת אחר בעיר השתדל לעמוד במקום קבוע באותו ביהכ"נ.
ומספרים שגם בתפילותיו בישיבת סלבודקה הקפיד על כך באופן מיוחד, וראו שביום שמחת תורה כאשר הזיזו את כל הספסלים בשביל ההקפות מדד מו"ר את המקום הקבוע שלו והביא לשם כסא וסטנדר והתפלל שם ע"כ.

מג) ראיתי פעם מנהג שלא לחלוץ התפילין של רש"י ולהשאירן גלוי כשמניח תפילין ר"ת.
ושאלתי, אם רוצה לאוורר התפילין של רש"י מזיעה, האם יכול כן לעשות כך, ויניח תפילין של ר"ת אע"פ שיש ממולו התפילין של רש"י פתוחות.

ת.
יחכים אותי כת"ר בפרטי מנהג זה ומקורו, שמא לא הבנתי את כונתו, ולפ"ז אולי נזכה יחד לבוא לאמתה של תורה.

מד) האם מותר לשבת במקומו של אביו בבית הכנסת, כשאביו נמצא בחו"ל, כדי לשמור על מקומו של אביו שלא ישתקע שם אדם אחר.

ת.
לכאורה כיון שעושה כן לטובתו של אביו לא גרע מרופא שמותר להוציא ממנו דם, ועל דרך זה אמרו פעמים מטחינו בריחים ונוחל חיי העולם הבא, ואמרו עוד שאם אביו מוזג כוס מאביו לא יקבל דבן תורה הוא, אבל אם אינו בן תורה מותר, כמבואר בשו"ע [יו"ד סו"ס ר"מ], אע"פ שיש בזה ביזוי יותר מלישב במקומו מ"מ האב שמחל על כבודו כבודו מחול, ובזה משיב אבידה הוא דאמדינן שאביו רוצה ומוחל.

מה) שמע מהחזן "ביום" שאומר הספירה, והוא לא אמר לא בלילה ולא ביום, האם יכול להמשיך לספור בברכה.

ת.
ראשית כל נניח דמיירי באופן שכיון לצאת מן החזן, דאם לא כן כבר צריך להכנס לנידון דהירושלמי גבי אבל עמד חזקה כיון אבל לכאורה אם המנהג שאין יוצאין מן החזן א"כ לא מהני ששומע מן החזן, אלא אם כן המנהג שם במקומו שביום יוצרים כולם מן החזן, ורק אז יהיו שייכים דברי החיי אדם שמסמא דעתו לכוין בכל כה"ג.

בעצם שאלת כת"ר שכאן יש ספק ספיקא לחומרא להחשיב שלא ספר, והשאלה האם סגי רק אם יש ספק אחד כדי להחשיב ספק ספיקא לשאר הימים שיוכל להמשיך ולספור, או דאם יש ספק ספיקא לומר שלא ספר הרי כבר נחשב כאילו לא ספר, וממילא בשאר הימים עומד רק בספק אחד שמא הלכה כמ"ד שאין ספירה למי שלא ספר יום אחד ואינו יכול לברך.

אמנם יש לדון כאן בב' דברים מלבד זה, והיינו מהות המשקל שיש לתת לכל שיטה ודעה בסוגי' זו, דהנה הגם שהדעה שיוצא בספירת העומר מאחר היא דעה חשובה שהבה"ל חשש לה להלכתא, אבל מאידך דעת הסוברין שבשכח אינו חוזר וסופר הוא באמת דעה יחידאה, ולעיקר הדין קיימא לן דחוזר וסופר, וכמו שהובא בשם הגרשז"א על עצם מה שמחייבינן כאן ברכה מכח ספק ספיקא אע"ג דבעלמא אין מחייבין ברכה בכה"ג, ואם כן נמצא דיש מקום לומר דסגי בסיבה כל שהיא להחזירו לחיוב הברכה.

ואולי אם יספור היום של אתמול ויקיים בזה דעת הרי"ץ גאות ואז יחזור מספק ספיקא לחומרא לספק ספיקא לחומרא וספק ספיקא לקולא זה עם זה, כלומר ספק ספיקא לחומרא דספק אם ספירה ביום נקראת ספירת העומר, ואם תמצא לומר שנקראת מ"מ שמא אין לצאת בספירה מאחר, וספק ספיקא לקולא שמא כבר ספר, ואם תמצא לומר שלא שמא מהני גם מה שסופר של אתמול, ועל כל זה שמא אין צריך לספור בכל יום כדי להמשיך ולספור אחר כך [דסגי בשבועות כתי' הראשון של הרי"ץ גאות], וצ"ע אם שייך לצרף ב' התירוצים ברי"ץ גאות לשני צדדים בספק, וגם דמ"ש שימנה של אתמול לא נזכר ברוב הראשונים ויל"ע בכל זה.

וכן יש לדון בזה עוד דבר, דהנה הביאור הלכה [בסי' תפט ס"א ד"ה ומצוה] רצה לומר דבמי אינו בקי אפשר לצאת גם להראשונים המחמירים שא"א לצאת בספירת העומר מאחר, ולפי דבריו נמצא דמדאורייתא ודאי יוצא, דהרי מדאורייתא אין חילוק בין בקי לשאינו בקי, וכמבואר לענין ברהמ"ז במ"ב [סי' קצז ס"ק כד] וא"כ גם חכמים יש מקום גדול לומר שלא יקנסוהו בימים שלאחר זה שלא יספור ויפקיעוהו ממצוה זו כיון דמדאורייתא יצא ידי חובה.

מו) אוכל שעועית בשבת, האם מותר לו להוציא מהשעועית הקליפה הדקה, ולאוכלו, או שזה בורר.

כתב המשנה ברורה [סי' שיט ס"ק כא], וה"ה בשרביטין של קטניות שאין להוציא מהן הקטניות רק מעט וע"י שינוי וצ"ע דכל העולם נוהגין היתר וצ"ל כיון שעודן לחין ואף השרביט אוכלין אותו לא הוי מפרק רק כמפריד אוכל מאוכל אבל יבשין או שאר מיני קטניות שאין השרביטין ראוין לאכילה כגון פולין שלנו וכן השומשמין מקליפתן אסור לכו"ע בלי שנוי אף שדעתו לאכול מיד ע"כ.

ומבואר דהדבר עצמו אסור אם אין הקליפה ראויה לאכילה, כשמכוין לאכול את השעועית ולזרוק את הקליפה, אלא ששאלתכם היא כנראה באדם שאינו רוצה לזרוק את הקליפות אלא דוקא לאוכלן, וצדדי השאלה האם נימא שכבר בורר אוכל מתוך אוכל, דהגם שדינו כמפרק וחמיר מ"מ גם מפרק מותר אם הוא אוכל מתוך אוכל, או דילמא שבטלה דעתו אצל כל אדם, וממילא דינו כמפרק פסולת מתוך אוכל.

ובאמת שאלה זו גופא שייך לשאול במי שבורר כדברי המשנ"ב את השעועית מתוך הקליפה ואוכל מתחילה רק השעועית, אבל הקליפה עצמה גם נחשבת אצלו אוכל, ואף יאכל אותה עוד מעט זמן, האם מכיון שאצלו הקליפה לבד אוכל מהני או לא.

ויעויין במרדכי שבת [פרק חבית רמז תל"ז], שכתב וז"ל, כתוב בסה"מ ה"ר יוסף פורת מתיר לקחת בוסר ולדוך שומין [ביום טוב] ולסחוט משקין בבוסר לתוך השומין הנידוכין דהוי משקה הבא לאוכל כסחיטת אשכול לקדירה ולא הודה לו ר"ת דדוקא נקט אשכול של ענבים שענבים ראויין לאכילה אבל בוסר אין ראוי לאכילה כי אותו שאוכלו בטלה דעתו והוי כמו בורר אוכל מתוך פסולת ע"כ.
ומבואר מדברי ר"ת שבאופן זה אסור.

ובמ"ב [סי' שכ סק"כ] משמע דהלכה כר"ת, ומ"ש הבה"ל [סי' שיט ס"י] דל"א בטלה דעתו לחומרא אינו ראיה דלא נימא כן גם לקולא.

ומ"מ היה מקום לחלק באופן שמיד אוכל את הקליפה כמו המקרה הראשון שמא בזה כבר לא אמרי' בטלה דעתו אבל קשה להקל בלא ראיה.
ומה שנחלקו שם האחרונים גבי דברי ר"ת מה יהיה הדין באוכל מיד את השומין שסחט לתוכן את הבוסר אינו שייך כלל לענינינו ששם הדבר הנאכל הוא דבר שבנ"א רגילין לאכול אותו.

אחר כ"ז ראיתי חוט שני להגאון רבי ניסים קרליץ שליט"א [שבת חלק ב' פרק כה' בורר דף פה], וז"ל אם נוטל את הפסולת ורצונו לאכול את הפסולת מסתברא דאמרינן בטלה דעתו ואיכא על זה שם בורר וכדחזינן יותר מזה לענין תורמוסים דאיכא צד דהאוכל יהא עליו שם פסולת שוב אסור לברור כלל ולענין בורר האסור מדרבנן דהיינו בעלין המעופשין קצת ורוצה ליטלם כדי לאוכלם צ"ע אם יהא בזה איסור בורר דאפשר דהאיסור דרבנן הוא רק למי שמתייחס כפסולת וצ"ע ע"כ.

אם כי יש בדבריו כמה וכמה הסתייגויות בפרטי דין זה, עיין מה שדן בלשונותיו בספר טוב חיים שבת ח"ב עמ' מד וח"ד עמ' ס.

מז) יש תיקון מהקדמונים לשבת ליד דבורים וכדומה, כדי שיעקצו אותו, וזה תיקון על העבירות.
ושמעתי שיש היום מקום שיש דגים שאוכלים בכפות הרגלים את כל הפצעים וכדומה, ושאלתי, מי שעושה כן, האם יכול לכוון גם על רפואת הרגל מהפצעים, וגם על תיקונים.

ת.
לכאורה אה"נ, ומה שבא לידי חולי זה שהוצרך לבוא לידי רפואה זו הוא לבד ייסורין המכפרין, דפשיטא שכל הרפואות הקשות חשיבי ג"כ יסורין המכפרין, וגם שאי"ז רפואה המתבקשת בדרך הארץ ועושה כן מעצמו מ"מ בודאי שיש איזה כפרה בזה, אם כי מי שעושה זאת מלכתחילה רק מטהרת הלב לשם שמים בודאי שיטול שכר גדול יותר על כוונתו הטובה והתגברותו.

מח) במ"ב (סימן קכ"ח ס"ק כ"ד) כתב שכל כהן ישמור ידיו משעת נטילתו שחרית עד שנוטל לברכת כהנים, שלא יפול בספק ברכה, ע"ש.
ולמה לא יוכל ליטול ידיו חצי שעה לפני ברכת כהנים, ואח"כ ישמור ידיו חצי שעה, וכשנוטל לברכת כהנים לא יפול בספק ברכה.
ולא יצטרך לשמור ידיו מהבוקר.

ת.
יש להתיישב בדבר זה, דהנה ראשית כל הרי כשנוטל חצי שעה קודם ברכת כהנים הרי נוטל לשם ברכת כהנים, ושמא מתחייב ברכה על ידי זה, אלא שאינו מברך מכיון שיודע שהוא עתיד לבוא לידי הפסק גדול, ואז לדעת הסוברים דבעינן סמיכות צריך ליטול שוב, ולכן אינו יכול לברך בפעם הראשונה, ואם כן הרי מכניס עצמו לספק שוב, שכן נוטל ידים כעת בפעם השניה לברכת כהנים ושמא מחוייב לברך, אבל אינו יכול לברך שכן אין ידיו טמאות ובכה"ג דעת הרמב"ם שאינו צריך ליטול ידיו, אבל בסתם כהן שמשמר ידיו מנט"י של שחרית לא גרם לעצמו שום ספק ברכה שבלאו הכי הרי צריך ליטול ידיו שחרית משא"כ כאן, וגם מלבד כ"ז הרי עושה לעצמו הפסק גדול לכתחילה.

מט) אדם שאכל מאכלות אסורות, האם כדאי שיחליף דמו עם דם של צדיק, שיתרום לו כמה מנות דם, כדי שלא יטמטם לו הדם מה שאכל מאכלות אסורות.

ת.
בפשוטו היה נראה דכן, אבל החסרון בדבר הוא שזה תיקון קטן מדי לגוף שכבר נמאס, דבגמ' איתא חביל גופייהו, ומשמע שכל הגוף נמאס ולא רק הדם, ושמא הרי זה כמחליף דמו עם דם של מלך כדי שיהיה לו דם של מלכים, דפשיטא שיש משפחות של מלכות שטבוע בגופם מדורי דורות גינוני מלכות וכו' אבל הדם לבד להחליפו לא יועיל.

אבל מה שאפשר לומר שמי שדמו כשר שלא יכניס מנות דם של אדם שאינו כשר, שבזה ודאי יכול לעכר את דמו, וכידוע שמעט איסור יכול לאסור הרבה בשר כשר, אם כי שוב ראיתי שמועה מהגריש"א הסותר דבר זה, יובא להלן.
אבל אפשר דהגריש"א לא מיירי אלא מעיקר דין טמטום שהוא דבר סגולי, וכמ"ש בספ"ג דיומא עבירה מטמטמת לבו של אדם, ומשמע רק עבירה ולא מידי אחרינא כל שלא נעשה בדרך עבירה, אבל יש דבר נוסף בזה מצד הטבע, שטבע חלק מדברים האסורין באכילה שהם מטמטמים את הלב כמבואר בראשית חכמה שער הקדושה.

נ) האיך אפשר לחולה שאין בו סכנה, לקחת מנה דם בבית חולים, הרי אולי זה מאדם רשע שאכל מאכלות אסורות, ובלוע בדמו מאכלות אסורות שמטמטם לבו של אדם.

ת.
בעיקרון אין זה דרך אכילה, אבל מטעם הנ"ל יש מקום להדר לבקש שיתנו לו מנות דם משומר תו"מ אם שייך, כדאמרי' בגמ' או"ה דאכלי שקצים ורמשים חביל גופייהו, ואם לא שייך לבקש, הרבה פעמים זה מצב של פקו"נ או עכ"פ צורך גדול מאוד ולכן יעשה המוטל עליו בלא חשבונות רבים.

וראה משנה למלך פי"ד ממאכ"א הי"ב ושו"ת מהרש"ם ח"א סי' קכג שכן מבואר שם דאכילה הוא רק בנוגע בגרונו.

אמנם ראיתי מה שהובא [וישמע משה עמ' רלח] בשם הגריש"א בזה"ל, שאלתי מי שמחובר לאינפוזיה שדרכה מאכילים אותו מאכלות אסורות האם זה נחשב כאוכל מאכלות אסורות או שזה מותר, והשיב מותר, דאכילה שלא כדרך אין בה איסור אכילה ואף אין בזה חשש טמטום הלב שכתב הש"ך יו"ד סי' פא סקכ"ו כיון שאין זו אכילה כלל ע"כ.

וראה גם חוט שני פרק פט סקמ"א בזה"ל, זריקות אין בהם חשש משום מאכלות אסורות ואף אם סיכה כשתיה, עיין בה"ל סי' שכ"ו ס"י ד"ה ואסור, ואיתא שם משום דהוא נבלע בעצמותיו מ"מ היינו דוקא בצורה זו של סיכה כשתיה משא"כ זריקות ע"כ.

נא) אם אני יגיד לכם בטלפון בערב שבועות שיש לי מ"ט שאלות כנגד מ"ט ימי הספירה, האם אני יוכל אח"כ לספור בברכה "היום תשעה וארבעים יום" וכו', או לא.

ת.
מה שאומר שיש מ"ט ימי ספירה לכאורה אינו מגלה איזה יום היום בספירה, שכן לומר כמה ימים יש בספירה יכל לומר גם אתמול וגם בימים שקודם לכן, אמנם מו"ר הגרמ"מ קארפ הכריז בביהכ"נ שלא לומר בנוסח לשם ייחוד ביום מ"ט הפסוק, ומ"מ הבו דלא לוסיף עלה, דשם אומר שרוצה לקייים מה שכתוב שצריך לספור שבע שבתות תמימות תהיינה ולספור אותם, אבל כאן אינו מזכיר אף דבר זה, ויל"ע.

בכבוד רב הצלחה רבה וכט"ס

ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה

עקיבא משה סילבר

!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9740!trpenRead less!trpst/trp-gettext!trpen