שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מי שקנה בגד שינה שיש עליה צורת שמש או חצי שמש האם מותר בהנאה.

שמש שלם להש"ך מותר בהנאה ואסור להשהותו וחצי שמש מותר, ועי' במקורות עוד דעות בזה.

מקורות: יעוי' בשו"ע סי' קמא ס"ג וס"ד ולפי המבואר שם מדברי הרמ"א לפי המנהג שהזכיר שם בסעיף ג' הדין הוא שמותר בהנאה ואסור להשהותן.

ואע"פ ששם בס"ג מיירי לגבי צורת ע"ז שעושין לכבוד החמה ולא מיירי להדיא על צורת חמה, מ"מ השו"ע שם בסוף ס"ד לענין משמשים מיירי על צורת חמה ממש שהוא מן המשמשים במרום עי"ש.

וגם שם אפי' בדברים שאינם לשם ע"ז מותרים רק בהנאה אבל אסורים להשהות כמבואר שם בש"ך סקכ"ג וסקכ"ד ופת"ש סקי"ז (ואף שהרמ"א מחמיר טפי על חמה ולבנה מ"מ האידנא שאין שום עבודה בצורות אלו במדינותינו אפשר דלא מיירי הרמ"א להחמיר בחמה ולבנה יותר משאר צורות המשמשין במרום).

ובמקרה שיש רק חצי צורת שמש יעוי' בבאר היטב סקי"ט שהקיל בזה, ועי"ש בשו"ע ס"ז ובש"ך לעיל סוף סקכ"ה.

ומ"מ יש ב' קולות שאפשר להזכיר גם לענין ציור שמש ממש, הקולא הראשונה היא דעת הט"ז בסקי"ג שחידש שלגבי חמה ולבנה רק הצורות המיוחדין להן אסורין בשהייה, אבל צורות החמה והלבנה עצמן אסורין רק בעשייה ולא בשהייה, וצע"ק דדין שהיה הוא מחמת מראית העין עי"ש בש"ך, ולמעשה נקט הש"ך סק"ח שאסור אפי' צורת החמה עצמה להשהותה ולא הותר אלא בהנאה אם מצאה.

והקולא השניה היא מה שהביא היד אפרים שם בשם השאלת יעב"ץ ח"א סי' קא דרוב הפוסקים מתירין בצבע ולא אסרו אלא בחותם, אע"פ שכתב שם שהחכם צבי לא הסכים לסמוך על זה.

ולגוף הנידון בדרכי משה משמע שסבר כן בשם מהר"ם להקל בצבע וכן נקט הט"ז, והש"ך בנקה"כ חלק עליו, ועי' עוד פתחי תשובה שם בסק"ו וסק"ז וסק"ח מה שהביא בזה.

ומ"מ אף שהט"ז הקיל בצבע מ"מ לא הקיל למעשה אלא באינו מתכוון לצורת המזלות כמ"ש שם, ולא שייך לעניננו, וגם הרב הכו"פ שהביא הפת"ש סק"ז דס"ל להקל בזה החמיר בבהכנ"ס, וגם היעב"ץ דס"ל לעיקר הדין להקל בזה למעשה הביא מאביו שהחמיר בזה, א"כ חזי' שאין ההיתר מחוור, וע"ע בתוס' יומא נד מתשובת מהר"ם לענין ציורים במחזורים.

ומ"מ מאחר דב' קולות אלו אינן מחוורין א"כ צ"ע אם יש מקום לתלות עליהם, דקולת הט"ז לענין צורת חמה היא חידוש בסוגיא ואינה מוסכמת להש"ך ואינה משמעות השו"ע, וקולת הט"ז השניה לענין צבע הט"ז גופיה לא הקיל בכה"ג.

מק"ט התשובה הוא: 5666 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/5666

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

2 תשובות

  1. יש לציין שבחכ"א מיקל בצורת אדם בזמננו כיון שאין עובדים אותו, ועפ"ז יש שהקילו ג"כ בצורת חמה ולבנה. וכתבו שהרב אלישיב התיר בזה, (וכ"כ בשמו בספר על צורת חמה ולבנה לר"צ כהן: "אף על פי שאסור לעשות או לצייר צורת חמה לבנה או כוכבים, אם עבר וציירן על בגד – מותר ללבשו").
    אומנם הגר"נ קרליץ כתב לאסור בצורת חמה ולבנה, וטעמו שאין לנו להרחיב דברי החכ"א, מפני שגם היום בהרבה ארצות עובדים לשמש וירח וכוכבים, (אבל אין זה ברור, לפי הידוע לי אין אומות מוכרות שעובדות לשמש ולירח), ומ"מ גם הגר"נ קרליץ הקיל בקונה ממפעל שלא מצוי בו עובדי ע"ז, דכיון שהם מייצרים בכמויות גדולות ליכא בזה חשדא (ולענ"ד קצ"ע בדבריו, דעצם הסברא דבמפעל ליכא חשדא היא נכונה גם אם יש במפעל עובדי ע"ז, וגם אם נחמיר בזה, עכ"פ ודאי סגי בכך שידוע שבאותו המקום שיש בו המפעל אין עובדים לחמה ולבנה, גם אם עובדים לע"ז אחרת, וא"כ גם לדבריו לפי המציאות נראה שיש להתיר)

    [אמת כי חכם אחד העיר לי, שלכאו' יש להקשות על כל ההיתר של החכ"א והבאים בעקבותיו, דע"פ ההסטוריה נראה דגם בזמן השו"ע והרמ"א היתה המציאות כמו בימינו, ואין אלו חידושים שהתחדשו בדור האחרון].

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות