שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מי שהדליק בטעות נר אחד יותר ממה שיש להדליק באותו יום מה דינו

אף שמלכתחילה לא היה לו לעשות כן מ"מ בדיעבד יצא ידי חובתו דהרי מוסיף אינו גרוע יותר מפוחת והרי בנר אחד יצא ידי חובתו, בפרט שאחרי שהדליק נר כבר יצא ידי חובתו ואחרי שהדליק כמה נרות כמנין אותו היום כבר יצא גם ידי ההידור במעשה ההדלקה, ומ"מ יכבה הנר המיותר שיהיה ניכר מנין הימים כעין מ"ש הרמ"א שכל אחד יתן נרותיו במקום מיוחד מטעם זה, (וכן מצינו שאם כבה נר כ' המ"ב שידליקנו שוב אע"פ שהדלקה עושה מצוה עי"ש, מ"מ יש תועלת גם בפרסומי ניסא שאחר ההדלקה), ואע"פ שהדלקה עושה מצוה עדיין קיים ההידור של אותו היום, שהרי נר זה המיותר הדליק אחר הנרות האמיתיים א"כ ממ"נ בשעת הדלקתם היה כהוגן, ומה שהוסיף עליהם נר יכול לכבותו ובזה עושה היכר כמה נרות מדליקין האידנא כמ"ש הרמ"א שכ"א יתן נרותיו במקום מיוחד לעשות היכר כמה נרות מדליקין, ולכן יכבה רק את הנר האחרון שהדליק, ויתכן עוד דלענין מעלת ההיכר זה לא אכפת לן דהדלקה עושה מצוה, (ומ"מ גם לפי צד זה לא יכבה אלא את הנר האחרון לפי שכל הנרות שלפני זה הם נרות של נר חנוכה ושל מהדרין משא"כ נר האחרון שהוא נר של טעות), ואין להקשות על מה שכתבתי שיש לכבות הנר הנוסף מדברי הרמ"א בהל' שבת שכל דבר שהוא כנגד דבר אין קפידא להוסיף עליו, דזה לא נאמר בכל מקום, וכמו לגבי חנוכה שצריך היכר כמה נרות מדליקין, כנ"ל בדברי הרמ"א בהל' חנוכה, ולכאורה דין מעלין בקודש הוא דין להוסיף בכל יום כדי לפרסם הנס הנוסף בכל יום, א"כ בודאי שיש ענין לכבותו, ולענין קדושת הנר הנוסף יש לדון בו מצד הקדש בטעות.
ולענין דין הנר למחר יש להדליק כמו כולם וא"צ להוסיף שהרי הוספתו אתמול היתה הוספה בטעות וכיו"ב באופן שלא הדליק יום אחד כתבו הפוסקים שידליק למחר כמו שאר העולם אף שהיה יכול לטעון שמוסיף רק אחד על הנרות שהדליק לפני ב' ימים אע"ג דלא דמי לגמרי לכאן מ"מ כאן הנר הנוסף היה בטעות.

מק"ט התשובה הוא: 4109

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות