שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

כלים חדשים שנוהגים להגעיל, האם אפשר בינתיים להשתמש בהם בצונן

יש שהורה שמותר, והרוצה לצאת כל הדעות ימנע מכך לכתחילה, עכ"פ בשימוש קבוע או בלח.

מקורות: עיין ביו"ד צא, ב באריכות ברמ"א ונו"כ הדינים והשיטות בכלי גוי או כלים שנטרפו בחמין (והגדרת החשש כאן הוא ע"י בישול כמ"ש בחזו"א), ועי"ש שהש"ך מחמיר עכ"פ בקבוע ויש שהחמירו עכ"פ בלח, אולם לענייננו הביא הרב דינר הבית בכשרותו עמ' קצ בשם הגרנ"ק להקל ומסתימת הלשון משמע גם בלח ובקבוע עי"ש, וכנראה צירף צדדי קולא שיש בספק כלים הללו.

מק"ט התשובה הוא: 1873

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות